Basın duyuruları
xxxx
Home / DANIŞTAY KARARLARI / Şikâyet Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten Başlaması

Şikâyet Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten Başlaması

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/4887 E.  ,  2017/222 K.

  • ihale, süre

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2016/4887
Karar No : 2017/222

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili : …
Karşı Taraf (Davalı) : …
Vekili : …
İstemin Özeti : Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 6.9.2016 tarih ve E:2016/2732, K:2016/2372 sayılı kararının; kamu ihale mevzuatında belirlenen sürelere uyulduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda sayılan temel ilkelerin ihlal edildiği, işin esasına girilerek inceleme yapılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi …Düşüncesi : Temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; …Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11.4.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan … ihale kayıt numaralı “…Gençlik Merkezi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Hizmet Alımı” ihalesine yönelik davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 2.6.2016 tarih ve 2016/UH.III-1458 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; davacı şirket tarafından ihale dokümanının 8.4.2016 tarihinde temin edildiği, ihaleye davacı dâhil üç isteklinin katıldığı, diğer iki isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlendiği, davacı şirketin 25.4.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarece reddi üzerine; Teknik Şartname’nin 17., 18., 20. ve 22. maddelerine yönelik altı iddia ile firmaları tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin, açıklanan yaklaşık maliyetten çok daha fazla olması sebebiyle ihale komisyonu kararında açıklanan en avantajlı birinci ve ikinci teklife sahip olan firmalar için aşırı düşükteklif sorgulaması yapılması gerektiği iddiaları ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, dava konusu karar ile, itirazen şikâyet dilekçesinin 1 ila 6. maddelerinde yer alan hususların şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 8.4.2016 tarihini izleyen on gün içinde ve ihale tarihinden (11.4.2016) üç iş günü öncesine kadar şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 25.4.2016 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 7. maddede yer alan husus açısından ise davacı şirketin yaklaşık maliyeti ve diğer isteklilere ait teklif fiyatlarını en geç ihale tarihinde öğrendiğinin kabulü suretiyle ihale tarihinden (11.4.2016) itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken bu süre geçtikten sonra 25.4.2016 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu gerekçesiyle süre yönünden reddi üzerine açılan davada, davacı şirketin 1 ila 6’ncı maddelerde belirttiği hususların ihale dokümanına yönelik olduğu ve bu konuda idareye yapılacak şikâyetin, 4734 sayılı Kanun’un 55. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları hükümlerine göre en geç öğrenme tarihinden itibaren on gün içerisinde ve ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerektiği, yine dava dilekçesinin 7. maddesinde değinilen hususun ise yaklaşık maliyete ve diğer isteklilere ait teklif fiyatlarına yönelik olduğu ve en geç ihale tarihinde öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden ihale tarihinden (11.4.2016) itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği, bu süreler geçtikten sonra 25.4.2016 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşıldığından, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
Temyize konu Mahkeme kararının, davacının 1 ila 6. iddialarına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince belirtilen itirazların süre aşımı yönünden reddinin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.
Temyize konu Mahkeme kararının, davacının 7. iddiasına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince belirtilen itirazın süre aşımı yönünden reddinin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmı bakımından;
4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme” başlıklı 54. maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, şikâyet başvurularının idareye, itirazen şikâyet başvurularının ise Kurum’a hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin yer alması gerektiği, başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurum’un görev alanında bulunmaması hâllerinde ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak başvurunun reddine karar verileceği, “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55. maddesinin 1. fıkrasında şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hâllerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce ihaleyi yapan idareye yapılacağı, “Kuruma İtirazen Şikâyet Başvurusu” başlıklı 56. maddesinde ise, idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hâllerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği kurala bağlanmıştır.
Aktarılan kanunî düzenlemelere göre kamu ihalelerine yönelik şikâyet başvurusu süresi, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacak olup, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ise ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
Dosyanın incelenmesinden; … Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11.4.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “…Gençlik Merkezi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları Hizmet Alımı” ihalesinde davacı şirket tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun yaklaşık maliyete ve diğer isteklilere ait teklif fiyatlarına yönelik olduğu ve en geç ihale tarihinde öğrenildiğinin kabulü gerektiğinden ihale tarihinden (11.4.2016) itibaren 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine açılan davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Şikâyet süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 18.4.2015 tarihinden itibaren hesaplanması gerekmekte olup bu tarih esas alındığında yasal süresi içinde şikâyet başvurusu yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla davacının 7. iddiası bakımından başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kısmen reddi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyize konu Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 6.9.2016 tarih ve E:2016/2732, K:2016/2372 sayılı kararının; davacının 1 ila 6. iddialarına yönelik davanın reddine ilişkin kısmı yönünden ONANMASINA; temyiz isteminin kısmen kabulü ile davacının 7. iddiasına yönelik davanın reddine ilişkin kısmı yönünden BOZULMASINA, 2.6.2016 tarih ve 2016/UH.III-1458 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının 7. iddia bakımından itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmının İPTALİNE, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 344,00.-TL yargılama giderinin yarısı olan 172,00.-TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.000,00.-TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, 172,00.-TL yargılama gideri ile 1.000,00.-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta gideri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 18.1.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yeterlik Kriteri – Rekabeti Engelleyici Nitelik – İsteklinin İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yeni İddiada Bulunması – Danıştay Kararı

Karar No              : 2019/MK-167 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/192538 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü …

Call Now ButtonBize ulaşın