Basın duyuruları
xxxx
Home / Analiz Formatı / Birim fiyat aşırı düşük sorgulamada idare nakliye mesafesini vermelidir

Birim fiyat aşırı düşük sorgulamada idare nakliye mesafesini vermelidir

Karar No              : 2019/UY.II-1082

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/643900 İhale Kayıt Numaralı “(Gölhisar-Altınyayla)Ayr-Çameli 2Bl Hd Yolu (Takriben Km: 00+000-16+000 Arası)  Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 29.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Gölhisar-Altınyayla)Ayr-Çameli 2Bl Hd Yolu (Takriben Km: 00+000-16+000 Arası)  Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akh Madencilik İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 22.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.07.2019 tarih ve 31554 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.07.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/785 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında “…malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları ve ÇED raporlarının ve yardımcı analizler gibi belgelerin mevzuat çerçevesinde ilgili kaşeli ve imzalı olarak ihale komisyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği,

Kamu İhale Genel Tebliği’nde açıklama istenilen girdi niteliğindeki nakliyelere yönelik yaklaşık maliyet hesabına esas olan mesafelerin belirtilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı, bu düzenleme ile idare tarafından analiz formatında belirtilen mesafelerin istekli tarafından aynı şekilde kullanılması durumunda mesafeleri tevsik edici herhangi bir bilgi ve belge sunmalarına gerek bulunmadığı, ancak istekli tarafından kendisine avantaj sağlayacak şekilde mesafelerin analiz formatındaki mesafelerin düşürülmesi durumunda, mesafelerin düşürülmesine dayanak olan ocak yerlerinin, ruhsatlarının ve bunlara ilişkin tevsik edici diğer belgelerin, ÇED raporunun, izin gibi belgelerin sunulması gerektiği, idare tarafından aşırı düşük açıklama talebi yazısında mesafelerin düşürülmesi veya avantajlı durum elde edilmesi halinde anılan belgelerin isteneceği yönünde bir belirleme yapılması gerekirken bu belgelerin her koşulda sunulması gerektiği şeklinde belirlemenin mevzuatı genişletici ve açıklamaları zorlaştırıcı nitelikte olduğu,

İdari Şartname’nin 46’ncı maddesi ile Sözleşme Tasarısı’nın 33’üncü maddesi çerçevesinde, kullanılacak malzeme ocakları ve depo yerlerinin müteahhit/yüklenici firma tarafından temin edileceği, kendilerinin hala istekli sıfatında oldukları, dolayısıyla yüklenici firma sıfatına da haiz olmadıkları, bu nedenle idarenin Sözleşme Tasarısı maddesini yanlış yorumladığı ve sunulması gerekmeyen belgeleri istediği,

Mevzuat kapsamında idarenin teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyebileceğinin belirtildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre önemli bileşenler işin yaklaşık maliyetini oluşturan iş kalemlerinin %80’ini oluşturan analizler olduğu teklifin önemli bileşeni olmayan belgelerin istenilerek açıklama yapılması talebinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

03.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-776 sayılı Kurul kararı ile Akh Madencilik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin teklifinin değerlendirmeye alınmasına yönelik düzeltici işlem kararının alındığı anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihalenin Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan “(Gölhisar-Altınyayla) Ayr-Çameli 2Bl Hd Yolu (Takriben Km: 00+000-16+000 Arası)  Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi” olduğu, ihalede 79 adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 29.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 24 isteklinin katıldığı, 30.07.2019 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile sınır değerin üzerindeki Erk İnşaat Taahhüt Hazır Beton Turz. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi Akh Madencilik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları, ÇED raporlarının ve yardımcı analizler gibi belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “… 45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.

45.1.3. İsteklilerden teklifleri kapsamında analiz ve hesap cetveli sunmaları istenmeyecektir. Analizler ve hesap cetveli, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif fiyatı aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin tekliflerinin önemli bileşenleri ile ilgili ayrıntıların belirlenmesi amacıyla, sadece aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden istenecektir. Bu çerçevede; teklif fiyatının aşırı düşük olduğu tespit edilen istekliler tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenlerine ilişkin olarak yapacakları açıklama kapsamında;

 1. b) Teklif birim fiyatlı işlerde; açıklama istenen iş kalemlerinin birim fiyatlarına ilişkin olarak ihale dokümanında verilen analiz formatına uygun analizleri sunacaklardır. Sorgulamaya konu edilmeyen iş kalemleri/grupları için analiz sunulması istenmeyecektir.

45.1.4. İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında;

 1. a) Teklif birim fiyatlı işlerde; her bir iş kaleminin yapım şartlarına, tarif ve içeriğine göre analizde yer almasını istediği “malzeme, işçilik, makine ve diğerleri (varsa; nakliyeler, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, zamlar vb.)” sadece girdi cinslerinin belirlendiği, analiz girdileri ile miktarlarının ve tutarlarının belirtilmediği,

(Ek-Y.2)’de yer alan örneğe uygun analiz formatının isteklilere verilmesi, isteklilerin de tekliflerinin aşırı düşük olarak tespit edilerek kendilerinden açıklama istenmesi durumunda, yapacakları açıklamada sunacakları analizlerin verilen bu formata uygun olması gerekmektedir.

İdare tarafından bütün iş kalemleri/iş grupları için tek bir analiz formatı düzenlenebileceği gibi, iş kalemleri/iş gruplarının yapım şartlarına göre birden fazla analiz formatı da düzenlenebilir. Ancak bu durumda, idare ihale dokümanında hangi analiz formatının hangi iş kalemleri/iş grupları için kullanılacağını belirtmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar ile uyumlu olmayan iş kalemleri (özel iş kalemleri) ile idarelerce tasarlanan ve birden fazla iş kalemini ihtiva eden iş kalemleri (paçal iş kalemi) için bu iş kalemlerinde bulunan analiz girdileri ve miktarlarının gösterildiği analiz formatlarının, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilmesi gerekmektedir. Ancak idarece niteliği gereği analiz formatı hazırlanamayan iş kalemlerine ilişkin isteklilerin açıklamaları kapsamında analiz sunmalarına gerek olmayıp, anılan iş kalemlerine ilişkin açıklamalar 45.1.13 maddesi uyarınca yapılabilir.

45.1.10. İhale komisyonu, sınır değerin altındaki tekliflerin önemli bileşenlerini;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda istekliler tarafından yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

45.1.11. Yapım yönteminin ekonomik olması hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; kullanılan yapım yöntemi ve teknolojisinin sağlayacağı maliyet avantajının açıklanması gereklidir.

45.1.12. Seçilen teknik çözümler, yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya yapım işinin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; belirtilen çözüm, avantajlı koşul ve özgünlük sayesinde elde edilen maliyet avantajı açıklanmalıdır.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada, sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 1. Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri,
 2. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş üretici fiyat tarifeleri,
 3. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mal veya hizmetlere ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

 1. Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,
 2. Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,
 3. İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları açıklamaları kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekliler tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir). Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen iş kalemlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanması durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin analiz sunulması zorunlu değildir. Ayrıca, istekliler tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin yapılacak açıklamalarda üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir. …” açıklamaları bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

 1. a) Adı: (Gölhisar-Altınyayla) Ayr-Çameli 2bl Hd Yolu (Takriben Km : 00+000-16+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi
 2. b) Yatırım proje no’su/kodu:1986E040380-2018E040280
 3. c) Miktarı (fiziki) ve türü:

(Gölhisar-Altınyayla)Ayr-Çameli 2bl Hd Yolu (Takriben Km: 00+000-16+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:(Gölhisar-Altınyayla)Ayr-Çameli 2bl Hd Yolu (Takriben Km: 00+000-16+000 Arası)

 1. d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır Değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde “…47.3. Taş, ariyet ve kum – çakıl ocakları, depo yerleri, su temin yeri ile şantiye, beton santrali, beton tesisi, plent ve konkasörün kurulacağı alanlar yüklenici firma tarafından temin edilecektir…” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Ocakların Temini

Bu işte kullanılacak olan malzeme ocakları ve depo yerleri müteahhit firma tarafından temin edilecektir. Ayrıca bu yörede idare adına hammadde izin belgesi bulunan ariyet ve taş ocaklarının kullanılması halinde sözleşmenin 33.28 ve 33.29 maddesinde belirtilen işlemler yüklenici tarafından yapılacaktır. …” düzenlemesi bulunmaktadır.

Aktarılan İdari Şartname düzenlemelerinde taş, ariyet ve kum – çakıl ocakları, depo yerleri, su temin yeri ile şantiye, beton santrali, beton tesisi, plent ve konkasörün kurulacağı alanların yüklenici tarafından temin edileceği, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın aktarılan maddesinde ihale konusu işte kullanılacak olan malzeme ocakları ve depo yerlerinin müteahhit firma tarafından temin edileceği, bulunulan yörede idare adına hammadde izin belgesi bulunan ariyet ve taş ocaklarının kullanılması halinde sözleşmenin 33.28 ve 33.29 maddesinde belirtilen işlemlerin yüklenici tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

İdarece 12.07.2019 tarihinde gelinen aşamada iki aşırı düşük teklif sahibine EKAP üzerinden gönderilen yazıda “Aşırı düşük teklif açıklama talebi” konulu yazıda “… 29.01.2019

Salı günü saat 10:00’da 4734 sayılı İhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulü ile ihalesi yapılan 2018/643900 ihale kayıt nolu “(Gölhisar-Altınyayla)Ayr-Çameli 2bl Hd Yolu (Takriben Km: 00+000-16+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Bsk Üstyapı İşleri İnşaatı İşi” için vermiş olduğunuz ihale teklif zarfınızın İhale Komisyonumuzca incelenmesi neticesinde; söz konusu iş için teklif etmiş olduğunuz bedelin Kamu İhale Genel Tebliği gereğince aşırı düşük teklif olduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 45. maddesi gereğince; yapım işinin ekonomikliğinin, seçilen teknik çözümler veya bu işte kullanılacak avantajlı şartların, teklif edilen işin özgünlüğü hususlarına ait belgelerin ve ayrıca yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan ve sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olan ve İhale dokümanı ekindeki teklif cetvelinde gösterilen [17.002/K-H/T, BF2, BF4,  BF5, BFKAZI (5 adet poz)] iş kalemlerine ait analizlerinize dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerden; tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturaların, fiyat tekliflerinin, çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifelerinin, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat tekliflerinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlarının, ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7),  stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanaklarının (Ek-O.8),  malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları ve ÇED raporlarının ve yardımcı analizler gibi belgelerin mevzuat çerçevesinde ilgili kaşeli ve imzalı olarak ihale komisyonumuza teslim edilmesi gerekmektedir.(Ayrıca Ek’te verilen analiz formatının şekil ve sıralaması değiştirilmeden sunulacaktır.)

Ayrıca; mevzuat çerçevesinde sunduğunuz belgeleri ve 3. taraflardan alınan fiyat tekliflerini onaylayan meslek mensuplarına (YMM veya SM veya SMMM) ait firmalarca yapılan tam tasdik sözleşmesi veya beyannameleri imzalamaya yetki belgelerinin sunulması gerekmektedir.

Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi tebliğ tarihi olarak sayılacağından dolayı tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde söz konusu belgelerin ihale komisyonumuza teslim edilmesi, belgelerin belirtilen süre içerisinde verilmemesi durumunda teklifinizin değerlendirme dışı bırakılacağı hususunda” ifadelerine yer verilmiştir.

Ayrıca anılan yazı ekinde açıklama istenilen iş kalemleri listesi ile açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz formatlarına yer verilmiştir.

İdarece 16.07.2019 tarihinde başvuru sahibine EKAP üzerinden “Aşırı düşük teklif açıklaması talebinde düzeltme” konulu yazı gönderilmiştir. Bu yazıda “…12.07.2019 tarihinde Ekap üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama talebinde aşağıdaki düzeltmeler yapılarak bilgi eksikliği giderilmiştir.

2- Verilen alt analizlerin sonunda Toplam Tutar, Kar ve giderler(%,.) ve Teklif Edilen Birim Fiyat satırları bulunmamaktadır. Bu satırları istekli ilave edecektir.

3- Ek’’te verilen BFKAZI pozuna ait alt analizlerde; Erbab işçi, Formen, Traktör buldozer (TD 25 veya emsali 185 HP+bıçak)’e ait poz numaraları 2019 yılına ait poz numaraları ile yazılmış olup, söz konusu iş 2018 yılına ait olduğundan poz numaraları Ek’ de düzeltilerek gönderilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler dahilinde savunma evraklarının düzenlenip, en son 22.07.2019 tarihine kadar tarafımıza teslim edilmesini rica ederim.” ifadelerine yer verilerek, ekinde açıklama istenilen iş kalemlerine ait analiz formatına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen ve idarece 12.07.2019 tarihinde başvuru sahibine gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine yönelik yazıda malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları ve ÇED raporlarının ve yardımcı analizler gibi belgelerin açıklama ile birlikte sunulmasının istenildiği, 16.07.2019 tarihinde gönderilen yazıda ise önceki yazı kapsamında belirtilmeyen nakliye mesafelerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesinde ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafelerin aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı kapsamında isteklilere verileceği düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklik sonucunda, idarelerin aşırı düşük teklif talep yazısında verdiği mesafelerden daha düşük mesafe belirleyen isteklilerin açıklamalarında kullandıkları mesafeleri hukuken kabul edilebilir nitelikteki tevsik edici belgelere dayandırması gerekmektedir.

İdari Şartname’de “yüklenici” ifadesinin bulunması aşırı düşük teklif sahibi isteklilerden olağan dışı olarak görülen fiyatın açıklanması bağlamında verilen fiyata dayanak teşkil eden belgelerin istenilmesine engel oluşturmayacaktır. Bu durum, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idare tarafından verilen nakliye mesafelerinden daha düşük mesafeleri esas alarak aşırı düşük teklif açıklaması yapmaları halinde, bu hususlara yönelik idarece aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında istenilen belgelerin sunulması zorunluluğunu ortaya çıkaracak iken, idare tarafından verilen nakliye mesafelerinin açıklamada kullanılması durumunda ise idarenin yaklaşık maliyet hesabına dayanak olan mesafelerin altında mesafe öngörülmemiş olduğundan idarece istenilen belgelerin sunulmasının beklenmemesi gerektiği anlaşılmıştır.

Aktarılan mevzuat hükümleri, idare tarafından yapılan düzenlemeler, tespitler ile açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde, her ne kadar Sözleşme Tasarısı’nın 33.1’inci maddesinde istenilen belgelerin yükleniciler tarafından verilmesi gerektiği anlaşılsa da aşırı düşük teklif açıklamalarına esas olacak bileşenlerin tevsikinde idarenin bahsi geçen belgeleri isteyebileceği, ancak idarece verilen nakliye mesafelerinin aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılması durumunda ise isteklilerin açıklamalarında kendilerine avantaj oluşturmayacağı, dolayısıyla bu belgelerin sunulması şartının aranmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, başvuru sahibinin şikayet başvurusunun konusunun aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısına yönelik olduğu, ancak başvuru sahibi isteklinin Kuruma başvuru sürecinde 22.07.2019 tarihinde idareye aşırı düşük teklif açıklamasını da sunduğu, idarece değerlendirme yapılarak 30.07.2019 tarihli ihale komisyonu kararının alındığı ve başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istenilen malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları, ÇED raporlarının ve yardımcı analizler gibi belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddedildiği görülmüştür. Başvuru sahibinin bu hususa yönelik olarak 08.08.2019 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine 19.08.2019 tarihli ve 34254 sayılı dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu görülmüştür. Bu başvuru üzerine, aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik 05.09.2019 tarihli ve 2019/UY.II-1081 sayılı Kurul kararı ile düzeltici işlem kararı alınmış ve bu kararda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasının şikayet konusu yönüyle uygun olduğu ve açıklamada idarece verilen nakliye mesafelerinin kullanılması sebebiyle malzeme ocaklarına ait ocak ruhsatları ve bunlarla birlikte işletme ruhsatı, işletme izin belgesi, işyeri açma ruhsatları, ÇED raporlarının sunulmaması gerekçesiyle teklifinin reddedilmesinin uygun olmadığı belirtilmiştir. Somut olayda, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu da dikkate alındığında gelinen aşamada aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısına yönelik şikayet başvurusunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın