Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük savunması nasıl hazırlanır / Feragatin Kesin Hüküm Gibi Hukukî Sonuç Doğurması

Feragatin Kesin Hüküm Gibi Hukukî Sonuç Doğurması

Karar No              : 2019/MK-341

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/601693 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy 3Bl Hd Devlet Yolu Km:0+000-39+817,97 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (Bsk) Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/601693 ihale kayıt numaralı “Kırşehir-Kesikköprü-Ortaköy 3 Bl. Hd. Devlet Yolu Km:0+000-39+817,97 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Bsk) Yapılması” ihalesine ilişkin olarak, Asmin Taahhüt Yapı İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.11.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1944 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Asmin Taahhüt Yapı İnşaat Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.03.2019 tarihli E:2019/119 K:2019/677 sayılı kararı üzerine alınan 30.05.2019 tarihli ve 2019/MK-183 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 07.11.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1944 sayılı kararının 1’inci iddiasının (a) bendinde yer alan “finansal kiralama sözleşmesine ilişkin ödeme dekontlarının eksik sunulduğu” iddiası ile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10’uncu iddialara ilişkin kısmının iptaline,

2- Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının (a) bendinde yer alan “finansal kiralama sözleşmesine ilişkin ödeme dekontlarının eksik sunulduğu” iddiası ile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 10’uncu iddialarının esasının incelenmesine” karar verilmiştir.

30.05.2019 tarihli ve 2019/MK-183 sayılı Kurul kararı üzerine yapılan inceleme sonucunda 10.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-791 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararına yönelik olarak Kurum tarafından temyiz başvurusunda bulunulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.09.2019 tarihli ve E:2019/2129, K:2019/2626 sayılı kararında “Mahkemece dava karara bağlandıktan sonra davacı vekili tarafından verilen ve 21/08/2019 tarihinde Uyap kaydına giren dilekçe uyarınca feragat talebi hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

  1. Dosya, temyiz istemi üzerine Dairemize intikal etmiş ise de, feragatin kesin hüküm gibi hukukî sonuç doğurması nedeniyle, feragat hakkında karar verilebilmesini teminen Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 28/03/2019 tarih ve E:2019/119, K:2019/677 sayılı kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
  2. FERAGAT NEDENİYLE DAVA HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulu’nun 30.05.2019 tarihli ve 2019/MK-183 sayılı kararı ile  10.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-791 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 07.11.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1944 sayılı Kurul kararının bahse konu iddialara ilişkin olarak da hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın