Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İmalatların Yüklenici Tarafından Yapılmaması Ve Bedellerinin De Hakedişlerden Düşülmemesi – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

İmalatların Yüklenici Tarafından Yapılmaması Ve Bedellerinin De Hakedişlerden Düşülmemesi – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

İmalatların Yüklenici Tarafından Yapılmaması Ve Bedellerinin De Hakedişlerden Düşülmemesi – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

Yılı          2019

Dairesi  4

Karar No              243

İlam No                2

Tutanak Tarihi   1.12.2020

EKSİK İMALAT

“………….İşi”ne ait mimari uygulama projesinde, birinci bodrum katında 82 adet, ikinci bodrum katında da 169 adet olmak üzere toplam 251 adet mekanik parklanma cihazına mimari uygulama projesi içerisinde yer verilmesine rağmen söz konusu imalatların yüklenici tarafından yapılmaması ve bedellerinin de hakedişlerden düşülmemesi sonucu ………….-TL kamu zararına neden olunduğu ileri sürülmüşse de;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4 üncü madde hükmünde, uygulama projesi; “belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje” olarak tanımlanmıştır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Projenin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında da; “sözleşme konusu işlerin, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yapılacağı” hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Çeve ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mimari Proje Düzenleme Esasları”nda ise, uygulama projesi;

“Yapının; inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm inşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanları, detaylarla ilgili referansları ve tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz ihtiva eden, gerekli bütün ölçülerin ve malzemenin yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış 1/50-1/20-1/10-1/5-1/1 ölçekli projesidir.”

Şeklinde tanımlanmış, anılan Esaslarda ayrıca; “Detaylandırılan bütün imalat tam olarak ölçülendirilir ve kotlandırılır. Pencere, kapı vb. ahşap kısımlarının tüm en ve boyları, aksları; pano, camlı bölme vb. imalatların bütün ölçüleri verilir. Bütün sabit ve açılan kısımlar belirtilir.

Nokta detaylarında, yapı elemanının her parçası, en küçük ayrıntısına kadar malzeme ve ölçü olarak doğru ve eksiksiz ifadelendirilir. İmalat özelliklerine ait gerekli bütün açıklamalar ve kullanılan her malzemenin ismi ayrı ayrı verilir.”

Denilmiştir.

Dolayısıyla, yüklenicilerin işi uygulama projelerine uygun olarak yürütebilmesi için uygulama projelerinde tüm imalatların noksansız şekilde detaylandırılmış olarak yer alması gerekmektedir.

“……….İşi”, ………… TL bedelle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile ………………. Ltd. Şti’ye ihale edilmiştir.

Söz konusu işin, ihale dosyasında toplam 7 adet mekanik uygulama projesi bulunmaktadır.

Müşterek tesisat imalatları, sıhhi tesisat imalatları, yangın tesisat imalatları, havalandırma tesisatı imalatları, havuz tesisatı imalatları, jet fan imalatları, VRF tesisat imalatları için mekanik uygulama projesi hazırlanmış olmasına rağmen “Mekanik parklanma cihazı” işine ait mekanik uygulama projesine ihale dosyasında yer verilmediği gibi, ihale dosyasında ve ihale dokümanını oluşturan diğer evraklarda da, mekanik parklanma cihazı iş kalemine ait mahal listesi, özel poz tarifleri, pursantaj listesi, tanım, tarif, teknik bilgi, ölçü ve uzunluk bilgisi, malzeme cinsi ve özellikleri, özel poz tarifleri, kesit ve detayları vb. bilgilerin, yer almadığı, söz konusu iş kaleminin sadece mimari uygulama projesinde tamamen ölçeksiz olarak yer aldığı görülmüştür.

Anlaşılacağı üzere, “Mekanik parklanma cihazı” ile ilgili uygulama projesi ile ihale dokümanını oluşturan diğer evraklarda hiçbir bilgi, tip ve nokta detayları, plan, kesit vb. imalat detayları gibi herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

Eğer “Mekanik parklanma cihazı” yapımının ihale kapsamında uygulanması planlansaydı, “Mekanik parklanma cihazı” işinin; mahal listesi, teknik şartname, özel poz tarifleri, pursantaj listesi, mimarinin yanında diğer uygulama projelerinde, tanım, tarif, teknik bilgi, ölçü ve uzunluk bilgisi, malzeme cinsi ve özellikleri, özel poz tarifleri, kesit ve detayların, imalat yaklaşık maliyet hesapları ile birlikte ihale dosyasında ve ihale dokümanını oluşturan diğer evraklarda (mahal listesi, teknik şartname, vb) yer alması gerekmekteydi.

Bu nedenle, sözleşme, teknik şartname ile diğer ihale dokümanlarında her hangi bir teknik poza atıfta bulunularak, teknik detaylarına yer verilmeyen “Mekanik parklanma cihazı” imalat kaleminin sözleşme kapsamında olmadığı açık olmakla; “………. İşi”ne ait mimari uygulama projesinde birinci bodrum katında 82 adet, 2 inci bodrum katında 169 adet olmak üzere toplam 251 adet mekanik parklanma cihazının yapılması öngörüldüğü halde söz konusu imalatların yüklenici tarafından yapılmaması ve bedellerinin de hakedişlerden düşülmemesi sonucu ………TL kamu zararına neden olunduğu ileri sürülmüşse de; söz konusu imalatın sözleşme kapsamında olmadığı sonucuna varıldığından, …………..TL ile ilgili olarak ilişik bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca İşbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oybirliği ile, karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın