Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / 10 Günlük Süre Beklenilmeden İdarece Sözleşme İmzalanmış Olması

10 Günlük Süre Beklenilmeden İdarece Sözleşme İmzalanmış Olması

Karar No              : 2020/MK-336

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/183634 ihale kayıt numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.08.2020 tarihli ve 2020/UH.II-1437 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Etimesgut Seyahat İnş. Tur. Eml. Gıda Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 03.12.2020 tarihli ve E:2020/2203, K:2020/1937 sayılı kararı ile “Uyuşmazlıkta, davacı şirketin itirazen şikayet dilekçesindeki iddialarının her birinin ayrı hukuki sebebe dayandığı dikkate alındığında, dava konusu işlemin her bir iddiaya ilişkin kısmı yönünden ayrı ayrı hukuki değerlendirme yapılması gerekmiştir.

1) İdarenin şikayet süresi tamamlanmadan ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzaladığı iddiası yönünden yapılan değerlendirmede; …

Davalı idarece söz konusu iddia üzerine yapılan değerlendirmede, ihale üzerinde bırakılan şirketle usule ve kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığının kabul edildiği ancak davacı şirketin diğer iddiaları yerinde görülmediğinden söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı belirtilmekte olup, olayda ihaleyi yapan idarece kesinleşen ihale kararının 10.07.2020 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere bildirildiği, sözleşmenin ise 13.07.2020 tarihinde imzalandığı, dolayısıyla isteklilerin on günlük şikayet başvuru süresi dolmadan, davacı şirketin şikayet başvuru alınmadan ve bu başvuru değerlendirilmeden sözleşme imzalandığı açık olup, davacı şirketin anılan iddiasının esasa etkili görülmediğinden bahisle reddinde kanuna ve hukuka uyarlık bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın