Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Karşılıklı Açılmış Marka Davaları – Aynı İhaleye Teklif – İdare Mahkemesi Kararı

Karşılıklı Açılmış Marka Davaları – Aynı İhaleye Teklif – İdare Mahkemesi Kararı

Karşılıklı Açılmış Marka Davaları – Aynı İhaleye Teklif – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2020/MK-332

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/269207 İhale Kayıt Numaralı “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Sarıyer Ek Hizmet Binası İçin 12 Aylık Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/269207 ihale kayıt numaralı “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sarıyer Ek Hizmet Binası İçin 12 Aylık Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temizdoğa Petrol Ürn. Gıda İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 30.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1613 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Lotez Sağ. Hiz. San. ve Tiz. A.Ş tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 15.12.2020 tarihli ve E:2020/1841, K:2020/2020 sayılı kararında “…Dava dosyasında yer alan bilgi, belgeler incelendiğinde; LTS Global Sağlık San. ve Tic. A.Ş.’ nin hisselerinin tamamının sahibinin Şaban Şahbaz olduğu, Şaban Şahbaz’ın anılan şirketin Yönetim Kurulu başkanı olduğu, ihale teklif mektubunun 16.03.2020 tarihinde verilen vekaletname ve yetki çerçevesinde Veli Ay tarafından imzalanmış olduğu, davacı şirketin sunduğu teklif mektubunun şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tezcan ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Tezcan tarafından imzalandığı, anılan şahısların davacı şirketi müştereken ve müteselsilen temsile yetkili oldukları, Şaban Şahbaz’ın davacı şirkette; %25 pay sahibi olduğu, 08.05.2018 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde, yönetim kurulu başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olduğu belirtilmiş iken, 11.11.2019 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde bu görevlerinin sona ermiş olduğunun belirtildiği görülmektedir.

Olayda; LTS Global Sağlık San. ve Tic. A.Ş paylarının tamamının sahibi olan Şaban Şahbaz’ın davacı şirketteki pay oranın %25 olduğu, hakim sermaye konumunun bulunmadığı, şirketi temsil ve yönetim yetkisinin olmadığı, diğer taraftan davacı şirket tarafından, LTS Global Sağlık San. ve Tic. A.Ş.’nin kendilerinin marka hakkına tecavüz ettiğinden bahisle 13.07.2020 tarihinde tespit talepli dava açılmış olduğu, ihale tarihinden sonra da karşılıklı davalarının olduğu gözetildiğinde Şaban Şahbaz tarafından, davacı şirket adına dolaylı olarak teklif sunulduğundan söz etme imkanı bulunmadığı, aksi değerlendirmeyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 30.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1613 sayılı kararının 1’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın