Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASININ İDARE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / Yapım Aşırı Düşük Savunma – Kendi Malı Olması İstenilen İş Makinesinin Farklı Yöntemle Tevsiki

Yapım Aşırı Düşük Savunma – Kendi Malı Olması İstenilen İş Makinesinin Farklı Yöntemle Tevsiki

Karar No              : 2019/UY.I-350

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/557002 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7 (Samsun) Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde 72 (Amasya) ve 74 (Tokat) Şube Şefliği Yollarında Agrega Temini, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşlerinin Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 30.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 7 (Samsun) Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde 72 (Amasya) ve 74 (Tokat) Şube Şefliği Yollarında Agrega Temini, Üstyapı ve Sathi Kaplama İşlerinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Hn Grup İnşaat Taahhüt Proje Müh. ve Mad. San. Tic. Ltd. Şti. – Nuri Akgül İş Ortaklığı’nın 16.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 06.02.2019 tarih ve 5563 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/165 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, isteklilerin tekliflerinin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesindeki düzenleme açısından incelenmediği, düzenlemenin üçüncü maddesiyle 1 adet en az 25 ton kapasiteli ve ısıtmalı relay tankın isteklilerin kendi malı olmasının istenildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli ve diğer istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulan ruhsatlarında ısıtma ibaresinin bulunmadığı, ayrıca kendi malı olması istenilen makinaların ruhsat dışında herhangi bir fatura veya belge ile tevsik edilmesinin mümkün olmadığı gibi söz konusu araçların fatura ile sahiplenilemeyeceği, isteklilerin tekliflerinin İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi açısından incelemesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için ihale konusu işin yerine getirilmesinde gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin ihale dokümanında ve ilanda belirtilerek yeterlik değerlendirmesinde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “…(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir.

9.2. Yapım işi ihalelerinde, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen; tesis, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat alıntılarından, kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olma şartı aranmaması esas olmakla birlikte, bu şartın aranması durumunda;  kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine idari şartnamede yer verileceği, istekliler tarafından da kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edilebileceği anlaşılmaktadır.

İdare tarafından ihaleye katılabilmek için 1 adet en az 12 m3 damperli kamyon, 1 adet en az 10 ton kapasiteli dijital distribütör ve 1 adet en az 25 ton kapasiteli ve ısıtmalı relay tankın isteklilerin kendi malı olması gerektiğine ilişkin yeterlik kriteri belirlendiği, isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edebileceği, ayrıca isteklilerin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriterlerine yönelik belgeleri de teklif kapsamında sunmaları gerektiğine yönelik düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

04.01.2019 tarihli ve 1 sayılı ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibinin teklifinin sınır değer üzerindeki ilk geçerli teklif olduğu, başvuru sahibi tarafından da 08.01.2019 tarihinde tebliğ edilen söz konusu ihale komisyonu kararına ilişkin 16.01.2019 tarihinde isteklilerin kendi malı olması istenilen araçlarına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Anılan şikâyet başvurusuna üzerine idarece alınan 26.01.2019 tarihli karara istinaden 05.02.2019 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyonu kararıyla;

Cm Yol İnş. Pet. Tur. Mad. Em. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. – Kızıldağlar İnş. Pet. Tur. Mad. Eml. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

SFKC İnş. Har. San. Tic. Ltd. Şti. – İlpet Pet. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

Baş-Ka İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Suryol İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş.,

Saylık Yol Yapı İnş. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Hi-Ka Nak.  İnş. Taah. Mad. Tur. Pet. Ürü. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında kendi malı olması istenilen makinelere ilişkin sunulan belgelerin uygun görülmediği ve istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Söz konusu karar 06.02.2018 tarihinde tebliğ edilirken başvuru sahibi tarafından da 06.02.2019 tarih ve 2019/5563 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Netice itibariyle, ihalenin Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Gelinen aşama itibariyle, başvuru sahibinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği dikkate alındığında incelemenin ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Heltaş İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kendi malı olması istenilen araçları tevsik etmek için 29.11.2018 tarihli serbest muhasebeci ve mali müşavir raporunun sunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca raporda yer alan bilgilere istinaden istekliye ait amortisman listesi, ruhsat ve fatura örneklerinin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu raporda; 2 adet 20 m3 kapasiteli damperli kamyon, 1 adet 25 tonluk Distribütör (Dijital) ve 1 adet 25 tonluk Relay Tank (Isıtmalı) ile 1 adet çekicinin istekli adına kayıtlı olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildiği görülmüştür.

İdarelerce kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin yeterlik kriteri belirlendiği durumlarda istekliler tarafından söz konusu araçların teknik özelliklerine yönelik bilgileri içeren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerektiği, bu hususun ruhsat, demirbaş ve amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilebileceği, kendi malı olması istenilen relay tank tevsikinin sadece ısıtma ibaresi bulunan ruhsat ile yapılmasının zorunlu olmadığı, mevzuatta öngörülen diğer tevsik yöntemlerinin kullanılabileceği, anılan istekli tarafından idarece kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin tevsikin serbest muhasebeci mali ve mali müşavir raporu kullanılarak yapıldığı, söz konusu raporda yer alan bilgiler ve eki belgelerden araçların istenilen teknik özelliklerini karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan istekli ile ilgili iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Eşit muamele ilkesi gereğince yapılan incelemede ise başvuru sahibinin 16.01.2019 tarihli şikâyet başvurusu üzerine 05.02.2019 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyonu kararıyla kendi malı olması istenilen araçların istenilen yeterlik kriterini sağlamadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan yukarıda belirtilen 5 isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin idare kararının da yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın