Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kurumun Aşırı Düşük Teklif Açıklamasını Eksik İncelemeyle Reddetmiş Olması

Kurumun Aşırı Düşük Teklif Açıklamasını Eksik İncelemeyle Reddetmiş Olması

Kurumun Aşırı Düşük Teklif Açıklamasını Eksik İncelemeyle Reddetmiş Olması

Karar No              : 2020/MK-328

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KAAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” ihalesine ilişkin olarak Suryol İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş. – DT Ener. Üret. A.Ş. – AGF Ener. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1357 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Suryol İnş. Mad. Tur. San. ve Tic. A.Ş. – DT Ener. Üret. A.Ş. – AGF Ener. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 16.09.2020 tarihli ve E:2020/1628 sayılı kararı ile “… Davacı iş ortaklığı tarafından, itirazen şikayet dilekçesinin 1/a kısmında; “1) Demgün İnş. Harf. Mad. Tar. Nak. Pet. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; a) “Beton çelik çubuğu, nervürlü 0 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C)” ve “Beton çelik çubuğu, nervürlü 0 14-32 mm (5420, B420B-C, B500B-C)” girdileri için Suat Azrak İnş. Nak. Gıd. Tem. Haf. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan ve SMMM Yılmaz Kurt tarafından onaylanan fiyat tekliflerinin sunulduğu, fiyat teklifine dayanak teşkil eden satış tutarı tespit tutanaklarının da açıklama kapsamında sunulduğu, söz konusu tutanak üzerinde “Mükellefin tespit yapılan geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter tasdik bilgileri” başlıklı ve “Ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” başlıklı bölümlerinde 2019/3 Geçici Vergi Beyanname Döneminde sadece 1 adet faturada 1,60 TL fiyat üzerinden 1000 kg. demir satışının yapıldığının anlaşıldığı, ancak, başka idarelerce aynı zaman diliminde yapılan ihalelerde teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen ve buna ilişkin açıklama sunan isteklilerin bahsedilen girdiler için aynı şirketten alınan, aynı vergi beyanname dönemine ait ve aynı meslek mensubunca onaylanan fiyat teklifi ve satış tutarı tespit tutanağında yer alan bilgilerin farklı olduğu, yevmiye defteri kayıt adedinin ve ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının farklı olduğu, söz konusu belgelerdeki bilgi farklılıklarının gerçekte olmayan bir satış üzerine fiyat teklifi verildiğinin kanıtı olduğu, SMMM Yılmaz Kurt tarafından düzenlenen tutanaklara dayanak teşkil eden satış faturalarının istenerek yevmiye/işletme defteri ile envanter defteri tasdik numaralarının sorgulanması gerektiği” şeklinde yer verilen iddiaya yönelik olarak, Kamu İhale Kurulunca “…Yukarıda ayrıntıları aktarılan uyuşmazlığa konu fiyat tekliflerinin incelenmesi çerçevesinde; 29.07.2020 tarihli ve 11273, 11274 ve 11276 sayılı yazılar kapsamında fiyat tekliflerini onaylayan ilgili meslek mensuplarından söz konusu fiyat tekliflerinin dayanağı olan faturalar, defter kayıt belgeleri ve anılan mükellefle olan tam tasdik sözleşmesi vb. belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri istenilmiş olup, söz konusu belgeler ilgili meslek mensupları tarafından 06.08.2020 ve 07.08.2020 tarihli ve bila sayılı yazılar ekinde Kuruma gönderilmiştir. Söz konusu fiyat tekliflerini düzenleyen şirketlerle fiyat tekliflerini onaylayan meslek mensupları arasındaki tam tasdik sözleşmeleri, fiyat tekliflerine dayanak olan faturalar ve ilgili hesap dönemlerine ilişkin defter kayıt belgelerinin onaylı örneklerinin incelenmesi neticesinde söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin, Demgün İnş. Harf. Mad. Tar. Nak. Pet. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Kandaşoğlu Yapı A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamındaki fiyat tekliflerindeki bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür.” yönünde;

İtirazen şikayet dilekçesinin 1/h kısmında; “1/h) NAY/05, NAY/27 VE NAY/28 poz numaralı iş kalemlerinde yer alan “Çam kerestesi (II. Sınıf) (TS1265) (TSEN 844-6, 9,12) (TSEN 1309-1, TSEN 1310, TSEN 1311, TSEN 1313-1,2)” girdisinin açıklanması için Cytk Petr. Orm. Ürün. Plas. Nak. Mob. Met. Haf. Elek. ve San. Tic. Ltd. Şti. den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, söz konusu fiyat tekliflerini düzenleyen mükelleflerle meslek mensupları arasındaki tam tasdik sözleşmelerinin ve fiyat tekliflerinin dayanağı olan faturaların istenmesi ve incelenmesi gerektiği, söz konusu fiyat teklifini veren Cytk Petr. Orm. Ürün. Plas. Nak. Mob. Met. Haf. Elek. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin ilgili tarihte faal olarak faaliyet göstermediği, anılan şirketin muhasebecisinin bulunmadığı, belgede imzası bulunan meslek mensubu Yılmaz Kurt hakkında bildirimde bulunulması gerektiği, fiyat teklifini düzenleyen şirketin anılan girdileri üretebilmesi için tomruk ve tahta ürünlerini birleştirerek çam kerestesi imal etmesi gerektiği, ancak anılan şirketin söz konusu alanlarda iştigal etmediği” şeklinde yer verilen iddiaya yönelik olarak, Kamu İhale Kurulunca “Başvuru sahibinin (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) kısmında belirtilen iddiasına ilişkin inceleme aşağıda yer almaktadır. -10.120.1004 poz numaralı “Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 210 HP (21/2yd3)” girdisinin açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 600.000,00 TL tutarındaki, -10.120.1227 poz numaralı “Paletli delgi makinesi (112 kw, 152 hp, 2500 rpm, ankraj, zemin çivisi bulon barbakan deliği delinmesi için)”girdisinin açıklanması için Karayolları GenelMüdürlüğü’nün 1.211.885,00 TL tutarındaki, -10.120.1023 poz numaralı “Kompresör (210 cfm’lik kompresör + hortum ve tabancalar)” girdisinin açıklanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 62.000,00 TL tutarındaki, -03.030 poz numaralı “Konkasör (primer 15×24 inç + sekonder 24×16 inç eleme ve yükleme tertibatlı, 25 m3 /saat 1 inç ve 40 m3 / saat 2 inç randımanlı)” girdisinin açıklanması için Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 280.939,00 TL tutarındaki karsız rayiç fiyatlarının kullanıldığı, isteklinin kendi malı olan araç-gereçlere ilişkin açıklama/amortisman hesabı yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu girdilere ilişkin (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerindeki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” yönünde bir değerlendirmeye yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada; davacı iş ortaklığı tarafından, dava dışı Demgün İnş. Harf. Mad. Tar. Nak. Pet. Taah. San. ve Tic. A.Ş iş ortaklığınca bahse konu ihale kapsamında “Beton çelik çubuğu” ve “NAY/05, NAY/27 VE NAY/28” poz numaralı iş kalemine yönelik olarak yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının; hayatın olağan akışına ve ticari gereklere aykırı olup olmadığı hususunda ihale sürecine yönelik olarak Kamu İhale Kurulu tarafından 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin lafzına ve amacına göre gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda etkili bir araştırma yapmak suretiyle bir karar vermesi gerekirken eksik inceleme sonucunda tesis edilen dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Öte yandan, dava konusu işlemin ihaleye ilişkin olduğu hususu göz önüne alındığında uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara sebebiyet vereceği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.08.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1357 sayılı kararının başvuru sahibinin 1/a ve 1/h iddiaları ile ilgili değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 1/a ve 1/h iddialarının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın