Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük sorgusu / Süresi Uzatılan Geçici Teminat Mektubunun Sunulmasının Teklifin Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına Dair İradenin Yansıması Olduğu – Aşırı Düşük Teklif Savunma

Süresi Uzatılan Geçici Teminat Mektubunun Sunulmasının Teklifin Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına Dair İradenin Yansıması Olduğu – Aşırı Düşük Teklif Savunma

Karar No              : 2019/MK-263

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/592965 İhale Kayıt Numaralı “Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2 Kısım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/592965 ihale kayıt numaralı “Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 2 Kısım” ihalesine ilişkin olarak Dirgün İnşaat Turizm Doğalgaz Tekstil Gıda Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 15.05.2019 tarihli ve 2019/UY.I-586 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Sarıyıldız Müh. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Dnz yol Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından 11.07.2019 tarihli ve E:2019/1114 sayı ile “…Dava konusu Kurul kararında, itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen 1. İddia yönünden de değerlendirme yapılarak, ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi olarak belirlenen MSM Altyapı İnş. Enerji Pet. Tic. Maden Nak. Gıda San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklifin de, 120 günlük teklif geçerlilik süresi dolmasına karşın, teklif ve geçici teminat geçerlilik süresinin uzatılması talebine sair herhangi bir beyanı bulunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde de karar alınmış ise de, davacı iş ortaklığı tarafından, söz konusu Kurul kararının yalnızca kendilerine ilişkin kısmı dava konusu edildiğinden, bu kısım yönünden sınırlı olmak üzere değerlendirme yapılmıştır…. Söz konusu hükümlerde, teklif geçerlilik süresinin uzatıldığına dair beyanlar yönünden ayrı ayrı ve yazılı olmaları gerektiğine dair bir zorunluluk öngörülmediği, süresi uzatılan geçici teminat mektubunun sunulmasının, teklifin geçerlilik süresinin uzatılmasına dair iradenin yansıması olduğu, bir başka ifadeyle geçici teminat mektubunun sunulmasıyla, teklif geçerlilik süresinin uzatılması için yazılı olması öngörülmeyen “isteklinin kabulü” şartının istekli tarafından karşılandığı sonucuna varıldığı, nitekim, ihaleyi yapan idare tarafından isteklilere gönderilen 21.03.2019 tarihli yazıda da “…Bu itibarla bu yazının tebliğ tarihinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde süre uzatım talebinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi, talebin kabulü halinde aynı süre içinde geçici teminat mektubunun duruma uygun şekilde (mektup geçerlilik tarihi teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere) sunulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” ifadesine yer verildiği, bu itibarla sadece ve sadece talebin kabulü halinde sunulması gereken süresi uzatılmış geçici teminat mektubunun, tanınan süre içerisinde sunulmasıyla talebin kabul edildiğinin anlaşılması gerektiği… dolayısıyla idarenin süre uzatım talebini kabul ettiği sonucuna varılan davacının dava konusu ihaleye ilişkin teklifinin geçerliliğini koruduğu anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığına dair iddialar yönünden bir inceleme yapılması gerekirken, geçerli bir teklifin olmadığı gerekçesiyle davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 15.05.2019 tarihli ve 2019/UY.I-586 sayılı kararında, 1. iddia kapsamında Sarıyıldız Müh. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Dnz Yol Yapı A.Ş. İş Ortaklığının teklifine ilişkin yapılan değerlendirmeler ile 2. iddiaya ilişkin kısmın iptaline,

2) Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın