Basın duyuruları
xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENİLECEK İŞ KALEMLERİ / Açıklama İstenilmeyen Girdinin Analizinde Hata Yapılmış Olması

Açıklama İstenilmeyen Girdinin Analizinde Hata Yapılmış Olması

Karar No              : 2019/MK-287

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve Bsk İşleri” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,”  karar verilmiştir.

Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.12.2018 tarihli ve E:2018/2005, K:2018/3076 sayılı kararda “dava konusu işlemin iptaline,” kararı verilmiş, bunun üzerine 14.02.2019 tarihli ve 2019/MK-64 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 1’inci ve 6’ncı iddiaları ile 2’nci iddianın c, f ve k alt iddialarına ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 2’nci iddia kapsamındaki c, f ve k alt iddialarına ilişkin esasın yeniden incelenmesine geçilmesine,” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı gereğince esasın yeniden incelenmesine geçilmiş ve 13.03.2019 tarihli ve 2019/UY.II-377 sayılı Kurul kararı ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Sarıosmanoğlu İnş. Mad. Nak. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.03.2019 tarihli ve 2019/UY.II-377 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 17.05.2019 tarihli ve E:2019/780, K:2019/1044 sayılı kararı ile “… dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiş, bunun üzerine 18.07.2019 tarihli ve 2019/MK-217 sayılı Kurul kararı ile “1) Kamu İhale Kurulu’nun 13.03.2019 tarihli ve 2019/UY.II-377 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 1 ve 6’ncı iddiaları ile 2’nci iddia kapsamındaki c, f ve k alt iddialarına ilişkin esasın yeniden incelenmesine geçilmesine,” karar verilmiştir. Anılan Kurul kararı üzerine esasın incelenmesi süreci karar tarihi itibariyle devam etmektedir.

Davacı Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulu’nun 24.07.2018 tarih ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2018 tarih ve E:2018/2005, K:2018/3076 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararının kurum ve davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onuüçüncü Dairesinin 07.05.2019 tarih ve E:2019/543, K:2019/1575 sayılı kararı ile “…Temyize konu Mahkeme kararının itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararının 1. iddia yönünden iptaline ilişkin kısmı ile 2.k. başlıklı iddiada yer alan konkasör analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı rayiçlerinde karşılık bulunmadığı, tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı yönündeki iddianın Kurul tarafından eksik incelendiği gerekçesiyle iptaline ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararının, Kurul kararının, isteklilerin kendi malı iş makinalarının kapasitelerini tevsik edici belge sunmadıkları, belgelendirme şeklinin ihale dokümanı ve ihale mevzuatına aykırı olduğuna dair 6. iddia yönünden iptaline ilişkin kısmı bakımından yapılan incelemede;

Aktarılan kurallardan, işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, idareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda ise kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verileceği, aday veya isteklilerin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edebileceği anlaşılmaktadır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, kendi malı araçları tevsiken ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından SMMM tespit raporu sunulduğu, raporda asfalt plentinin 240 ton/saat, kendi yürür lastik tekerlekli silindirin 24 ton olarak belirtildiği, ancak raporda asfalt plentinin İdari Şartname’de belirlenen “toz tutuculu” özelliğini sağladığına ilişkin bir tespitin yapılmadığı; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan SMMM tespit raporunda ise asfalt plentinin 200 ton/saat kapasiteli ve toz tutuculu özellikte olduğunun belirtildiği, ancak raporda kendi yürür lastik tekerlekli silindire dair İdari Şartname’de belirlenen kapasiteyi sağladığına ilişkin bir tespitin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, bu iddia yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

Temyize konu Mahkeme kararının, 2.d, 2.ı iddiaları ile 2.k iddiasının kompresör ve yükleyici gibi aynı analiz girdileri için farklı bedeller öngörüldüğü, tevsik edici herhangi bir belge kullanılmadığı hususlarının Kurul tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ilişkin kısmı bakımından yapılan incelemede;

İtirazen şikâyet başvurusundaki 2.d iddiası bakımından yapılan incelemede;

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklama dosyası incelendiğinde, açıklama istenen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fiyatlar ve rayiçler kullanılarak açıklama yapıldığı, ancak söz konusu fiyatların liste hâlinde sunulmadığı, söz konusu rayiçlerin ve hangi kurum/kuruluşlara ait olduğunun ve parasal tutarlarının ilgili poz numaralarından veya tanımlarından tespit edilebileceği, analizlerde yer alan girdi miktarlarının idarece verilen analiz formatında yer alan analiz girdi miktarları ile uyumlu olduğu, en avantajlı ikinci teklif sahibi şirketin dosyası incelendiğinde ise açıklaması istenen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait birim fiyatlar veya rayiçler kullanılarak açıklama yapıldığı ve bunların analizlerin yanına not düşülerek veya liste sunularak belirtildiği, Kurul tarafından bu iddianın yeterli ve gerekçeli olarak incelenerek karar verildiği anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyet başvurusundaki 2.ı iddiası bakımından yapılan incelemede;

İdari Şartname’nin Diğer hususlar” başlıklı 46. maddesi uyarınca, malzeme ocaklarının yükleniciler tarafından temin edileceği, ancak yüklenicinin talebi hâlinde idareye ait uygun olan malzeme ocaklarının kullandırılabileceği, dolayısıyla anılan imalatın iş başına nakli noktasında tespit edilecek mesafelerin isteklilerin kendilerince tespit edilerek açıklama sunulmasının mümkün olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklama istenen nakliye girdileri için (açıklama istenilen nakliye girdilerinden, bitüm nakli için PMAT, PMT, BSK nakli, ariyet nakli, konkasörden asfalt plentine agrega nakli, konkasörden mekanik plentine agrega nakli, sert taşın ocaktan konkasöre nakli, mekanik plente su nakli) itinerer sunulduğu ve söz konusu nakliye hesaplarında kullanılacak mesafelerin de itinererde gösterildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Yazıcıoğlu Nak. İnş. A.Ş. tarafından açıklama istenen nakliye girdi mesafeleri için (açıklama istenilen nakliye girdilerinden, bitüm nakli,PMAT, PMT, BSK nakli, ariyet nakli, konkasörden asfalt plentine agrega nakli, konkasörden mekanik plentine agrega nakli, sert taşın ocaktan konkasöre nakli, mekanik plente su nakli) itinerer sunulduğu ve söz konusu nakliye hesaplarında kullanılacak mesafelerin de itinererde gösterildiği, istekliler tarafından nakliye girdileri için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.005/K ve 07.006/K poz numaralı taşıma formüllerinin kullanıldığı, K değerinin 245(223-234,319-328) ve Y (yoğunluk) değerinin 1,8 olarak formülde yerine yazılıp söz konusu değerlerin tablo içinde gösterildiği, öte yandan idarenin isteklilere gönderdiği analiz formatında yer alan birimler ile açıklamada kullanılan birimlerin uyumlu olduğu, nakliye girdileri için farklı fiyatların teklif edilmediği, ayrıca fiyat tekliflerine dayanak olan Ek-O.5 ve Ek-O.6 formlarının fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeleri gibi bir zorunluluğun bulunmadığı, fakat idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi hâlinde bu formların meslek mensubundan istenebileceği, somut durumda söz konusu fiyat teklifine ilişkin formların meslek mensubundan istenilmesini gerektirecek bir aykırılık bulunmadığı, Kurul tarafından söz konusu iddianın yeterli ve gerekçeli olarak incelenerek karar verildiği anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyet başvurusundaki 2.k iddiasının kompresör ve yükleyici gibi aynı analiz girdileri için farklı bedeller öngörüldüğü, tevsik edici herhangi bir belge kullanılmadığına ilişkin kısmı bakımından yapılan incelemede;

Her iki istekli tarafından da “Özel ÜY2″ iş kalemi analizinde bulunan kompresör analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayicinin kullanıldığı, yükleyici girdisinin açıklama istenilmeyecek analiz girdileri arasında bulunduğu, söz konusu girdi için istekliler tarafından maliyet öngörüldüğü, ancak açıklanmasına gerek bulunmadığı, Kurul tarafından yapılan incelemenin yeterli ve gerekçeli olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, temyize konu Mahkeme kararının, itirazen şikâyet başvurusundaki 2.d, 2.ı iddiaları ile 2.k iddiasının kompresör ve yükleyici gibi aynı analiz girdileri için farklı bedeller öngörüldüğü, tevsik edici herhangi bir belge kullanılmadığı hususlarının Kurul tarafından karşılanmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalı idare ile müdahilin temyiz istemlerinin kısmen reddine,
  2. Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 27/12/2018 tarih ve E:2018/2005, K:2018/3076 sayılı kararının, dava konusu Kurul kararının itirazen şikâyet başvurusundaki 1. iddia yönünden iptaline ilişkin kısmı ile 2. k. başlıklı iddiada yer alan konkasör analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı rayiçlerinde karşılık bulunmadığı, tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı yönündeki iddianın eksik incelendiği gerekçesiyle iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından kararın bu kısmının ve davacı lehine vekâlet ücretine hükmedilmesine ilişkin kısmının ONANMASINA

   Oybirliğiyle,

  1. Mahkeme kararının, Kurul kararının 6. iddiaya ilişkin olarak iptaline dair kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından kararın bu kısmının yukarıda belirtilen GEREKÇEYLE ONANMASINA esasta

   Oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla,

  1. Davacının temyiz isteminin reddine, davalı idare ile müdahilin temyiz istemlerinin kısmen kabulüne, Mahkeme kararının, Kurul kararının 2.d, 2.ı iddiaları ile 2.k iddiasının kompresör ve yükleyici gibi aynı analiz girdileri için farklı bedeller öngörüldüğü, tevsik edici herhangi bir belge kullanılmadığı yönünden iptaline dair kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu kısım yönünden DAVANIN REDDİNE

   Oybirliğiyle,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 14.02.2019 tarih ve 2019/MK-64 sayılı kararının iptaline,

2) Kamu İhale Kurulunun 24.07.2018 tarih ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 1’inci iddiasına yönelik kısmının iptaline,

3) Kamu İhale Kurulunun 24.07.2018 tarih ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 6’ncı iddiasına yönelik kısmının iptaline, söz konusu iddia kapsamında Danıştay kararında yer verilen gerekçeler doğrultusunda Sarıosmanoğlu İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yazıcıoğlu  Nak. İnş. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına,

4) Kamu İhale Kurulunun 24.07.2018 tarih ve 2018/UY.II-1405 sayılı kararının 2’nci iddiasının (k) başlıklı alt iddiasının, konkasör analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı rayiçlerinde karşılık bulunmadığı, tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı yönündeki iddiasına yönelik kısmı ile 2’nci iddianın (c) ve (f) alt başlıklı iddialarının iptaline,

5) Başvuru sahibi isteklinin 1’inci iddiasının yanı sıra 2’nci iddiasının (k) başlıklı alt iddiasının, konkasör analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı rayiçlerinde karşılık bulunmadığı, tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı yönündeki iddiası ile 2’nci iddianın (c) ve (f) alt başlıklı iddialarına yönelik esasın yeniden incelenmesine karar verilmesi gerekmekle birlikte, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 27.12.2018 tarihli ve E:2018/2005, K:2018/3076 sayılı kararı üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 18.07.2019 tarih ve 2019/MK-217 tarihli Kurul kararı ile anılan iddialar açısından esasın yeniden incelenmesine karar verildiği ve karar tarihi itibarıyla incelemenin devam ettiği dikkate alındığında, anılan hususta karar verilmesine yer olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Reddedilmesi – Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Teklife Konu Alanda Faaliyet Gösterenlerden Alınması Gerekliliği

Karar No              : 2019/UY.I-399 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım …

Call Now ButtonBize ulaşın