Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük savunmasına itiraz / Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım” İhalesi – İstekli Tarafından Teklif Edilen Kameraların Teknik Şartnamedeki Özellikleri Karşılamadığı İddiası

Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım” İhalesi – İstekli Tarafından Teklif Edilen Kameraların Teknik Şartnamedeki Özellikleri Karşılamadığı İddiası

Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım” İhalesi – İstekli Tarafından Teklif Edilen Kameraların Teknik Şartnamedeki Özellikleri Karşılamadığı İddiası

Karar No              : 2020/UY.II-1445

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/291208 İhale Kayıt Numaralı “Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım” ihalesine ilişkin olarak Mevlüde Esen’in 17.07.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.07.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.07.2020 tarih ve 33762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1178 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı IP Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım İşi ihalesinin Gülümser Elektrik Elektronik Güvenlik Sistemleri Bilgisayar İnşaat Danışmanlık Teknik Hizmetler Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. üzerine bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise kendileri olarak belirlendiği, fakat ihale üzerinde bırakılan isteklinin e-teklif kapsamında sunmuş olduğu sabit kameraların Teknik Şartname’nin “IR LED aydınlatması ile en az 40 (kırk) metre gece görüş kabiliyeti olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.” ve “Tek akışında (stream) ve en az 1920×1080 (bin dokuz yüz yirmi çarpı bin seksen) piksel çözünürlükte, saniyede en az 50 (elli) resim aktarabilecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.” düzenlemelerindeki özellikleri ve TİP-1 HD PTZ IP Kameranın Teknik Şartname’nin “Kameranın sensörü, progressive tarama yapabilen CMOS veya MOS veya CCD sensör olacak ve en az 1/1,9 ( bir bölü bir virgül dokuz) inç boyutunda olacaktır.” düzenlemesindeki özellikleri karşılamadığı, ihale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu belgelerdeki ürünlerin teknik incelemesinin hatalı yapıldığı, bu durumun marka model liste ve broşür eklemediği için 28 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararıyla çeliştiği, istenilen teknik özellikleri taşımayan alt segmentte bir ürüne ait belge sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin daha düşük özellikte malzeme sunarak kendi lehine avantaj sağladığı, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesindeki “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenleme gereğince Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar belgesinin 42’nci maddesindeki “ilave hususlar” kısmında yer alan “9-İstekliler; teklif edilecek her tipten kameralar, NVR cihazları ve ağ anahtarları ile ilgili dokümantasyonu teklifte sunacaklardır.” ve “10-İstekliler; teklifte, sistemde kullanılacak olan malzemelerin marka ve modellerini Ek-12’deki çizelge ile teklif dosyasında idareye sunacaklardır.” düzenlemelerinin bu işin yapımı için vazgeçilmez bir kıstas olduğu, bu hususun ciddiyetinin bu belgeleri sunmayan 28 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasından anlaşıldığı, idarenin şikayet üzerine vermiş olduğu cevabi yazısında her ne kadar istenilen teknik şartlar ve özelliklerde malzeme sunmamış olsa da ihale üzerinde bırakılan istekliye işin yapımı esnasında Teknik Şartname’ye aykırı iş yaptırılamayacağını ve kendi istediği malzemeleri yaptıracağı belirtilse de, bu şekilde idarenin bir anlamda kendi şartnamelerine aykırı hareket ettiği, ayrıca idarenin “şekil şartı olarak teklifleri ekinde sunan tüm isteklilerin tekliflerinin bu şartı sağladığı kabul edilmiş ve içerik incelemesi bu bilgileri sunan hiçbir istekliye uygulanmamıştır.” hususunu belirtmek suretiyle istenilen belgelerin hiç önemli olmadığı ve şekil şartının sağlanmasının yeterli olacağı gibi bir yanılgıya düştüğü, ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ve anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen “Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım İşi”ne ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

  1. a) Adı: Seferihisar J.Mu.Eğt.Mrk.K.Lığı Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım İşi
  2. b) Türü: Yapım işleri
  3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

  1. e) Miktarı: 1 Adet Kışla Çevre Emniyet Duvarı Ve 3 Adet Bina Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım İşi
  2. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Seferihisar İzmir” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ya da aşırı düşük teklif açıklaması yeterli görülmeyen teklifler reddedilerek, EKAP üzerinden ?Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı? düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 2’nci maddesinde “… 2.4. Sınıflandırma

2.4.1. Sabit IP Kamera Tipleri

2.4.1.1. Tip-1: HD Sabit Kamera

2.4.1.2. Tip-2: 4K Sabit Kamera

2.4.2. IR LED’li Sabit Dome Kamera Tipleri

2.4.2.1. Tip-1: HD Sabit Dome Kamera

2.4.2.2. Tip-2: 4K Sabit Dome Kamera

2.4.3. IR LED’li Speed Dome Kamera Tipleri

2.4.3.1 Tip-1: HD Speed Dome Kamera

2.4.3.2. Tip-2: 4K Speed Dome Kamera

2.4.4. PTZ IP Kamera (Lazer Kamera) Tipleri

2.4.4.1. Tip-1: HD PTZ IP Kamera

2.4.4.2. Tip-2: 4K PTZ IP Kamera …” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İstek ve Özellikler” başlıklı 3’üncü maddesindeki “Sabit IP Kamera”nın genel teknik özelliklerinin düzenlendiği “… 3.2.1.18.1.8. IR LED aydınlatması ile en az 40 (kırk) metre gece görüş kabiliyeti olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.18.1.19. Tip-1 HD Sabit Kamera

3.2.1.18.1.19.2. Tek akışında (stream) ve en az 1920×1080 (bin dokuz yüz yirmi çarpı bin seksen) piksel çözünürlükte, saniyede en az 50 (elli) resim aktarabilecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. …” düzenlemesi,

“IR LED’li Sabit Dome Kamera”nın genel teknik özelliklerinin düzenlendiği “… 3.2.1.18.2.7. IR LED aydınlatması ile en az 40 (kırk) metre gece görüş kabiliyeti olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.18.2.19. Tip-1 HD Sabit Dome Kamera

3.2.1.18.2.19.2. Tek akışında (stream) ve en az 1920×1080 (bin dokuz yüz yirmi çarpı bin seksen) piksel çözünürlükte, saniyede en az 50 (elli) resim aktarabilecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. …” düzenlemesi,

“PTZ IP Kamera (Lazer Kamera)”nın genel teknik özelliklerinin düzenlendiği “… 3.2.1.18.4.3. Kameranın sensörü, progressive tarama yapabilen CMOS veya MOS veya CCD sensör olacak ve en az 1/1,9 (bir bölü bir virgül dokuz) inç boyutunda olacaktır. …” düzenlemesi,

Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar belgesinin 42 sıra numaralı “İlave Hususlar” kısmında “9.İstekliler; teklif edilecek her tipten kameralar, NVR cihazları ve ağ anahtarları ile ilgili dokümantasyonu teklifte sunacaklardır.

10.İstekliler; teklifte, sistemde kullanılacak olan malzemelerin marka ve modellerini Ek-12’deki çizelge ile teklif dosyasında idareye sunacaklardır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Seferihisar Jandarma Muhabere Eğitim Merkezi Komutanlığı Ip Tabanlı Kameralı Güvenlik Sistemi Yapım İşi ihalesinin 02.07.2020 tarihinde gerçekleştirildiği, 41 adet ihale dokümanı satın alındığı, 31 isteklinin ihaleye teklif sunduğu, ihale komisyonunca 3 isteklinin sunmuş olduğu teklifin geçerli teklif olarak kabul edildiği; 1 isteklinin sunmuş olduğu teklifin iş deneyim belgesinin idari şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 27 isteklinin sunmuş olduğu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sunulan yeterlik bilgileri tablolarında Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar belgesinin 42’nci maddesinde istenilen bilgilere ilişkin diğer hususlar satırında bilgi girişinde bulunulmadığı hususunun olduğu, teklifi geçerli olan Gülümser Elektrik Elektronik Güvenlik Sistemleri Bilgisayar İnşaat Danışmanlık Teknik Hizmetler Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Mevlüde Esen’e beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi için EKAP üzerinden idarece yazı gönderildiği, anılan istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin tevsik edildiği ve sunulan bilgi/belgelerin idarece uygun bulunması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Gülümser Elektrik Elektronik Güvenlik Sistemleri Bilgisayar İnşaat Danışmanlık Teknik Hizmetler Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibi Mevlüde Esen’in belirlendiği anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinin ilgili açıklamalarından katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılacağı, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılacağı anlaşılmaktadır. Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar belgesinin 42 sıra numaralı “İlave Hususlar” kısmında teklif edilecek her tipten kameralar, NVR cihazları ve ağ anahtarları ile ilgili dokümantasyonun ve sistemde kullanılacak olan malzemelerin marka ve modellerini gösterir çizelgenin teklifte sunulacağının belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun diğer belgeler kısmında teklif edilecek ürünlerin marka model listesi ve dokümanlarına yönelik bilgilerin beyan edildiğinin anlaşıldığı, idarece söz konusu belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine de istenilen belgelerin sunulduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yapılacak Miktar Değişiklikleri Standart Forma Aykırılık Olarak Kabul Edilir

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yapılacak Miktar Değişiklikleri Standart Forma Aykırılık Olarak Kabul Edilir ve Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır.

Call Now ButtonBize ulaşın