Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük kik / Aşırı Düşük Açıklamasında Yer Alan Diğer Kalemler Bakımından Kurul Tarafından Re’sen Tespit Edilen Sebeplerle Davacının Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşırı Düşük Açıklamasında Yer Alan Diğer Kalemler Bakımından Kurul Tarafından Re’sen Tespit Edilen Sebeplerle Davacının Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2019/MK-259

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/179739 İhale Kayıt Numaralı “Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Saha,İstasyon Ve Atölyelerinde Genel Temizlik, Tamirat Malzemelerin Yükleme, İndirme, İstifleme, Taşıma, Düzenleme Ve Bakımı Hizmet” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Batman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2012/179739 ihale kayıt numaralı “Üretim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Saha, İstasyon ve Atölyelerinde Genel Temizlik, Tamirat Malzemelerin Yükleme, İndirme, İstifleme, Taşıma, Düzenleme ve Bakımı Hizmet” ihalesine ilişkin olarak Seç-San Yem. Hiz. Otomasyon İlet. Otom. Gıda Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.04.2013 tarihli ve 2013/UH.II-1818 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Seç-San Yem. Hiz. Otomasyon İlet. Otom. Gıda Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30.06.2014 tarih ve E:2013/974, K:2014/711 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.06.2019 tarih ve E:2014/5064, K:2019/2176 sayılı kararı ile “Uyuşmazlıkta, ihale komisyonunca, davacı tarafından yapılan açıklamanın iş kıyafetleri ile ilgili sunmuş olduğu proforma faturada yer alan 825 parça malzemenin KDV hariç 1.050,00 –TL bedelle karşılanabilmesinin mümkün olmadığı ve hayatın olağan akışına aykırı olduğundan bahisle uygun bulunmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacının yalnızca aleyhine olan bu duruma karşı şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarece aynı gerekçeyle başvurunun reddi üzerine, davacı tarafından itirazen şikayet başvurusunda; sunmuş oldukları proforma faturadaki malzeme miktarlarının İdari Şartname’nin 25.3.3 ve Özel Teknik Şartname’nin 3. maddesinde belirtilen miktarlarla aynı olduğu, bu nedenle açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. maddesine aykırı olduğu iddialarında bulunulduğu görülmektedir.

Aşırı düşük açıklamasında yer alan kalemlerden birinin asgari işçilik maliyetinin altında olması ve sigortaya ilişkin teyit yazısının bulunmamasına yönelik inceleme, başka bir istekliye yönelik ihale komisyonu kararı ve başvuru bulunmadığından, eşit muamele ilkesi kapsamında yer almaktadır.

Öte yandan, dava konusu kararda davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak gösterilen, asgari işçilik maliyetinin karşılanmaması ile sigortaya ilişkin teyit yazısının bulunmaması hususları, aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmamasının hukuki bir nitelendirmesi değil, yeni bir vakıanın diğer bir ifadeyle iddianın ileri sürülmesidir.

Bu itibarla, aşırı düşük açıklamasında yer alan diğer kalemler bakımından Kurul tarafından re’sen tespit edilen sebeplerle davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.04.2013 tarihli ve 2013/UH.II-1818 sayılı kararında Seç-San Yem. Hiz. Otomasyon İlet. Otom. Gıda Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmamasına yönelik yer alan değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın