Basın duyuruları
xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Şikayet Süresi Dolduktan Sonra İdareye Başvurulmasının Süre Yönünden Reddedilmesi

Şikayet Süresi Dolduktan Sonra İdareye Başvurulmasının Süre Yönünden Reddedilmesi

  • İdareye Şikayet Başvuru Süresi
  • 10 Günlük Süre Dolduktan Sonra Başvuru Yapılması
  • Süre Yönünden Red

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/464662 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) tarafından 02.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2019 tarih ve 325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/14 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; taraflarına 20.11.2018 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirilmesi üzerine idareye yaptıkları şikâyet başvurusunun haklı bulunarak düzeltici işlem kararı verildiği ve söz konusu kararın 11.12.2018 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği, İzmir İli 3. Kısım 2. Bölge İlçelerinde Bulunan Atıksu Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi işine ilişkin düzeltici komisyon kararında aşırı düşük teklif sahibi ihale üzerinde bırakılan Aydemir Altyapı İnşaat Kanal Tem. Gör. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Nezirhan İnş. Altyapı Taş. Tah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer firmaların açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, söz konusu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 Anılan Kanun’un 55’inci maddesinde idareye şikâyet süresinin ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

  Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır. 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “ Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “ (1) Süreler;

  1. c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin, aşırı düşük teklif açıklaması sunan firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 14.11.2018 tarihli ilk kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 20.11.2018 tarihini izleyen 10 (on) gün içinde 30.11.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.12.2018 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın