xxxx
Home / İhale Danışmanı / Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Ek Karar Verilmesi

Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Ek Karar Verilmesi

Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Ek Karar Verilmesi

Karar No              : 2020/MK-338

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 08.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1187 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Halil Çalık tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 03.11.2020 tarihli ve E:2020/1583, K:2020/1633 sayılı kararı ile “dava konusu Kurul kararının 10, 12, 13, 16, 18, 19 ve 20 numaralı iddialar yönünden iptaline, diğer iddialar yönünden davanın reddine” karar verilmesi üzerine alınan 18.11.2020 tarihli ve 2020/MK-274 sayılı Kurul kararında “1- Kamu İhale Kurulunun 08.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1187 sayılı kararının 10, 12, 13, 16, 18, 19 ve 20’nci iddialar ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Davacı tarafından davadan feragat edilmesi nedeniyle Ankara 5. İdare Mahkemesinin 30.11.2020 tarihli ve E:2020/1583, K:2020/1633 sayılı feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair ek kararında “…Dosyanın incelenmesinden, Mahkememizin 03/11/2020 tarihli ve E:2020/1583, K:2020/1633 sayılı dava konusu işlemin kısmen iptali ile davanın kısmen reddine ilişkin kararının verilmesinden sonra, davacı vekilince 14/11/2020 tarihinde dosyaya sunulan dilekçe ile davadan feragat edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davadan Mahkememiz hükmünden sonra feragat edildiği görüldüğünden, yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair ek karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle Mahkememizin 03/11/2020 tarih ve E: 2020/1583, K: 2020/1633 sayılı kararının kaldırılmasına, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.11.2020 tarihli ve 2020/MK-274 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 08.07.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1187 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın