Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASININ İDARE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Önemli Teklif Bileşenlerinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Açıklanmaması- Şikayet Hakkını Kullanmadan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması

Önemli Teklif Bileşenlerinin Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Açıklanmaması- Şikayet Hakkını Kullanmadan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılması

Karar No              : 2019/MK-54

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/254411 İhale Kayıt Numaralı “(Manavgat-Alanya)Ayr – Akseki – 3Blhd Yolu (Km:46+500-63+364 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/254411 ihale kayıt numaralı “(Manavgat-Alanya)Ayr – Akseki – 3Blhd Yolu (Km:46+500-63+364 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Karfen İnş. San. Turizm Enerji ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.04.2018 tarihli ve 2018/UY.I-787 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Karfen İnş. San. Turizm Enerji ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 18.07.2018 tarihli E:2018/1145, K:2018/1600 sayılı kararı ile “Kamu İhale Kurulu kararının 2. iddiasının reddine ilişkin kısmının iptaline, 3. ve 4. iddiaların reddine yönelik kısmında ise hukuka aykırılık bulunmadığı için bu kısımlar yönünden davanın reddine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 04.10.2018 tarihli ve 2018/MK-353 sayılı Kurul kararı ile “…Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 17.04.2018 tarihli ve 2018/UY.I-787 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,” karar verilmiştir.

Davacı tarafından yapılan temyiz başvurusu neticesinde, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 07.11.2018 tarih ve E:2018/3620, K:2018/3089 sayılı kararı ile “… 1. Temyize konu Mahkeme kararının, davacıların 3. ve 4. iddiaları yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, davacıların 2. iddiası bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmına gelince;

Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak davacı iş ortaklığınca verilen teklifin belirlenen sınır değerin altında kalması sebebiyle idarece 11/12/2017 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile yazının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde 4734 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca plentmiks temel ve alt temel yapılması, BSK imalatı, moloz taş imalatı, demirli ve demirsiz beton imalatları için kullanılacak taş/ agregaya esas malzeme ocaklarına ait işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, iş yeri açma ruhsatı ve yardımcı analizler gibi belgelerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak davacı iş ortaklığından istenildiği; ancak yazı içeriğinde sunulması istenilen malzeme ocaklarına ilişkin işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, iş yeri açma ruhsatı ve yardımcı analizler gibi belgelerin ibraz edilmediği, söz konusu belgelerin sunulmaması gerektiğine ilişkin olarak davacı iş ortaklığınca süresi içerisinde yapılmış şikâyet başvurusunun da olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davacı iş ortaklığınca aşırı düşük teklif açıklama yazısı kapsamında idarece sunulması istenilen belgelerin ibraz edilmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından, davacı iş ortaklığının 2. iddiaya ilişkin olarak itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” şeklinde karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 04.10.2018 tarihli ve 2018/MK-353 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 17.04.2018 tarihli ve 2018/UY.I-787 sayılı Kurul kararının hukuken geçerliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın