Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İsteklinin Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin İşin İlk İlan Veya İhale Tarihinin İçinde Bulunduğu Yılda Alınmadığı

İsteklinin Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin İşin İlk İlan Veya İhale Tarihinin İçinde Bulunduğu Yılda Alınmadığı

Karar No              : 2017/MK-468

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/22025 İhale Kayıt Numaralı “Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3,Kademe İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 10.03.2016 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan 2016/22025 ihale kayıt numaralı “Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademe İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak China Tianchen Engineering Corporation’nin 10.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 27.06.2016 tarih ve 37837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.07.2016 tarihli ve 2016/UY.II-1879 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı China Tianchen Engineering Corporation tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından 22.02.2017 tarihli ve E:2016/3411 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına kararı verilmiş olup, anılan Kararın icaplarının yerine getirilmesini teminen Kamu İhale Kurulunun 29.03.2017 tarihli ve 2017/MK-93 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 27.07.2016 tarihli ve 2016/UY.II-1879 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının ve karar sonucunun iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Akabinde Ankara. 9 İdare Mahkemesi tarafından 25.04.2017 tarihli ve E:2016/3411, K:2017/1328 sayılı kararı ile de dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının temyiz incelemesinde, Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından verilen 14.09.2017 tarihli ve E:2017/1446, K:2017/2346 sayılı karar ile “…Dosyanın incelenmesinden, ihalede, isteklilerin ön yeterlik değerlendirilmesi neticesinde davacı şirketin başvurusunun, başvuru dosyası kapsamında sunduğu ticaret odası faaliyet belgesinin işin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmadığı ve başvuru mektubunda istekli olan davacı şirkete ait kaşenin bulunmadığından bahisle yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu tarafından dava konusu işlem ile ticaret odası faaliyet belgesinin işin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmadığı kısmı yönünden başvurunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Aktarılan düzenlemeler uyarınca, ihaleye katılacak tüzel kişi isteklilerden kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge istenilmesi zorunludur.

Öte yandan, ihaleye ilişkin idari şartnamede, yabancı istekliler tarafından ihaleye başvuruda bulunulması/teklif verilmesi hâlinde, isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin sunulması gerektiği belirtilerek, yabancı isteklilerin kendi ülke mevzuatlarına göre düzenlenmiş belgeleri ihale kapsamında sunmaları gerektiği kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlıkta, ihale ilan tarihinin 10.02.2016, ihale tarihinin 10.03.2016 olduğu, yabancı istekli olan davacı tarafından ise Çin mevzuatı gereği tüzel kişiliğin oda, sicil ve faaliyet bilgilerini gösteren belge olarak 24.11.2014 tarihli “işletme ruhsatı” adlı bir belgenin sunulduğu anlaşılmaktadır. İhale ilan tarihi ve İhale tarihi 2016 yılında olduğu hâlde, davacının sunduğu işletme ruhsatı 2014 yılında alındığına göre, mevzuatta öngörüldüğü şekilde belgenin ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl İçerisinde alınmadığı ve bahsi geçen belgenin yeterlik kriterini karşılamadığı görülmektedir. Ayrıca, İdarî şartnamede yabancı isteklilerin kendi ülkelerinde düzenlenmiş dengi belgelerle ihaleye katılabilecekleri belirtilmiş olup, davacının Çin mevzuatı uyarınca düzenlenen işletme ruhsatının değerlendirmeye alınacağı tabiidir.

Diğer taraftan, tüzel kişi şirketlerde şube ve merkezin yapabileceği işlemler ile her birinin yetki ve sorumluluklarının kanunla ayrı ayrı düzenlendiği; bu düzenlemeler incelendiğinde şubenin, ihale şartnamesinde istenilen nitelikte bir belge düzenleme yetkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu ihalede davacı şirketin Ankara Şubesine ait 07.03.2016 tarihli Ankara Ticaret Odası faaliyet belgesi ile oda kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgelerin ihale ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olduğu görülse dâhi ihale şartnamesinde istenen belgenin merkeze ait olan ve bulunduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olan belge veya dengi belge olarak kabulünün mümkün olmadığı, ayrıca mahkeme kararında “şubelerin merkezden ayrı bir yapı olarak değerlendirilmemesi gerektiği, şubenin ayrı bir tüzel kişiliğinin bulunmaması nedeniyle şubece gerçekleştirilen her işlemden merkezin sorumlu olduğu, dolayısıyla şubenin merkeze bağımlı olması gerektiği kriterinden hareketle şubenin faaliyetlerinin devamının merkezin de faaliyetlerinin devamına karine oluşturabileceği” belirtilmiş ise de; böyle bir karine, ihale şartnamesi uyarınca sunulması zorunlu bir belgenin yerine geçecek şekilde yorumlanamayacağı gibi ihaleye katılacak olan şirketin merkezinde faaliyetine devam ettiğinin, kendi ülkesinde yer alan mevzuat hükümlerine göre ihaleye katılmasına mani bir durumun olup olmadığının belgelenmesi esas olduğundan, davacı şirketin Ankara Şubesi tarafından sunulan 07.03.2016 tarihli Ankara Ticaret Odası faaliyet belgesi ile oda kayıt belgesinin kabulü mümkün değildir.

Bu durumda, ihale sürecinde davacı şirketin yeterlik başvurusu kapsamında “tüzel kişiliğin şubesine ait ticaret/sanayi odasına kayıtlı olduğuna” ilişkin sunduğu belgeler mevzuat ve şartnamede öngörülen nitelikleri taşımadığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ve itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

Kamu İhale Kurulunun 29.03.2017 tarihli ve 2017/MK-93 sayılı kararının iptaline,

 2) Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın