Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük açıklama / Aşırı Düşük Teklif Açıklamada Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesinde Elle Yapılan Hesaplama İle (KİK) İşçilik Hesaplama Modülüyle Yapılan Hesaplamada Farklı Aşamalarda Yuvarlama Yapılması Nedeniyle Ortaya Çıkan Farklı Sonuçların İsteklinin Teklifinin Reddedilmesi Sonucunu Oluşturmayacağı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamada Asgari İşçilik Maliyetinin Belirlenmesinde Elle Yapılan Hesaplama İle (KİK) İşçilik Hesaplama Modülüyle Yapılan Hesaplamada Farklı Aşamalarda Yuvarlama Yapılması Nedeniyle Ortaya Çıkan Farklı Sonuçların İsteklinin Teklifinin Reddedilmesi Sonucunu Oluşturmayacağı

Karar No              : 2019/MK-230

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/149516 İhale Kayıt Numaralı “2013 Yılı 12 Aylık 216 Kişilik Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı;” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan  2012/149516 ihale kayıt numaralı “2013 Yılı 12 Aylık  216 Kişilik   Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, İlke Temizlik Spor Organizasyon İnşaat Medikal Tic. Ltd. Şti itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.02.2013 tarihli ve 2013/UH.III-1142 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı İlke Temizlik Spor Organizasyon İnşaat Medikal Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 17.09.2013 tarihli ve E:2013/475, K:2013/1218 sayılı kararında “… İhale dokümanında kamu ihale mevzuatı ve sosyal sigorta mevzuatı çerçevesinde hesaplama neticesinde 212 temizlik personelinin asgari işçilik maliyetinin 3.201.216,96 temizlik personeli ekip sorumlusunun asgari işçilik maliyetinin 80.173,44 TL, resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak 70 temizlik personelinin 1.015 gün üzerinden hesaplanan çalışma ücretinin 39.818,45 TL olduğu, buna göre ihalede teklif edilmesi gereken yol bedeli ve %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç asgari işçilik maliyetinin 3.321.208,85 TL’ye tekabül ettiği görülmüştür.

Bu durumda, aşırı düşük teklif açıklamasında toplam işçilik maliyetinin 3.321.183,89 TL olarak açıklandığı, bu tutarın yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ihalede tevsik edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarına, istekli tarafından öngörülen giyim bedeli ile firma karı eklendiğinde; 3.321.208,85 + 671,89 + 2,03 TL=3.321.882,77 TL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 3.321.857,81 TL’lik teklif bedeli ile karşılanmadığı görülmüş ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağı incelendiğinde, dönemin 2011 olarak belirtildiği görülmüş olup, söz konusu tutanağın son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği anlaşılmış olmasının karşısında davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararına yönelik yapılan temyiz başvurusu sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.05.2019 tarihli ve E:2014/96, K:2019/1678 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, davacı tarafından asgari işçilik maliyetinin, hem Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak hem de elle hesaplandığı, davacı istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine, eşitlik ilkesi uyarınca davacının teklifinin incelenmesi sonucunda davalı idare tarafından, bir başka uyuşmazlığa ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 03/12/2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısında yer alan “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması, öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği…” şeklindeki görüşe istinaden asgari işçilik maliyetinin yeniden hesaplanması sonucunda davacının teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğunun tespit edildiği görülmektedir.

Bu durumda, uyuşmazlığa ilişkin hususlardan birinin, asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinde elle yapılan hesaplama ile Kamu ihale Kurumu (KİK) işçilik hesaplama modülüyle yapılan hesaplamada farklı aşamalarda yuvarlama yapılması nedeniyle ortaya çıkan farklı sonuçlardan ve diğer hususun ise, davacının aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin sunduğu proforma faturanın eki 25/08/2011 tarihli maliyet/satış tespit tutanağının ihalenin yapıldığı 15/11/2012 tarihine göre Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 son geçici vergi beyanname dönemine ait olmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

İhale konusu işin yapılabilmesinin en alt sınır bedelini ifade eden asgari işçilik maliyetine ilişkin yalnızca yuvarlamanın yapıldığı aşamaya ilişkin olarak ortaya çıkan bu sorunun çözümünde; hem aşırı düşük teklif sorgulamasında olabilecek en alt sınırın belirlenmesi, hem de genel olarak yetkili olan Kurum tarafından ihale tarihinde geçerli hesaplama şeklinin esas alınması hususları dikkate alınmalıdır. Kamu İhale Kurumu’nun, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihaleler konusunda düzenleme ve denetleme yetkisi ile donatılmış bir kurum olması ve idarelerin ihale yaparken Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararlara ve yapılan düzenlemelere uygun hareket etmek durumunda bulunması karşısında, ihale tarihinde KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak belirlenen asgari işçilik maliyetinin, istekliler tarafından teklif edilmesi gereken minimum bedel olarak kabul edilmesi gereklidir.

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16 maddesi uyarınca davacının aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin sunduğu proforma faturanın     eki 25.08.2011 tarihli maliyet/satış           tespit    tutanağının        ihalenin yapıldığı 15/11/2012 tarihine göre Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı görülmektedir.

Bu itibarla, davacının aşırı düşük teklif açıklamasında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16 maddesi uyarınca, açıklama ekinde yer alan proforma faturaya ilişkin maliyet/satış tespit tutanağının son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, bu durumun teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli olduğu anlaşıldığından, dava konusu kararda hukuka aykırılık, davanın reddi yolundaki idare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin reddine,
  2. Davanın reddi yolundaki Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 17/09/2013 tarih ve E:2013/475, K:2013/1218 sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına,” karar verilmiştir.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.05.2019 tarihli ve E:2014/96, K:2019/1678 sayılı kararı ile Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 17.09.2013 tarihli ve E:2013/475, K:2013/1218 sayılı kararındaki bir gerekçe uygun görülmemekle beraber, bir gerekçenin uygun görülmesi sebebiyle Mahkeme kararının sonucu itibariyle uygun görüldüğü ve belirtilen gerekçeler doğrultusunda onanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.05.2019 tarihli ve E:2014/96, K:2019/1678 sayılı kararında belirtilen gerekçe doğrultusunda işlem tesis etme gereği hâsıl olmuştur.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Danıştay Onüçüncü Dairesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 25.02.2013 tarihli ve 2013/UH.III-1142 sayılı kararında yer alan başvuru sahibinin teklifinin elle yapılan hesaplama sonucunda belirlenen asgari işçilik maliyetinin altında olduğu yönündeki tespit ve değerlendirmelerin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın