xxxx
Home / ihale / İhale Teklif Gizliliği

İhale Teklif Gizliliği

4734 sayılı Kanunun 36. maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihaleye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 unuc maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır…” denilmek suretiyle tekliflerin gizli tutulması gerektiği belirtilmiştir. Suçun oluşabilmesi için başkalarına sağlanan bilgilerin öncelikle tekliflerle alakalı olması gerekmektedir. Sonrasında ise ihale mevzuatına ve şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgiler olmalıdır.
Gizli tutulması gereken bilgiler sadece yaklaşık maliyetle sınırlı olarak değerlendirilmemelidir. Zaten maddede ihale mevzuatına ve şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilerden bahsedilmiştir. örneğin, Kamu İhale Kanunun 39. Maddesine göre isteklilerce verilmiş olan tekliflerin ihale dokümanında belirtilen saatte açılması gerekir. Bu saatten önce tekliflerin açılması ve ihaleyle ilgili olsun veya olmasın başkalarına ulaşmasının sağlanması halinde TCK’nın 235/2-b maddesine uygun bir fiil gerçekleşmiş olacaktır. Madde metninde gizli kalması gereken bilgilere başkasının ulaşmış olması aranmıştır. Dolayısıyla ihale yetkilisinin sırf gizliliği ihlal etmesi bu suçu oluşturmaz, başkalarına bu bilgilerin ulaşmış olması da gerekir. Gizli kalması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamaktan amaç, gizli kalması gereken bilgilerin üçüncü şahıslara ulaştırılması, öğrenmelerini sağlayacak şekilde ifşa edilmesi ve yayınlanması şeklinde tezahür edebilir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer bir nokta da, bilgilerin soyut olmaması, belli bir teklifle ilgili olmasıdır. Belli bir teklifle bağlantısı kurulmayan bilgi açıklamaları bu bent kapsamında ihaleye fesat karıştırmayı oluşturmayacaktır.
Gizli kalması gereken bilgilerin hepsinin ya da bir bölümünün açıklanmış olması, suçun oluşumu için önemli değildir. Fakat kısmi açıklamanın bulunduğu hallerde, açıklanan bölümün ilgili olduğu teklifler açısından bilgi edinmeyi sağlayacak nitelikte olması gerekir. Açıklanan kısım gizli kalması gereken bilgilerle ilgili olmadığı veya ilgili olmakla birlikte karşı tarafın bilgi sahibi olmasını mümkün kılacak şekilde bir açıklamanın vukuu bulmadığı hallerde suç oluşmayacaktır. Bu duruma ek olarak bilginin nasıl ulaştırıldığının da ehemmiyeti yoktur. Yazılı, sözlü, açık veya örtülü olarak bir başkasına tekliflerle ilgili bilgilerin ulaştırılması yeterlidir

Check Also

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Yeşil Zeytin Tevsiki – Ticaret Borsasında Fiyat Farklılığı – Gramaj Tablosunun EK-H.4 Tablosuna Tam Olarak Yansıtılmaması

Karar No              : 2017/UH.I-1290 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/38179 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Erzak …

Call Now ButtonBize ulaşın