Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Kurumun Teknik Hususlarla İlgili Olarak Bilirkişi Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği

Kurumun Teknik Hususlarla İlgili Olarak Bilirkişi Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği

Kurumun Teknik Hususlarla İlgili Olarak Bilirkişi Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-333

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” ihalesine ilişkin olarak MVA Sağlık ve Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 23.08.2019 tarih ve 2019/UM.II-1010 sayılı karar ile; “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine”  karar verilmiştir.

MVA Sağlık ve Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 6. İdare Mahkemesi 31.10.2019 tarih ve E:2019/1762, K:2019/2241 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta; İdari Şartnamede, idarenin ihale değerlendirme aşamasında isteki firmalardan teklif edilen ürünlerin numunelerini isteyebileceği ve değerlendirmenin ihale komisyonunda görevli uzman üyelerce yapılıp ve raporlanacağının düzenlendiği ve bu düzenleme doğrultusunda ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından numune incelemelerinin yapıldığı görülmüş ise de, İhale Teknik Şartnamesi’ne aykırılık nedeniyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan davacı şirket tarafından sunulan numunelerin şartnameye uygun olduğu belirtilerek, teknik şartnameye aykırılıkların ihaleyi yapan idare dışındaki uzman kişilere incelettirilmesi gerektiği iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğundan, sunulan numunelerin teknik şartnameye uygunluğunun ihaleyi yapan idarece değerlendirilmesi gerekmekle birlikte, bu konuya ilişkin davalı idareye yapılan bir başvuru olduğu takdirde de yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre Kurulca bu yönüyle değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, yukarıda aktarılan mevzuat gereği, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk kişileri ile gerçek kişilerin görüşlerine başvurabilecek olan davalı idarece; sunulan numunelerin teknik şartları karşılayıp karşılamadığının ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekirken, bu hususla ilişkin değerlendirme yapılmaksızın, bu konudaki yetki ve sorumluluğun ihaleyi yapan ihale komisyonunda olduğu gerekçesiyle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 23.08.2019 tarih ve 2019/UM.II-1010 sayılı kararının, başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu numunelerin uygun olduğu iddiasına ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuruya ilişkin olarak esasın yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın