Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük kik kararları / Yol İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklanabileceği

Yol İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifiyle Açıklanabileceği

Karar No              : 2020/MK-105

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231870 İhale Kayıt Numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu ( Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi Ve Bsk Kaplama Onarımı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231870 ihale kayıt numaralı “Aydın-Denizli Devlet Yolu (Aydın Çevre Yolu Ayr-Denizli Çevre Yolu Ayr Km:0+000 – 104+700 Arası) Muhtelif Kesimlerde Altyapı İyileştirmesi ve Bsk Kaplama Onarımı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Karfen İnş. San. Turz. Enerji ve Tic. A.Ş.- AKH Mad. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Öztaşoğlu Hafr. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1656 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Msk Mühendislik Taahhüt Anonim Şirketi-Çekim İnşaat Beton Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.03.2020 tarihli ve E:2020/630, K:2020/576 sayılı kararında “…1-2) Dava konusu işlemin “asfalt plentinin toz tutuculu olma özelliğinin ve asfalt kazıma makinasının teknik özelliğinin tevsik edilmediğine” ilişkin kısmı bakımından;

Yukarıda metnine yer verilen Tebliğ hükmüne göre; teklif kapsamında sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin, idarelerce mevzuat ile öngörülen sürede tamamlatılması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta;

– Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. maddesine göre makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine ilişkin bilgilere dokümanda yer verilmesi gerektiği,

– Dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamede makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği,

– İhaleye ait idari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7.5.5 maddesinde “Asfalt – Plenti” ne ilişkin “1 Adet Kendi Malı” ve “En az 240 ton/saat kapasiteli ve toz tutuculu” olma, “Asfalt kazıma makinası”na ilişkin “2 adet (bir adedi kendi malı)” ve “minimum 2 m genişlikte” olma özelliğinin arandığının belirtildiği,

– İdari şartnamenin aynı maddesinde firmaların kendi malı olan makine ve ekipmanın teknik özellikleri ve kapasitelerinin tevsiki için gerekli belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği ve plentler için “Sanayi ve Ticaret Odaları’nın yetkililerince imzalanmış kapasite raporunun” istenildiği,

– Davacı Şirket tarafından teklif dosyasında asfalt plentinin ve asfalt kazıma makinasının kendi malı olduğunu tevsiken dokümana uygun olarak alınmış SMMM tespit raporunun sunulduğu, bu raporda plente ilişkin teknik özelliklere yer verildiği ve toz tutucu filtre sistemli olduğunun belirtildiği, yine asfalt kazıma ve yükleme makinasına ilişkin ingilizce bilgi ve belge sunulmakla beraber, bu makinanın dokümanda aranılan teknik özelliğinin yani 2.5 m genişlikte olduğunun SMMM tespit raporundan anlaşıldığı,

– Kapasite raporunda Asfalt plentinin “toz tutuculu olma” özelliğinin belirtilmediği, sadece plentin 240 ton/saat kapasiteye sahip olduğu bilgisinin bulunduğu, bu raporun teklif kapsamında sunulduğu,

– Davacı Şirkete ait asfalt plentinin “toz tutuculu” olma özelliğinin bulunup bulunmadığı ya da asfalt kazıma makinasının 2 m genişlikte olup olmadığı hususlarında taraflar arasında ihtilaf bulunmadığı gibi, bu “toz tutuculu” olma özelliğinin kapasite raporunda yer verilmesi gereken ve belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarından olduğunun da davalı idarece ortaya konulmadığı, görülmektedir.

Bu durumda, dava konusu ihaleye davacı iş ortaklığı tarafından sunulan “asfalt plentine” ilişkin kapasite raporunda “toz tutuculu olma” özelliğinin belirtilmemiş olmasının ve asfalt kazıma ve yükleme makinasına ilişkin ingilizce belge sunulmuş olmasının (aranılan teknik özelliğe bir başka belgede işaret edilmiş olması sebebiyle) “teklifin esasını değiştirecek nitelikte” olmadığı değerlendirildiğinden, ihaleyi yapan idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6 maddesi uyarınca eksik bilgi ve belgenin tamamlattırılması mümkün iken, düzeltici işlem belirlenerek davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

 3- Dava konusu işlemin “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı”na ilişkin kısmı bakımından;

Uyuşmazlıkta, davacı Şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Meridyenyol Taahhüt İnşaat A.Ş.den alınan fiyat teklifinin, polimer modifiye bitüm plenti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Marini Makine A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, davalı idarece yapılan değerlendirmede de, anılan makinelerin amortisman, yedek parça, tamir bakım, sermaye faizi, sigorta ve nakil-montaj-demontaj vb. giderlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapılmadığı, anılan rayicin alt bileşenlerinden birisi olan amortisman bedelinin açıklanması için makinelerin kendi malı olarak aktifinde kayıtlı olduğunu gösterir bir belge sunulmadığı, bu durumda resmi rayicin kullanılmak suretiyle açıklama yapılması gerektiği, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca sunulan fiyat teklifinde yer alan tutarların kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan 2019 yılı rayiçlerinden düşük olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna ulaşılarak davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve davalı idarece nihai olarak, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığına karar verildiği görülmektedir.

Bu durumda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda metnine yer verilen düzenlemesine göre “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri”nin isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları belgeler kapsamında olduğu tartışmasız olduğundan, Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı Şirketin aşırı düşük teklif açıklamasının “üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün olmadığı” gerekçesi ile uygun bulunmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 2019/UY.I-1656 sayılı kararının 7’nci iddia ile ilgili kısmındaki Msk Mühendislik Taahhüt Anonim Şirketi-Çekim İnşaat Beton Anonim Şirketi İş Ortaklığı ile ilgili değerlendirmelerin ve 8’inci iddia ile ilgili kısmındaki Msk Mühendislik Taahhüt Anonim Şirketi-Çekim İnşaat Beton Anonim Şirketi İş Ortaklığının amortisman girdisinin açıklanmasına ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Msk Mühendislik Taahhüt Anonim Şirketi-Çekim İnşaat Beton Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından teklif edilen asfalt plentinin “Toz tutuculu olma” özelliğinin bulunup bulunmadığı hususunun idarece Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6 maddesi uyarınca tamamlatılması hususunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Açıklamasında Yer Alan Diğer Kalemler Bakımından Kurul Tarafından Re’sen Tespit Edilen Sebeplerle Davacının Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2019/MK-259 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/179739 İhale Kayıt Numaralı “Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm …

Call Now ButtonBize ulaşın