xxxx
Home / ARAÇ KİRALAMA AŞIRI DÜŞÜK NASIL YAPILIR / Araç Kiralanması Hizmet Alımı İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Fiyat Teklifinde Meslek Mensubunun İmza Ve Kaşesinin Bulunmaması – Sigorta Fiyat Teklifinin Sigorta Acentesinden Alınması

Araç Kiralanması Hizmet Alımı İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Fiyat Teklifinde Meslek Mensubunun İmza Ve Kaşesinin Bulunmaması – Sigorta Fiyat Teklifinin Sigorta Acentesinden Alınması

Karar No              : 2020/UH.II-587

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/650161 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum Belediye lığı tarafından 10.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Moda Kent Atık Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.02.2020 tarih ve 9921 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/380 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin 5’inci kısmı üzerinde bırakılan isteklinin (Mustafa Bal) yeterliğine ilişkin olarak;

  1. a) Sunulan veya beyan edilen ticaret sicil gazetesinde, tüzel kişilik ortaklarının T.C. kimlik numaralarının açık olarak belirtilmediği, ortaklık yapısına ilişkin son durumu gösteren ticaret sicili gazetesinin teklif ekinde sunulmadığı, tüzel kişiliğin ortakları, hisse oranları ve yönetimindeki görevlilerinin açık olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifi imzalayan kişinin yetkili olup olmadığı ya da teklifi imzalayan kişiye yetki veren kişinin yetkili olup olmadığının açık olmadığı,
  2. b) Sunulan bilançoda, yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmediği, cari oran ve öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin düşülmediği, bu sebeple bilançosunun her üç kriteri birlikte sağlamasının mümkün olmadığı, bilanço değerlerinin istenilen cari oranı karşılamadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının, iş kapsamında kiralanarak çalıştırılması öngörülen bazı araçlar için sunulan kira sözleşmelerinin mevzuatta yer verilen açıklama yöntemlerinden olmadığı, kiralanması öngörülen bazı araçları tevsik etmek üzere sunulan fiyat tekliflerinin tamir, bakım, yedek parça bileşenleri dâhil olarak alındığı, anılan bileşenlerin ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği, kiralamaya ilişkin fiyat teklifine konu edilen araçların teknik şartnamede belirtilen model yılı, motor gücü ve taşıma kapasitesi yönünden istenilen kriterleri sağlamadığı, kiralamaya ilişkin fiyat teklifinde yer verilen kiralama süreleri ile araçların ihale konusu iş süresince çalışacakları toplam sürelere ilişkin verilerin uyuşmadığı, tek bir araç dikkate alınarak bir gün ve bir adet üzerinden alınan fiyat tekliflerinin işin tamamı yönünden maliyeti tevsik etmesinin mümkün olmadığı, kiralamaya ilişkin fiyat teklifindeki tutarın piyasa rayiçlerinden fahiş derecede düşük olmasına rağmen ilgili meslek mensubundan Ek-0.6 satış tutarı tespit tutanağı talep edilmeden teklif değerlendirmesinin tamamlanmış olmasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca söz konusu fiyat teklifi tarihinin satış tutarı tespit tutanağı tarihinden önce olması sebebiyle fiyat teklifinin uygun olmadığı, araçların sigorta giderlerinin tevsiki sunulan sigorta fiyat teklifinde/poliçelerinde, ilgili genel müdürlüğü/bölge müdürlüğünün teyit yazılarının bulunmadığı, sigorta giderini tevsik amacıyla sunulan fiyat teklifinin/poliçelerin işin süresini kapsaması zorunlu olmasına rağmen sunulan belgelerdeki sigorta bitiş tarihinin işin süresini kapsamadığı, araçların, motorlu taşıtlar vergisi bedeli, periyodik muayene bedeli, kışlık-yazlık lastik fiyatlarının hesaplanmadığı ve şoför/operatör işçilik ücretlerinin hesaplanmadığı, fiyat teklifi alınan şirketlerin, fiyat teklifine konu işlerin tümüyle (araç kiralama, araç bakım onarım, yedek parça, tamir, yakıt, sigorta vb.) iştigal etmediği, sunulan fiyat tekliflerinde meslek mensubu (mali müşavir) ibaresine yer verilmediği, araçların bakım onarımına ilişkin fiyat teklifinde, fiyat teklifine konu araçların özelliklerinin (marka- model-motor gücü) ve bakım onarım adetlerinin tam olarak yer almadığı, işin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım onarımı yapılacak araçların farklı olduğu, dolayısıyla bakım onarım maliyetlerinin tevsik edilmediği, bakım onarıma ilişkin fiyat teklifinde yağ, akü, benzin, yedek parça ve tamir-bakım giderleriyle ilgili maliyet kalemlerinin tek bir satırda birlikte fiyatlandırıldığı, her bir girdi kalemine yönelik ayrıştırma yapılarak ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı, bakım onarım adetlerinin düşürülmesiyle maliyetlerin aşağı çekilmesi ve açıklanması mümkün bulunmayan bir teklifin açıklanabilir hale getirilmesinin amaçlandığı, sözleşme giderleri maliyetine yer verilmediği, ihale konusu işte çalıştırılacak iş makinelerinin aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan ve kendi malı olan iş makinelerine ayrılan amortisman bedellerinin 213 sayılı V.U.K.’un 333 sıra no’lu tebliğinde belirtilen oranlardan daha düşük olduğu, şoför için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin giderlerin mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı gerekçeleriyle uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin aktarılan açıklamaları gereğince, açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin öncelikle şekil şartlarını taşıması gerekmektedir.

Açıklama kapsamında sunulan yemek fiyat teklifi, bakım onarım fiyat teklifi, lastik fiyat teklifi, kiralanacak araçlara ilişkin fiyat teklifleri, iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği hizmeti fiyat teklifi ve araç takip sistemi fiyat teklifi incelendiğinde, meslek mensubu tarafından Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesindeki açıklamalar gereğince ilgisine göre yer verilmesi gereken ibarenin bulunmadığı ve meslek mensubu imza ve kaşesinin yer almadığı görülmüştür.

Sigorta fiyat teklifleri incelendiğinde zorunlu mali sorumluluk trafik sigortası, kasko sigortası ve koltuk ferdi kaza sigortası fiyat tekliflerinin sigorta acentesinden alındığı, Tebliğ’in 79.3.4’üncü maddesinde yer alan açıklama gereğince bulunması gereken sigorta şirketi genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının fiyat teklifi ekinde yer almadığı görülmüştür.

Aktarılanlar sonucunda açıklama kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin mevzuatta yer alan şekil şartlarını taşımadığı bu bakımdan ihale mevzuatı bağlamında usulüne uygun bir fiyat teklifi niteliğinde olmadığı görüldüğünden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 12.284,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 18.426,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 6.142,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin şikâyete konu 5’inci kısmında Mustafa Bal’a ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği karar verildi.

Check Also

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Ticaret Borsası Bülteninin Sunulmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.I-221 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/547586 İhale Kayıt Numaralı “Karabük Yücel Huzurevi Müdürlüğünün …

Call Now ButtonBize ulaşın