Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Talep Edilmeyen Maliyet Bileşenlerinin Açıklanmasının Gerekli Olmadığı

Talep Edilmeyen Maliyet Bileşenlerinin Açıklanmasının Gerekli Olmadığı

KİK KARARI

 • İdare Tarafından Sorgulanmayan Maliyet Bileşenlerinin Açıklanmasına Gerek Yoktur
 • Yeniden Değerleme Oranı
 • Sigorta Teklifi
 • Adblue

Karar No              : 2019/UH.I-136

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/583762 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Yılı Personel Servis Araçları Kiralaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 12.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Yılı Personel Servis Araçları Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Körfez Tur. Seyh. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2019 tarih ve 1753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/64 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Genç Tur. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı şöyle ki;

-Hakedişten doğan damga vergisine yönelik bir açıklamada bulunulmadığı,

-İhale konusu işte çalıştırılacak araçların tüm giderlerini kapsayacak şekilde fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu giderler ile ilgili tevsik edici belgelere yer verilmediği, işin tamamının tek bir fiyat teklifi ile açıklanmasının mümkün olmadığı, her birim fiyatın açıklamasının ayrı ayrı yapılması gerektiği, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinde araçlarla ilgili amortisman giderinin teklif fiyata dahil edilmediği, fiyat teklifinin, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre olması gereken ibareye yer verilmesi ve fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre düzenlenmesi gerektiği,

İhale konusu işte çalıştırılacak araçların kendi malı olması durumunda, araçlara ilişkin amortisman giderinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği, sunulan belgelerde meslek mensubunun kaşesinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre incelenerek tekrar gözden geçirilmesi gerektiği,

-İhale konusu işte çalıştırılacak araçlara yönelik yapılan açıklamanın Teknik Şartname’de yer alan marka, model yılı ve koltuk kapasiteleri dikkate alınarak yapılmadığı, açıklanan tüm giderler için 2019 ve 2020 yılı fiyat artışı öngörülmediği,

– İhale konusu işte kullanılacak araçların marka, model yılı ve koltuk kapasitesine göre akaryakıt tüketim oranlarına dair bilgilerin alındığı yetkili servisin, yetkili servis olduğuna dair üretici firmalardan alınan yetki yazısının sunulmadığı, fiyat teklifi alınan firmaların akaryakıt maliyetlerini doğru hesaplamadığı, akaryakıt giderine Adblue giderinin dahil edilmediği,

-Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinde sigorta giderinin açıklanmadığı, kendi malı olan araçlara ilişkin ruhsat bilgileri olmadan ilgili sigorta şirketinden fiyat teklifi alındığı, alınan fiyat teklifinin mevzuata aykırı olduğu, fiyat teklifi süresinin ihale konusu işin süresini kapsamadığı, 2019 ve 2020 yılları için artış öngörülmediği, fiyat tekliflerine genel müdürlük veya bölge müdürlük teyit yazısının eklenmemesi durumunda mevzuata aykırı olduğu,

-İhale konusu işte çalıştırılacak olan sürücü giderine ilişkin yapılan açıklamanın 2018 yılını kapsadığı, 2019 ve 2020 yılları için fiyat artışı öngörmediği,

-Servis izin belgesi ve servis aracı çalışma izin belgesi (ruhsat) giderlerine ilişkin açıklamada bulunulmadığı, söz konusu giderler için 2019 ve 2020 yılları dahil olmak üzere artış öngörülmediği,

-İhale konusu işte çalıştırılacak araçların muayene giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı hususunun ihale dokümanında düzenlendiği, söz konusu araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplanırken Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinin veya Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği’nde belirtilen tarifelerin dikkate alınması gerektiği, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklinin açıklamalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği,  açıklamalarda 2019 ve 2020 yılları için bir artışın öngörülmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

12.12.2019 tarihinde yapılan ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, 20.12.2018 tarihinde düzenlenen ihale komisyonu kararında; Ertekin Org. Tur. Tur. Turistik Yatırımlar ve Uluslararası Yolcu Taş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan iş deneyimine esas belge tutarının İdari Şartname’de belirtilen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  teklifi idarece hesaplanan sınır değerin altında kalan Genç Tur. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. ve Anadolu Seyahat Ser. Hiz. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, Anadolu Seyahat Ser. Hiz. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından teklifinin reddedildiği, Genç Tur. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif, başvuru sahibi Körfez Tur. Seyh. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İdarece sınır değer altında kalan isteklilere gönderilen 12.12.2018 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında “…teklifte önemli olduğu değerlendirilen hususlar ihale komisyonu tarafından tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir:

 1. Sözleşme giderleri
 2. Teklif fiyata dahil giderler (ödenecek bütün resim, harç, vergiler) (KDV hariç)
 3. Aracın yakıt giderleri.

ç. Aracın kira olup olmamasına göre; kira ise kiralama bedeli, öz mal ise amortisman giderleri.

 1. Araç sigorta giderleri.
 2. Araç marka ve model yılı
 3. Sürücü giderleri (Maaş, SGK primi vb.).
 4. Servis İzin Belgesi ve/veya Servis Aracı Çalışma İzin Belgesi (ruhsat) ve/veya Bandrol Giderleri.
 5. Araçlar kiralama ise yakıt giderleri için yapılan fiyat anlaşması” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Genç Tur. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.12.2018 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulduğu anlaşılmıştır. Anılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

-İdarenin aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında teklifte önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen giderlerden sözleşme giderlerine ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme damga vergisi(Binde 9,48), KİK payı (Onbinde 5) ve sözleşme karar damga vergisi(Binde 5,69) giderlerinin öngörüldüğü anlaşılmıştır.

İdarece açıklama istenilen önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen sözleşme giderini oluşturan bileşenlerin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklandığı, hakedişten doğan damga vergisinin sözleşmenin ifası süresince ortaya çıkacağı, bu nedenle sözleşme gideri olarak değerlendirilemeyeceği, genel gider içerisinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatı açısından aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

-İhale konusu işte çalıştırılacak 3 adet araca ait araç giderine ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, sunulan fiyat teklifinde “… yer alan araç kiralama fiyat teklifi akaryakıt, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz emisyon ve şoför ücretleri hariç verilmiştir.

…2018/583762 ihale kayır numaralı 2019-2020 Yılı Personel Servis Araçları Kiralanması ile ilgili teknik şartnamede özellikleri belirtilmiş bulunan yukarıda cinsi ve miktarına yer verilen giderlere ilişkin K.D.V. hariç teklifimiz belirtilmiştir. ” ifadelerine yer verildiği ve meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

İhale konusu işte çalıştırılacak olan araçların, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kendi malı olmadığı, dolayısıyla araçların amortisman giderine ilişkin bir açıklamada bulunamayacağı, meslek mensubu tarafından ilgisine göre düzenlenerek sunulan fiyat teklifi ile sadece araç kiralama giderlerinin açıklandığı, araçlara ait diğer giderler ayrı ayrı tevsik edici belgeler ile birlikte açıklandığı, fiyat teklifi ile açıklanan araçların teknik özelliklerinin ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu, sunulan fiyat teklifinin işin süresini kapsadığı, dolayısıyla 2019 ve 2020 yılları için herhangi bir artış öngörülmesine gerek olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

– İhale konusu işte kullanılacak araçlara ait akaryakıt giderinin tevsiki amacıyla başvuru konusu ihalenin ilan tarihi(21.11.2018) ile ihale tarihi(12.12.2018) arasında EPDK tarafından Kocaeli ili bazında yayımlanan motorin litre fiyatının sunulduğu, mazot fiyatının 5,95 TL/LT olduğu, bu tutarın KDV hariç 5,04 TL tutara tekabül ettiği, istekli tarafından yapılan hesaplamada bu tutarın esas alındığı, bu itibarla başvuru sahibince mazot fiyatına ilişkin yapılan bu açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun bir açıklama usulü olduğu sonucuna varılmıştır.

İdarece aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında Adblue giderine ilişkin açıklama yapılmasına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu gidere ilişkin açıklama yapmamasının mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Araçların akaryakıt tüketim miktarlarının tevsikine ilişkin araç kataloğunun sunulduğu, sunulan katalogda akaryakıt sarfiyat miktarının 100 km mesafede 7,70 LT olduğu, ihale konusu iş süresince kat edilecek toplam mesafenin 124.800 km hesaplandığı, EPDK tarafından Kocaeli ili bazında yayımlanan motorin litre fiyatlarının kullanılarak hesaplanan akaryakıt giderine ilişkin yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olmadığından bahisle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

-İhale konusu işte kullanılacak araçların sigorta giderlerine ilişkin Ray Sigorta A.Ş.nden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifinde başlangıç tarihinin 31.12.2018, bitiş tarihinin 31.12.2019 olarak belirtildiği, ihale dokümanında ihale konusu işin süresinin 02.01.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında olduğu, başvuru sahibi tarafından ihale tarihinden önceki yılın aralık ayı yurt içi endeksinin yıllık değişim oranından (%15,47) fazla olacak şekilde yeninden değerleme oranında (%23,73) sigorta giderinde artış öngörülmek suretiyle 2020 yılı için de açıklamada bulunulduğu, ayrıca bahse konu sigorta fiyat teklifinin üzerinde Ray Sigorta A.Ş. İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü kaşesi ile imzaların bulunduğu, bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen bu belgenin teyidinin yapılmasının gerekmediği, yapılan açıklamada işin süresinin dikkate alındığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

-İhale konusu işin güzergahlarının ortalama mesafesinin 80km olduğu, bir sürücünün 3 saatlik bir çalışma ile hizmeti yerine getirilebileceği, işin süresi boyunca her bir aracın 520 sefer yapacağı, bu nedenle sürücüler için de 2019 yılında 260 gün, 2020 yılında 260 gün çalışma gününün öngörüldüğü, 2018 yılındaki saatlik asgari ücretin (2.486,14 TL /30 gün /7,5 saat =)11,05 TL olarak kabul edildiği, söz konusu tutarın yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılması suretiyle saatlik asgari ücretin 2019 yılı için 13,67 TL, 2020 yılı için ise 16,91 TL hesaplanarak ihale konusu işte çalıştırılacak sürücülere ait işçilik giderlerinin açıklanmış olduğu görülmüştür.

İhale dokümanında, ihale konusu işte çalıştırılacak araç sürücülerinin tam zamanlı olarak çalıştırılacağına dair bir düzenlenmenin bulunmadığı, aşırı düşük teklif açıklamasının idareye sunulduğu tarihte 2019 yılı için asgari ücretinin açıklanmadığı ve yapılan açıklamalarda kullanılan tutarın 2018 yılı saatlik asgari ücretin üzerinde olduğu, işin gerçekleşeceği 2019 ve 2020 yılları için bu tutara artış öngörüldüğü hususları göz önünde bulundurulduğunda istekli tarafından yapılan açıklamanın uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerine olmadığı sonucuna varılmıştır.

-Servis izin belgesi ve servis aracı ruhsat giderlerinin tevsiki için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 16.11.2017 tarih ve 600 no’lu meclis kararının sunulduğu, söz konusu meclis kararında yer alan 2018 yılına ait tutarların yeniden değerleme oranında (%23,73) arttırılarak 2019 ve 2020 yılları için ayrı ayrı hesaplama yapıldığı, yapılan hesaplamaların açıklamalarda kullanıldığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

– İhale konusu işte çalıştırılacak araçların muayene giderinin ve MTV giderlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresinin veya Motorlu Taşıtlar Genel Tebliği’nde belirtilen tarifeler dikkate alınarak açıklandığı, 2019 ve 2020 yılları için artışın öngörüldüğü görülmüştür. Ayrıca idarenin aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında araçların muayene ve MTV giderlerinin teklifte önemli bileşenler olarak belirlenmediği, dolayısıyla anılan giderlere ilişkin açıklama sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın