Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMADA AÇIKLAMA / İdarece Mevzuata Uygun Şekilde Yapılmayan Sorgulamaya Dayanarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapan İsteklinin Açıklamalarının İdarece Uygun Olarak Değerlendirilmesi

İdarece Mevzuata Uygun Şekilde Yapılmayan Sorgulamaya Dayanarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapan İsteklinin Açıklamalarının İdarece Uygun Olarak Değerlendirilmesi

Karar No              : 2019/UY.I-66

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) ve Köprü İşleri İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) ve Köprü İşleri İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sintaş Taahhüt Tic. A.Ş.nin 23.01.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.01.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.01.2018 tarih ve 9035 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 20.12.2018 tarihli ve 2018/MK-410 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/197-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru sahibinin dilekçesinde ve mahkeme kararında özetle; İdarece 18.01.2018 tarihinde EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilen ihale komisyonu kararında, Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunduğu ve ihalenin Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,  Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, ancak her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

  1. a) KGM/3782/1 poz numaralı “Her ebatta çok plakalı çelik menfez veya köprü imalatı (Malzeme Bedeli Dâhil)” poz numarası ile tanımlanan iş kalemine ilişkin açıklamaların uygun olmadığı,

-İdare kararında ihale üzerinde kalan istekli tarafından özel fabrika maliyet bileşeni için 44.712.000,00 TL Rayiç fiyatı teklif edildiği, bu fiyatın ve maliyet girdisinin içinde bulunduğu iş kaleminin analiz fiyatının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13 maddesine uygun şekilde açıklandığının belirtildiği,

– İdarece hazırlanan analize bakıldığında,  KGM/3782/1 iş kaleminin “Her ebatta çok plakalı çelik menfez veya köprü imalatı (Malzeme Bedeli Dâhil) özel fabrika” şeklinde tanımlandığı,  ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin “KGM/03.5000 Oto korkuluk Atölye veya Fabrikasının bir saatlik ücreti” pozunun fiyatını kullanarak analiz fiyatını açıkladığı,

-İdarenin hazırladığı analizde özel fabrika rayicinin saatlik ücreti 46.153.600,00 TL iken adı geçen isteklilerin hazırladıkları analizlerde özel fabrika rayicinin saatlik ücretinin 44.712.000,00 TL olarak belirtildiği, her ne kadar,  Oto korkuluk Atölye veya Fabrikasının bir saatlik ücreti ile Her ebatta çok plakalı çelik menfez veya köprü imalatı (Malzeme Bedeli Dâhil) özel fabrikanın bir saatlik ücreti analizlerindeki katsayılar aynı olsa da, bunların maliyetlerinin aynı olmadığı,

– Anılan iş kaleminin maliyet bileşenleri arasında yer almayan farklı bir maliyet girdisi (KGM/03.5000 Oto korkuluk Atölye veya Fabrikasının bir saatlik ücreti) esas alınmak suretiyle fiyat açıklaması yapılamayacağı, buna dayanarak açıklanan fiyatın da yanlış olacağı,

– Açıklamada esas alınan iş kalemi ile idarenin ihtiyacı olan iş kalemlerinin üretim ve kullanım amaçları ile kapsamının farklı olduğu, idarenin ihtiyacının oto korkuluk yapmak değil, her ebatta çok plakalı çelik menfez veya köprü imalatı yapmak olduğu, idarenin kendisinin de KGM/03.5000 pozunu kullanmadan bunun yerine özel fabrika pozu oluşturduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında esas alınan pozun idarenin ihtiyacını karşılamadığı,

– Aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklinin kullandığı 44.712.000,00 TL birim fiyatın idarece hesaplanan değer olmadığı, idarece özel fabrika pozunun fiyatının özel olarak hesaplanarak bulunduğu,

– Öte yandan idarece teklif fiyatı açıklanması istenilen “özel fabrika” pozunun maliyetinin açıklanmasının teknik olarak mümkün olmadığı, zira özel fabrikanın seri üretime konu bir ürün olmadığı, maliyet bileşenlerinin mevzuata göre fiyat teklifi ya da Ek.O-7 belgesi ile açıklanmasının mümkün olduğu, ancak seri üretime veya özel üretime konu olmayan bir fabrikadan oluşan bu analiz girdisinin teknik olarak fiyatlandırılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle diğer yönleriyle aşırı düşük teklif  açıklamaları kabul edilse bile, ihale üzerinde kalan istekli  dahil açıklama sunan tüm isteklilerin anılan gerekçe ile açıklamalarının uygun görülemeyeceği ve tekliflerinin reddedilmesi gerektiği, blok olarak üretilmesi mümkün olmayan bir fabrika için hesaplanan yanlış analizin idarece kabul edilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

  1. b) Tİ-KAZI poz numarası ile tanımlanan iş kaleminin alt girdilerinden olan 03.141 poz numaralı “Paletli delgi makinesi (112Kw, 152 HP)” girdisi için 2016 yılı fiyatı yayımlanmadığından anılan isteklilerin aynı poz yerine ikame etmek amacıyla rayici farklı olan 03.141(Y) pozunu kullandığı, bu pozun da 2016 yılı birim fiyatı 742.000,00 TL olmasına rağmen, ihale üzerinde kalan isteklinin bu maliyet için 720.000,00  TL öngörmek suretiyle açıklama yaptığı; nitekim, 2016 yılında yapılan bir başka ihalede, ihale üzerinde kalan isteklinin 742.000,00 TL rayici kullandığı, anılan hususun 2017/UY.I-1240 sayılı Kurul kararında belirtildiği,

– 03.141 pozu paletli delgi makinesi (112 kw, 152 hp, 2500rpm)  ile 03.141 (Y) pozu paletli delgi makinesi(160 Hp) girdilerinin farklı olduğu, bu iki analizini saatlik ücretlerinin sırasıyla 03.641 ve 03.641(Y) olarak tanımlandığı, analizlerdeki girdi cins ve miktarlarının birbirinden farklı olduğu,

– Yukarıda açıklanan durumun 03.030(Y) ve 03.068/1A(Y) poz numaralı rayiçler için de geçerli olduğu,

– B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin nakliyelere ilişkin açıklamalarının uygun olmadığı, idarece hazırlanan analizlere bakıldığında nakliyelerde işçilik giderlerine de yer verildiği, B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin nakliye açıklamalarında işçilik maliyetlerinin hesaplanmadığı bu itibarla açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

  1. c) GeoGrid-P poz numaraları iş kalemleri analizlerinde yer alan her bir maliyet bileşeni birim fiyatının ayrı ayrı gösterilmek suretiyle açıklanmadığı, tek bir fiyat teklifi ile açıklandığı,

– GeoGrid 1/Ö, GeoGrid 2/Ö, GeoGrid 3/Ö, GeoGrid 4/Ö ve GeoGrid 5/Ö, pozları için alınan fiyat teklifinde makine, işçilik, malzeme, nakliye ve yakıt olmak üzere farklı maliyet girdilerinin yer alması gerekirken, alınan fiyat teklifinde bunların fiyatının ayrı ayrı gösterilmediği, bu şekilde yapılan açıklamanın kabul edilmemesi gerektiği, bu açıklamaların kabul edilmesinin sözleşmenin uygulanması aşamasında uyuşmazlıklara yol açabileceği,

– Nakliye bulunan diğer iş kalemlerinde olduğu gibi GeoGrid-P iş kalemlerindeki nakliyelere ilişkin olarak da sunulan teklifteki birim fiyatın “km” üzerinden alınması gerektiği,

– Nakliyelerin yer aldığı iş kalemlerine ilişkin fiyat açıklamalarında nakliyelerin yapılacağı taşıma yükleme ve boşaltma sahalarının açıklanmadığı, bun ilişkin önceki sın geçici vergi beyannamesi dönemi esas alınarak düzenlenen Ek.O-6 belgesinin sunulmadığı, öte yandan fiyat teklifi veren kişinin işin yapılacağı kesimde daha önce taşıma, yükleme, boşaltma dahil  fiyat teklifi vermesinin mümkün olmadığı, verilmiş olsa bile bu fiyat teklifinin gerçeğe aykırı olduğu ve geçersizliğine karar verilmesi gerektiği,

  1. d) Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamasında makine gider bileşeni bulunan iş kalemi analizlerinde makine amortismanının değeri düşülerek araçların zati bedeli olan değer üzerinden, satın alınma değeri dikkate alınmadan analiz fiyatlarının hesaplandığı, bu şekilde yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesine uygun olmadığı,

Sonuç olarak Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeyerek tekliflerinin reddedilmesi iddialarına yer verilmiştir.

ahkeme kararında yer alan gerekçeler ve başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ilişkin olarak, uyuşmazlık süreci aşağıdaki gibidir.

31.10.2016 tarihli ve 1 sayılı ihale komisyonu kararında, sınır değerin 56.352.533,92 TL olarak tespit edildiği belirtilerek, ihale sınır değerin üzerinde teklif veren B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (56.391.088,00 TL) üzerinde bırakılmıştır. Diğer isteklilerce sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmemiştir.

21.12.2016 tarihli ve 2016/UY.I-3199 sayılı ve 2016/UY.I-3200 sayılı Kurul kararları ile aşırı düşük teklif sorgulamalarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

23.01.2017 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyonu kararında, sınır değerin 56.535.379,42 TL olarak tespit edildiği belirtilerek, ihale sınır değerin altında teklif veren ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ( 56.391.088,00 TL) üzerinde bırakılmıştır. Sunulan diğer aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmemiştir.

22.03.2017 tarihli ve 2017/UY.I-887 sayılı ve 2017/UY.I-888 sayılı Kurul kararları ile, bir kez daha aşırı düşük teklif sorgulamalarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

29.05.2017 tarihli ve 3 sayılı ihale komisyonu kararında, sınır değerin 56.325.842,71 TL olarak tespit edildiği belirtilerek, ihale sınır değerin üzerinde teklif veren B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (56.391.088,00 TL) üzerinde bırakılmıştır. Sunulan diğer aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülmemiştir. Anılan  ihale komisyonu kararı ile aynı zamanda yapılan şikâyet başvurusu üzerine düzeltici işlem tesis edilmiş, 2531 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle bazı isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda sınır değer değişmiş ve B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifi sınır değerin üzerinde kalmıştır.

 19.07.2017 tarihli ve 2017/UY.I-1942 sayılı kurul kararı ile 2531 sayılı Kanuna aykırılık nedeniyle diğer bazı isteklilerin tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem tesis edilmiştir.

26.07.2017 sayılı 2017/UY.I-2003 sayılı Kurul kararı ile Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif  açıklamasının uygun görülmeme gerekçesinin yerinde olmadığı teklifinin geçerli kabul edilmesi yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

21.08.2017 tarihli ve 4 sayılı ihale komisyonu kararında, sınır değerin 56.325.842,71 TL olarak tespit edildiği, tekrardan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiş, ihale sınır değerin altında teklif veren ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde (52.824.255,00 TL) bırakılmıştır. Sınır değerin üzerindeki teklif sahibi B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (56.391.088,00 TL) ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenmiştir.

16.01.2018 tarihli ve 5 sayılı ihale komisyonu kararında, sınır değerin 56.535.379,42 TL olarak tespit edildiği, herhangi bir istekli hak kaybına uğramadığından, tekrardan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiş, daha önceki aşırı düşük teklif sorgulamalarına cevap veren Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (52.824.255,00 TL) ihale üzerinde kalan istekli olarak, yine sınır değerin altındaki teklif sahibi B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de (56.391.088,00 TL)nin teklifi de daha önce sunduğu açıklamalar uygun görülmek suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenmiştir.

14.02.2018 tarihli  ve 2018/UY.I-416 sayılı Kurul kararı ile yapılan başvurunun Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığından görev yönünden, hem  de süre yönünden reddine karar verilmiştir. Daha sonra bu karara karşı açılan dava sonucunda alınan Kurul kararı gereği işbu esas incelemesi yapılmaktadır.

29.08.2018 tarihli ve 2018/MK-320 sayılı Kurul kararı ile, Danıştay On Üçüncü Dairesinin kararının gerekleri yerine getirilmiş ve Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı yönünde düzeltici işlem tesis edilmiştir.

25.09.2018 tarihli ve 6 sayılı ihale komisyonu kararında, kesinleşen mahkeme kararını uygulamak amacıyla alınan karar doğrultusunda Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.nin açıklamaları uygun görülmeyerek ihale B. Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (56.391.088,00 TL) üzerinde bırakılmıştır.

23.10.2018 tarihinde B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır.

işbu esas incelemesi, Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen karara ilişkin işlem tesis edilmesi amacıyla alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/MK-410 sayılı Kurul kararı gereği yapılmaktadır.

20.12.2018 tarihli ve 2018/MK-410 sayılı Kurul kararında “…Davacı Sintaş Taahhüt Ticaret A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.11.2018 tarihli E: 2018/2159 K: 2018/2451 sayılı kararında “ …Dava dilekçesinde iptali talep edilen Kamu İhale Kurulu kararı, Heltaş İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Heltaş) ve B. Ergünler Yol Yapı İnş. Taah. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş.’nin (B. Ergünler) aşın düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığına ilişkin iddiaların değerlendirilmesine ilişkin olmakla birlikte, dava dilekçesi içeriği ve öne sürülen hukuka aykırılık sebepleri dikkate alındığında, Kurul kararının, B. Ergünler yönünden reddine ilişkin kısmıyla sınırlı olarak işin esasının incelenmesine geçildi.

Yukarıda aktarılan 2890 ve 2891 sayılı Kurul kararlarında ihale üzerinde kalan Heltaş’ın teklifine yönelik itirazların değerlendirilerek, Heltaş’ın teklifinin geçerliliğine ilişkin inceleme yapılmak suretiyle başvurunun reddine karar verildiği, Kurul kararlarında B. Ergünler’in aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin bir inceleme ve değerlendirme yapılmadığı görüldüğünden, dava konusu Kurul kararının başvurunun görev yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…

1- Kamu İhale Kurulunun 14.02.2018 tarihli ve 2018/UY.I-416 sayılı kararının, B. Ergünler Yol Yapı İnş. Taah. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş.ye yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda,  başvuru sahibinin B. Ergünler Yol Yapı İnş. Taah. Mad. Nak. San. ve Tic. A.Ş.ye yönelik iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine..,.” ifadelerine yer verilmiştir.

Anılan mahkeme kararında şikayete konu hususlarla ilgili olarak sadece B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine yönelik sınırlı inceleme yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Yukarıda yer alan mahkeme kararında şikayete konu hususlarla ilgili olarak, B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden incelenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Öte yandan, idarece 5 sayılı ihale komisyonu kararıyla aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülen (9 numaralı durum) B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, açıklamalarını 2 sayılı ihale komisyonu kararından  önce sunduğu (3 numaralı durum) görülmüş,

23.01.2017 tarihli ve 2 sayılı ihale komisyonu kararına ilişkin olarak kuruma yapılan başvuru sonucunda ise 22.03.2017 tarihli ve 2017/UY.I-887 sayılı ve 2017/UY.I-888 sayılı Kurul kararları ile, aşırı düşük teklif sorgulamalarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

Özetle, idarece 5 sayılı ihale komisyonu kararı ile,  mevzuata uygun şekilde yapılmayan aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin açıklamalarının uygun görüldüğü, daha sonraki işlemler ile sınır değerin değişerek bu isteklinin teklifinin sınır değerin üzerinde kaldığı anlaşılmıştır.

Kurul kararları ve mahkeme kararları sonucunda geçerli tekliflerin değişmesinin birden fazla kez sınır değer hesabını etkilediği ve en son durumda 16.01.2018 tarihli ve 5 sayılı ihale komisyonu kararında B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin yeniden aşırı düşük teklif  haline geldiği tespit edilmiştir.

Ancak bu istekliye yönelik mevzuata uygun bir sorgulama yapılmadığından ve bu durumda şikâyet ya da itirazen şikâyet konusu edilmediğinden, son tahlilde idarece mevzuata uygun şekilde yapılmayan sorgulamaya dayanarak aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklinin açıklamalarının idarece uygun olarak değerlendirilmesi durumu ortaya çıkmıştır.

Buna göre B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenebilmesi için öncelikle, mevzuata uygun şekilde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, B.Ergünler Yol Yapı İnşaat Taahhüt Madencilik Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin,  22.03.2017 tarihli ve 2017/UY.I-887 sayılı ve 2017/UY.I-888 sayılı Kurul kararlarında belirtilen şekilde yeniden aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın