Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük savunması nasıl hazırlanır / Sunulan Fiyat Teklifleri Ve Maliyet Tutarı Tespit Tutanaklarının Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği Yönünden De Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi

Sunulan Fiyat Teklifleri Ve Maliyet Tutarı Tespit Tutanaklarının Mevzuata Uygun Olarak Düzenlenip Düzenlenmediği Yönünden De Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi

Karar No              : 2019/MK-301

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/655447 İhale Kayıt Numaralı “(Çorum-İskilip) Ayr.-(Ankara-Çankırı) Ayr. Yolu Km:42+336-47+650 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı (Sk) İşleri Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/655447 ihale kayıt numaralı “(Çorum-İskilip) Ayr.-(Ankara-Çankırı) Ayr. Yolu Km: 42+336-47+650 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (Sk) İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 24.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-843 sayılı karar ile “ 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Muzaffer Kaygın İnşaat Maden Hazır Beton Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Özbek İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 12.09.2019 tarihli E:2019/1501 sayılı kararında “… ihale komisyonunca teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tekliflerinin reddedilmeden önce belirlenen süre içinde teklifte önemli olarak tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenileceği, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, sorgulamaya konu iş kalemlerine ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin sunulmasının gerektiği, isteklilerin sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin de sayıldığı görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı iş ortaklığı tarafından 03.072/5 poz numaralı kablo germe makinesi için teklif edilen tutarı (100.000-TL) tevsik etmek üzere, satıcı firma olarak YG Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu makineye ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği sonucuna varıldığından, davalı idarece, kablo germe makinesinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan, davalı idarece, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında hiçbir değerlendirme yapılmadan, iş makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağı gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği anlaşılmakta olup, sunulan fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanaklarının mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği yönünden de bir değerlendirme yapılarak karar verilmesi gerekmektedir.

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 28/09/2018 tarih ve E:2018/4135, K:2018l2649 sayılı; 13/03/2019 tarih ve E:2019/68, K:2019/64 sayılı kararları da aynı yöndedir.

Ayrıca dava konusu işlemin ihale süreçlerine ilişkin olması ve halen uygulanmaya devam etmesi nedeniyle telafisi güç ve imkansız zararlar doğurabileceği de açıktır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-843 sayılı kararının 1’inci iddiasının (f) bendi kapsamındaki değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda ilgili iddianın esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın