Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük savunması nasıl hazırlanır / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Talep Edilirken İsteklilerin Tümüne Nakliye Formüllerinin Gönderilmemesinin Eşit Muamele İlkesine Aykırı Olduğu

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Talep Edilirken İsteklilerin Tümüne Nakliye Formüllerinin Gönderilmemesinin Eşit Muamele İlkesine Aykırı Olduğu

Karar No              : 2019/MK-254

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/231440 İhale Kayıt Numaralı “Hatay-Tahtahöprü Barajı Yükseltilmesi İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/231440 ihale kayıt numaralı “Hatay-Tahtahöprü Barajı Yükseltilmesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Protar Yapı Müh. İnş. Hart. Top. Dan. Müş. Taah. Tic. A.Ş. –  Akhaş İnş. San.Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.05.2018 tarihli ve 2018/UY.II-920 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Protar Yapı Müh. İnş. Hart. Top. Dan. Müş. Taah. Tic. A.Ş. –  Akhaş İnş. San.Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 17.10.2018 tarihli E:2018/1317, K:2018/2125 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı Protar Yapı Müh. İnş. Hart. Top. Dan. Müş. Taah. Tic. A.Ş. –  Akhaş İnş. San.Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin Ankara 8. İdare Mahkemesinin 17.10.2018 tarihli E:2018/1317, K:2018/2125 sayılı kararına ilişkin temyiz istemi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.06.2019 tarihli E:2019/1038, K:2019/2256 sayılı kararında “Dairemizin 02/05/2019 tarihli ara kararı ile aynı ihalede, 02/02/2017 tarih ve 74678 sayılı yazı ile dava dışı bir istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmemesine rağmen, 12/03/2018 tarih ve 179473 sayılı yazı ile davacı iş ortaklığından aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmesinin gerekçesinin sorulduğu, ara kararına cevaben gönderilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün 17/06/2019 tarih ve 382613 sayılı yazısında, taşıma maliyetinin objektif ve tüm istekliler yönünden eşit koşullarda hesaplanabilmesi için nakliye formüllerinin kullanılmasının zorunlu olduğu ifade edilmekle birlikte, aşırı düşük teklif açıklaması talep yazıları arasındaki farklılığın gerekçesinin açıklanmadığı görülmektedir.

Bir iş kalemine ilişkin nakliye giderinin aşırı düşük teklif kapsamında açıklanmasında nakliye formülünün esas alınması durumunda, ihale komisyonu tarafından, formülde yer alan ve nakliye giderini belirlemede önemli bir unsur olan nakliye mesafesinin hesabında esas alınan bilgi ve belgelerin istekli tarafından sunulmasının istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Kamu ihale Genel Tebliği’nde, isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılabilecek belgeler genellikle açıklamaya esas alınan fiyatların tevsikine ilişkin olup, nakliye mesafesine ilişkin açıklamanın ise ne suretle ve hangi belgeler esas alınarak yapılacağına dair bir belirleme bulunmamaktadır. İhaleyi yapan idarelerin aşırı düşük teklif açıklaması talep ederken nakliye formüllerine yer vermesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, idare tarafından ihale sürecinin bir aşamasında aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmemesine rağmen, aynı ihale sürecinin daha sonraki bir aşamasında, Mahkeme yahut Kurul kararı olmamasına rağmen, aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmesi eşit muamele ilkesine aykırıdır.

Uyuşmazlık konusu ihalede, davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı olduğu dönemde, teklifi sınır değerin altında kalan ve teklif geçerlilik süresini uzatmayı kabul eden tek istekli olan Tokgün İnşaat. San. Tic. Ltd. Şti.’ne gönderilen 02/02/2017 tarih ve74678 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmemesine rağmen, 12/03/2018 tarih ve 179473 sayılı yazı ile davacı iş ortaklığından aşırı düşük teklif açıklaması talep edilirken nakliye formüllerine yer verilmesinin eşit muamele ilkesine aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 09.05.2018 tarihli ve 2018/UY.II-920 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, eşit muamele ilkesi gereğince teklifi sınır değerin altında yer alan isteklilerden, açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin analizlerde nakliye formüllerine yer verilmeksizin yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi gerektiğinden, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın