xxxx
Home / İHALENİN İPTALİ / İdarenin Re’sen İhaleyi İptal Etmesi Halinde Doğrudan Kuruma Başvurulamayacağı

İdarenin Re’sen İhaleyi İptal Etmesi Halinde Doğrudan Kuruma Başvurulamayacağı

Karar No              : 2018/UH.IV-1825

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/365465 İhale Kayıt Numaralı “Mardin İl ve İlçeleri Kgys Şartlı Parçalı Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Mardin İl ve İlçeleri Kgys Şartlı Parçalı Bakım ve Onarım Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 08.10.2018 tarih ve 49855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1556 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Başvuru dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (c) bendine göre yapılan ihalede tek teklif oldukları, idarece 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca gerekli rekabet şartları oluşmadığından ihalenin iptal edildiği, yaklaşık maliyete göre % 20 oranında tenzilat yapılarak teklif verdiklerini, yaklaşık maliyetin hazırlandığı dönemdeki döviz kuru, işçilik, yakıt, ekip, ekipman giderleri dikkate alındığında vermiş oldukları tekliflin maliyetin hazırlandığı döneme kıyasla % 40 gerilediği, ülkede yaşanan suni döviz dalgalanmaları nedeniyle % 20 tenzilat gibi görünen tekliflerinin aslında % 60 olduğu, bu hususlar dikkate alınarak ihalenin tekrar gözden geçirilmesi ve düzeltici işlem yapılarak ihalenin taraflarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Başvuru sahibi tarafından sunulan 08.10.2018 tarihli başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihalede 4 isteklinin davet edildiği, ihaleye sadece başvuru sahibi isteklinin teklif verdiği ve bu teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece ihaleye katılımın bir firma ile sınırlı olduğu görülmüş olup, söz konusu ihale için kamu yararı göz önüne alındığında rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 08.10.2018 tarihli ve 15289 sayılı yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine, Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

İhalenin İdare Tarafından İptal Edilirken Gerekçelendirilmemiş Olması

Karar No              : 2020/MK-196 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/406580 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Lojistik Merkezi Ve …

Call Now ButtonBize ulaşın