Basın duyuruları
xxxx
Home / ihale / Asgari İşçilik Meblağı Altında Teklif Sunulması – Rekabetin Engellenmesi – İhalenin İptali

Asgari İşçilik Meblağı Altında Teklif Sunulması – Rekabetin Engellenmesi – İhalenin İptali

Asgari İşçilik Meblağı Altında Teklif Sunulması – Rekabetin Engellenmesi – İhalenin İptali

Karar No              : 2016/MK-558

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/169973 İhale Kayıt Numaralı “İl Özel İdaremiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Çeşitli Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/169973 ihale kayıt numaralı “İl Özel İdaremiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Çeşitli Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 25.01.2016 tarihli ve 5051 sayılı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2016 tarihli dilekçe ile doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.02.2016 tarihli ve 2016/UH.I-450 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Koçkaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 23.03.2016 tarihli ve E:2016/932, K:2016/713 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararı üzerine 20.07.2016 tarihli ve 2016/MK-318 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulu’nun 10.02.2016 tarih ve 2016/UH.I-450 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda idarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Ayrıca 20.07.2016 tarihli ve 2016/MK-318 sayılı Kurul kararı üzerine 12.08.2016 tarihli ve 3 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihalenin tekrar Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakılmasına karar verilmekle birlikte 17.08.2016 tarihli ve 4 sayılı ihale komisyonu kararı ile ihalenin tekrar iptali kararına ilişkin yapılan itirazen şikayet başvurusunda 07.09.2016 tarihli ve 2016/UH.I-2297 sayılı Kurul kararı ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Diğer taraftan Ankara 8. İdare Mahkemesinin 23.03.2016 tarihli ve E:2016/932, K:2016/713 sayılı kararına ilişkin yapılan temyiz incelmesi sonucunda Danıştay 13. Dairesinin 28.09.2016 tarihli ve E:2016/3068, K:2016/3426 sayılı kararındaki “…Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile ihale yetkilisine ihale komisyonu kararını onaylama ya da onaylamayarak iptal etme konusunda tanınan yetki ihale işlemlerinin sırf mevzuata uygunluğunu denetlemeye yönelik olmayıp, aynı zamanda ihale konusu işin özelliği, benzer işlere ilişkin diğer ihalelerin sonuçları, ihalede oluşan fiyatın piyasa şartlarına uygun olup olmadığı gibi hususları değerlendirmek suretiyle ihale yetkilisinin yerindelik denetimi yaparak idare menfaatini koruması amacıyla düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapan idarenin ve ihale yetkilisinin anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu ve söz konusu ilkelere uygun olarak ihale işlemlerinin yerine getirilmemesi durumunda, kanunla kendilerine tanınan ihaleyi iptal yetkisini kullanabilecekleri açık olup, dava konusu ihalede, 07.01.2016 tarihli hesap cetveline göre kârsız yaklaşık maliyetin 7.124.672,40-TL olarak hesaplandığı, ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve bu teklifin de 7.444.100-TL olduğu, öte yandan, mevzuat gereğince ihalede asgari iki engelli işçi çalıştırılacağı dikkate alınarak yaklaşık maliyetin hesaplanması hâlinde asgari işçilik maliyet tutarının 7.099.390,32-TL’ye tekabül edeceği, bu tutarın üzerinde davacı dahil dört geçerli teklif sahibi olduğu, ancak, davalı idarece diğer üç teklif sahibinin asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunduklarından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu koşullarda rekabetin oluştuğundan bahsedilemeyeceğinden, bu gerekçeyle ihalenin iptalinde ve ihalenin iptaline yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır” gerekçesi ile temyize konu Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 20.07.2016 tarihli ve 2016/MK-318 sayılı Kurul kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın