Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / İhale Dokümanına İlişkin Başvuruların Evrakın EKAP’tan İndirilmesinden İtibaren On Gün İçinde Yapılması

İhale Dokümanına İlişkin Başvuruların Evrakın EKAP’tan İndirilmesinden İtibaren On Gün İçinde Yapılması

  • İhale Dokümanını Şikayet
  • Hizmet Alım İhalesi
  • Kamu İhale Kurumu Kararı
  • İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/624792 İhale Kayıt Numaralı “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları İçin 36 Aylık Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları İçin 36 Aylık Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.01.2019 tarih ve 1492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/48 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; Teknik Şartname’de belirtilen menülerde bazı yemeklere ilişkin gramaj bilgisine yer verilmediğinden işin maliyetinin sağlıklı hesaplanamayacağı, ayrıca Teknik Şartname’de personele verilecek olan ücret tarifeleri ile birim fiyat teklif cetvelinde verilecek olan ücretlerin birbiri ile uyuşmadığı, tüm istekliler tarafından işçilik giderinin eşit olarak hesaplanmasının mümkün olmadığı, Teknik Şartname’de Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı olarak örnek menünün 7’şer gün üzerinden düzenlendiği, örnek menüde yer alan “meyve” ürünü için çeşit belirtilmediğinden maliyetinin doğru hesaplanamayacağı, rekabet ve eşitliğe aykırı söz konusu düzenlemeler nedeniyle işin maliyetini sağlıklı bir şekilde hesaplayamadıkları için ihaleye katılamadıkları ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

             4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

            Yapılan incelemede başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına ilişkin olduğu, şikâyetçinin 07.12.2018 tarihinde EKAP üzerinden ihale dokümanını indirdiği, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 07.12.2018 tarihini izleyen on gün içinde 17.12.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.12.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

              Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın