Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhalenin İptalinin İptali Kararının Hukuka Aykırı Olması – İdare Mahkemesi Kararı

İhalenin İptalinin İptali Kararının Hukuka Aykırı Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2019/MK-339

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/6184 İhale Kayıt Numaralı “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/6184 İhale Kayıt Numaralı “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankara Akademi Sağlık Hizm. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 15.05.2019 tarih ve 2019/UH.II-602 sayılı karar ile; “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline”  karar verilmiştir.

Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin E:2019/1596 sayılı dosyasında 19.11.2019 tarihli kararında “…Olayda, davacının teknik şartnamenin 2.4.2’nci maddesini karşılayamadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle ihaleyi alan firma ile kendi teklifi arasındaki 10.918.553,09 TL farkın karşılaştırılamayacağı açık olmakla birlikte, ihalede tek geçerli teklif olduğu, bu teklifin yaklaşık maliyete oldukça yakın olduğu, ihaleyi yapan idarenin halihazırda kullanmakta olduğu tıbbi görüntüleme cihazlarının dahi hazırladığı teknik şartnameyi karşılayacağını görmesi üzerine, teknik şartnamenin biraz daha esnek düzenlenmesi halinde ihaleye katılımın artarak daha rekabetçi ve kamu yararına uygun bir sonuç alabileceği kanaatiyle ihaleyi iptal ettiği, teknik şartnamenin daha çok katılım sağlanabilecek şekilde düzenlenmesinin eşitliğe aykırı olmayacağı, davacı firmanın da teknik koşulları karşılamadığı için teklifin değerlendirme dışı kaldığı göz önüne alındığında, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin sadece bir firma açısından lehe olduğunun düşünülemeyeceği, ihalenin iptal edilerek şartnamede kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak tekrar ihale edilmesi yönündeki ihale iptal kararının iptali yönündeki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 15.05.2019 tarihli ve 2019/UH.II-602 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın