Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük açıklama / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Fotokopi Belge Kullanma Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Fotokopi Belge Kullanma Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

Karar No              : 2017/MK-481

Kırklareli Belediye Başkanlığı

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/68670 İhale Kayıt Numaralı “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölye Ve Büro İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından yapılan 2017/68670 ihale kayıt numaralı “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Atölye ve Büro İşlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ezel Temizlik Tarım İnşaat Nakliyat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.05.2017 tarihli ve 2017/UH.II-1541 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ezel Temizlik Tarım İnşaat Nakliyat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 23.10.2017 tarihli, E:2017/1832 sayılı kararında, “Dava konusu olayda, davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemin dayanağını açıklama kapsamında sunulan Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun sunduğu hizmete ilişkin ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki fiyatları gösteren belgede, 09.01.2014 tarihli ve 722 sayılı yönetim kurulu kararı ile tüm evrakları imzalama yetkisi verilen oda genel sekreteri Yalçın Avrap’a ait ıslak imzanın bulunmaması, söz konusu şahsın belgedeki imzasının fotokopi olması ve belgede ıslak imzası bulunan oda başkanı Ali Fuat Şeker’e de belgeleri imzalama yetkisi verilmemesi oluşturduğundan Mahkememiz’in 04.08.2017 tarihli ara kararıyla “Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından ihale kapsamında araç çekici kurtarıcı için tanzim edilen 18.03.2017 tarihli belgenin aslının istenmesine karar verilmiş, 28.09.2017 tarih 22341 sayılı yazı ekinde sunulan belge aslının heyetimizce incelenmesinden belgenin Oda adına Genel Sekreter Yalçın Avrap ve Başkan A.Fuat Şeker tarafından imzalandığı, Genel Sekreter Yalçın Avrap tarafından siyah renkli kalem ile imza atıldığı, belge arkasında kalem izinin mevcut olduğu, bu haliyle ıslak imza niteliğini taşıdığı, fotokopi olmadığı tespit edilmiştir.

Bu durumda, açıklama kapsamında sunulan söz konusu belgenin, ıslak imzalı olmadığı, fotokopi olduğu, bu haliyle aşırı düşük açıklamasının belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığından bahisle tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu işlemin uygulanması halinde, davacı şirketin ihale dışında kalacağı anlaşıldığından telafisi güç zararlar oluşacağı kanaatine varılmıştır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 31.05.2017 tarih ve 2017/UH.II-1541 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın