xxxx
Home / YEMEK AŞIRI DÜŞÜK HAZIRLAMA /  Yemek Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – İçi Temizlenmiş Ve Temizlenmemiş Alabalık Arasında Gramaj Farkı Bulunması

 Yemek Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – İçi Temizlenmiş Ve Temizlenmemiş Alabalık Arasında Gramaj Farkı Bulunması

Karar No              : 2019/MK-256

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/438670 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Ve Servis Sonrası Hizmetleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü  tarafından yapılan 2018/438670 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan Malzemeli Yemek Pişirme, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri” ihalesinin 2’nci kısmına ilişkin olarak Arc Sos. Hiz. Elek.  Bil. Öz. Güv.  Hizm. Öz. Sağ.  Hiz.  San. Tic. Ltd. Şti. – Mars Sos. Hizm. ve Öz. Sağ. Bilg. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 06.02.2019 tarihli ve 2019/UH.II-190 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Arc Sos. Hiz. Elek.  Bil. Öz. Güv.  Hizm. Öz. Sağ.  Hiz.  San. Tic. Ltd. Şti. – Mars Sos. Hizm. ve Öz. Sağ. Bilg. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 10.06.2019 tarihli E:2019/534 K:2019/1216 sayılı kararında “4.5… Aşırı düşük teklif açıklamasında süt maliyetine ilişkin maliyet/satış tespit tutanağında (ek-O.7) süte ilişkin “1. sınıf yağlı pastörize UHT süt (kg)”, “1. sınıf yağlı pastörize UHT süt (lt), “yağlı, pastörize, UHT, 200ml Kutu (adet)”, “yarım yağlı pastörize, UHT, 200ml Kutu (adet)” açıklama yapıldığı, dava konusu ihaleye dair teknik şartnamede genel kullanım için belirlenen sütün “pastörize”, 200 ml’lik sütün de “UHT” özelliklerine sahip olma şartı konulduğu, davacının süte ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının yer aldığı maliyet/satış tespit tutanağında (ek-0.7) süt ürünlerinin maliyetlerinde pastörize ve UHT özelliklerinin her ikisinin de bir arada yer aldığı, pastörize ve UHT sütün özellik ve maliyet bakımından farklılıklar taşıdığı, maliyet/satış tutanağında yer alan sütün pastörize mi UHT mi olduğu yönünde belirsizlik bulunduğu ve bu kısım yönünden ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının aşırı düşük açıklanmasının hukuka aykırı olduğu görüldüğünden, dava konusu Kurul Kararının, bu kışıma yönelik itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.

4.11…Öte yandan davacı tarafından alabalığın tevsiki için sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde idari şartname uyarınca iç organları temizlenmiş şekilde verilmesi gereken alabalığın iç organlarının temizlenmiş olduğuna dair bir ifadeye yer verilmediği, içi temizlenmiş ve temizlenmemiş alabalık arasında gramaj farkı bulunduğundan maliyetini etkileyebileceği anlaşıldığından söz konusu belirsizlik nedeniyle alabalık maliyetine ilişkin açıklamanın uygun şekilde yapılmamış olduğu sonucuna ulaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan Naslar Teks. Nak. İnş. Gıd. Pet Ltd. Şti. – Mervan Dora İnş. Gıd. Tar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın aşırı düşük açıklamasında alabalık maliyetinin mevzuata uygun yapılmadığı yönündeki davanın reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu Kurul kararında bu kısım yönünden hukuka uygunluk görülmemiştir.

4.12…davaya konu ihalede 49 personelin yol giderine ilişkin olarak günlük belirlenen 1.5 TL’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında 1,5 TL’yi tevsik edici bir bilgi ve belge sunulmadığı, belirtilen tutarın günümüz şartlarında bir kişinin gerek toplu taşıma araçları ile gerekse de servis araçları ile işe gidiş dönüşü maliyeti açısından çok düşük olmakla birlikte verilen teklif içerisinde büyük bir avantaj sağladığı, bu hali ile açıklanması gerektiği anlaşıldığından ihale üzerinde kalan Naslar Teks. Nak. İnş. Gıd. Pet. Ltd. Şti.-Mervan Dora tnş. Gıd. Tar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu Kurul kararının, Naslar Teks. Nak. İnş. Gıd. Pet. Ltd. Şti.-Mervan Dora İnş. Gıd. Tar. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ilişkin 4.5, 4.11, 4.12 maddelerde yer verilen iddialara ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin kısımları yönünden iptaline, diğer kısımları yönünden ise davanın reddine…” ifadelerine yer verilerek dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 06.02.2019 tarihli ve 2019/UH.II-190  sayılı kararının; ihale üzerinde bırakılan isteklinin süt, temizlenmiş alabalık ve yol giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunduğu kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince teklifinin reddedilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kuş Üzümü Ve Kakao Girdisinin Yardımcı Girdiler Olduğu Ve Ana Girdilerden Olmadığından Açıklama Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

Karar No              : 2018/UH.I-785 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/563896 İhale Kayıt Numaralı “Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, …

Call Now ButtonBize ulaşın