Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İhale Hukukunda Terör Örgütüne İltisak Nedeniyle Araştırma Yapmada İdarenin Takdir Yetkisi

İhale Hukukunda Terör Örgütüne İltisak Nedeniyle Araştırma Yapmada İdarenin Takdir Yetkisi

  •  İhale Hukukunda Terör Örgütleriyle İltisak İrtibat İddiasının Değerlendirilmesi
  • İltisak Araştırmasında İdarenin Takdir Yetkisi
  • İltisak İddiasıyla İhale Dışı Bırakılma

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/417391 İhale Kayıt Numaralı “1İnci Bölge Kapsamında 01/01/2019 – 31/12/2020 (24 Aylık) Tarihleri Arası Toplam 548 İşçi (532 İşçi + 16 Engelli İşçi) ile Genel Temizlik” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Dhmi) tarafından 10.10.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1İnci Bölge Kapsamında 01/01/2019 – 31/12/2020 (24 Aylık) Tarihleri Arası Toplam 548 İşçi (532 İşçi + 16 Engelli İşçi) ile Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Yeni Vizyon Kurumsal Hiz. İnş. Oto. San. ve Tic. A.Ş.nin 29.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2018 tarih ve 60859 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1826 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Kesinleşen ihale kararından anlaşılacağı üzere ihaleye teklif veren isteklilerin güvenlik soruşturmalarının yapılmadığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin g) bendi gereğince teklif sunan isteklilerin güvenlik soruşturmalarının yapılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

  1. g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. 

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.  Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı maddesinin 40’ıncı maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişilere ilişkin düzenlemenin yer aldığı, ihale işlem dosyasında yer alan belgelerden istekliler hakkında İdare’ye herhangi bir bildirimde bulunulmadığı tespit edilmiştir. İhale işlem dosyasında bu yönde bir bildirimin bulunmadığı durumda, istekliler hakkında detaylı araştırma ve soruşturma yapılması idarenin takdirindedir.

Kaldı ki, itirazen şikâyet ve idareye şikâyet dilekçesinde istekliler hakkında terör örgütlerine iltisakı yahut irtibatı iddiasına ilişkin somut herhangi bir belge ya da bilgiye yer verilmediği tespit edilmiştir.

Bahse konu hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın