xxxx
Home / AÇIKLAMA İSTENİLECEK İŞ KALEMLERİ / Bir Analiz Girdisinin Dahil Olduğu İş Kalemine İlişkin Toplam Birim Fiyata Diğer Analiz Girdileri İçin Belirlenen Tutarın Yanı Sıra ‘Yüklenici Genel Giderler Ve Kar’ Adı Altındaki Tutarın Da Dahil Edilmesi

Bir Analiz Girdisinin Dahil Olduğu İş Kalemine İlişkin Toplam Birim Fiyata Diğer Analiz Girdileri İçin Belirlenen Tutarın Yanı Sıra ‘Yüklenici Genel Giderler Ve Kar’ Adı Altındaki Tutarın Da Dahil Edilmesi

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/234317 İhale Kayıt Numaralı “Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan  2020/234317 ihale kayıt numaralı “Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak, Burka Yapı Enerji San. ve Tic. A.Ş. – Asmet Yapı Tur. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-2171 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Burka Yapı Enerji San. ve Tic. A.Ş. – Asmet Yapı Tur. Taah. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 30.04.2021 tarihli ve E:2021/130 sayılı kararı ile “…Dava dosyasının incelenmesinden; davacıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 18/06/2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2020/234317 ihale kayıt numaralı “Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım ikmali) İnşaatı” ihalesine istekli olarak katıldıkları, söz konusu ihaleye yirmi beş isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyetin ise 450.463.433,56-TL olarak belirlendiği, davacıların istekli olarak katıldığı ihalede 251.828.123,60-TL teklif bedel sundukları, söz konusu teklifin sınır değerin altında kalması neticesinde davacılardan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, idare tarafından sınır değerin altında teklif sunan isteklilere 07.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında açıklama istenilen iş kalemleri listesi tablosu, sıralı analiz girdi tablosu, açıklama istenilen analiz girdileri tablosu ve açıklama istenmeyen analiz girdileri tablosunun gönderildiği, açıklama istenilen iş kalemleri listesinde yer alan İM3-HKV-01 (0 3000 Hat Üzerinde Hat Kapama Vanası Mekanik Akşamının Temini ve Montajının Yapılması) poz numaralı iş kaleminin analizinde “Piy. Arş.(İç çapı 1800, çelik borular için St44 çelik flanş parçası)” girdisinin açıklama istenmeyen girdiler arasında ve açıklama istenmeyen analiz girdileri listesinde yer aldığı, davacılar tarafından sunulan açıklamada “Piy. Arş.(İç çapı 1800, çelik borular için St44 çelik flanş parçası)” girdisinin birim fiyatının 0,00-TL, tutarının 0,00-TL olarak belirtildiği, toplam tutar 538.229,23- TL ve yüklenici genel giderler ve kar eklenerek teklif edilen birim fiyatın anılan iş kalemi bakımından 665.000,00-TL olduğu, davacının aşırı düşük teklif açıklamasının “Piy. Arş.(İç çapı 1800, çelik borular için St44 çelik flanş parçası)” girdisinin birim fiyatının 0,00-TL olarak öngörüldüğü gerekçesiyle uygun bulunmayarak davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bunun üzerine davacı tarafından yapılan şikayet başvurusunun reddi üzerine davalı Kurum nezdinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu başvurunun Kamu İhale Kurulu’nun 30/12/2020 tarih, 2020/UH.I-2171 sayılı kararı ile reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerine göre, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları analizlerde açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstermeleri gerekmekle birlikte açıklama istenilen analiz girdilerinin her biri için birim fiyatın gösterilmesi zorunlu iken, açıklama istenmeyen analiz girdilerinin her biri için birim fiyat gösterilmemiş olsa da bu girdilere ilişkin toplam bedelin gösterilmesi yeterli bulunmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta, açıklama istenmeyen “Piy. Arş.(İç çapı 1800, çelik borular için St44 çelik flanş parçası)” analiz girdisinin birim fiyatı ve tutarı hesap cetvelinde 0,00-TL olarak gösterildiğinden bahisle aşırı düşük teflif açıklaması kabul edilebilir bulunmayarak ilgili ihalede davacı iş ortaklığının teklifi değerlendirme dışı bırakılmış ve bu hususla ilgili olarak davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddi yönünde uyuşmazlık konusu kurul kararı alınmış ise de; söz konusu analiz girdisinin açıklanması istenen iş kalemi (0 3000 Hat Üzerinde Hat Kapama Vanası Mekanik Aksamının Temini ve Montajının Yapılması) içerisinde ve açıklanması istenilmeyen analiz girdileri listesinde yer aldığı, hesap cetvelinde söz konusu analiz girdisinin birim fiyatının ve tutarının 0,00-TL olarak belirtildiği, sözü geçen analiz girdisinin içerisinde yer aldığı iş kaleminin teklif edilen toplam birim fiyatının 665.000,00-TL olarak gösterildiği, ilgili iş kalemi içerisinde yer alan analiz girdilerinin tamamı için belirlenen 538.229,23-TL ile “yüklenici genel giderler ve kar” olarak ifade edilen 126.770,77-TL’nin toplanması neticesinde bahsi geçen iş kalemine ilişkin söz konusu tutarın (665.000,00-TL) bulunduğu, bir başka deyişle anılan analiz girdisinin dahil olduğu iş kalemine ilişkin toplam birim fiyat 665.00,00-TL olarak hesaplanırken bu hesaplamaya diğer analiz girdileri için belirlenen tutarın (538.229,23-TL) yanı sıra “yüklenici genel giderler ve kar” adı altındaki tutarın (126.770,77-TL) da dahil edildiği,

Buna göre birim fiyatı ve tutarı 0,00-TL olarak gösterilen söz konusu analiz girdisine ilişkin bedelin “yüklenici genel giderler ve kar” olarak ifade edilen tutar kapsamında yer alıp almadığının değerlendirilmesi gerektiği, bir başka deyişle birim fiyatı ve tutarı 0,00-TL olarak gösterilen söz konusu analiz girdisine ilişkin maliyetin “yüklenici genel giderler ve kar” olarak ifade edilen 126.770,77-TL’den karşılanabilir olup olmadığının idarece değerlendirilmesi gerektiği, nitekim davacı tarafından itirazen şikayet başvurusunda bu yönde iddia da bulunulduğu, söz konusu iddiaya karşılık şikayete konu iş kalemi analizlerinde çarpım ve toplamlarda hesap hatası yapılmadı ifade edilmiş ise de söz konusu değerlendirmenin davacının iddialarının bire bir karşılığı olmadığı, o halde açıklama istenilmeyen mezkur analiz girdisi için 0,00-TL bedel gösterilmesinin doğrudan bu analiz girdisinin teklif fiyata dahil edilmediği anlamına gelmediği, açıklama istenilmeyen söz konusu analiz girdisinin bedelinin “yüklenici genel giderler ve kar” adı altındaki tutar içerisinde yer alıp almadığı yönünden değerlendirme yapılması gerekirken bu yönde değerlendirme yapılmaksızın sözü geçen analiz girdisi (birim fiyatı ve tutarı 0,00-TL olarak gösterildiğinden hareketle) teklif fiyata dahil edilmediğinden bahisle aşırı düşük teklif açıklaması kabul edilmeyen davacı iş ortaklığının ilgili ihalede teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun da aynı sebeple reddedildiği dikkate alındığında açıklama istenmeyen söz konusu analiz girdisine ilişkin bedelin “yüklenici genel giderler ve kar” olarak ifade edilen tutar kapsamında yer alıp almadığı değerlendirilmeksizin alınan dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.12.2020 tarihli ve 2020/UY.I-2171 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Reddedilmesi – Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Teklife Konu Alanda Faaliyet Gösterenlerden Alınması Gerekliliği

Karar No              : 2019/UY.I-399 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/434444 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Karacabey) Ayrım …

Call Now ButtonBize ulaşın