Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yaklaşık Maliyet Hesabı Belli Olmadığından Sınır Değer Hesabının Yapılamayacağı ve Kesin Teminat Miktarının Belirsiz Olduğu İddiası

Yaklaşık Maliyet Hesabı Belli Olmadığından Sınır Değer Hesabının Yapılamayacağı ve Kesin Teminat Miktarının Belirsiz Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-345

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/60700 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Adliyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 11 Ay Süreli 01/02/2022-31/12/2022 Tarihleri Arasında Yakıt Hariç Sürücülü 25 Adet ve Yakıt Hariç Sürücüsüz 10 Adet Binek Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Adliyesi İdari İşler Satınalma Müdürlüğü tarafından 07.02.2022 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Ankara Adliyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 11 Ay Süreli 01/02/2022-31/12/2022 Tarihleri Arasında Yakıt Hariç Sürücülü 25 Adet ve Yakıt Hariç Sürücüsüz 10 Adet Binek Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Bgr Filo Tekn. Bil. Reklam Danış. İnş. Tic. A.Ş.nin 14.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.02.2022 tarih ve 8899 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/204 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İdare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin ne olduğunun belli olmadığı, dolayısıyla sınır değer hesabının yapılamayacağı ve alınacak kesin teminat miktarının belirsiz olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(3) Başvuru veya teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde teklif zarfları açılmadan önce, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyet açıklanır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler” başlıklı 16.2’nci maddesinde “…16.2.5. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde yaklaşık maliyetin son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, son yazılı fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceğinden, son yazılı tekliflerin verilip verilmediğine, teklif zarfları ve tekliflerin usulüne uygun olup olmadığına bakılmaksızın, son yazılı fiyat tekliflerinin verileceği tarih ve saatte yaklaşık maliyet açıklanacaktır…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “a)İhale kayıt numarası: 2022/60700

b) İhale usulü: Pazarlık Usulü 21/c bendi.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ANKARA ADLİYESİ A BLOK 3. KAT NO:10 İDARİ İŞLER SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

ç) İhalenin yapılacağı adres: Ankara Adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu

d) İhale tarihi: 07.02.2022

e) İhale saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Ankara Adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin usulünün pazarlık usulü olduğu, pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise son yazılı fiyat tekliflerinin verildiği oturumda yaklaşık maliyetin açıklanacağı ancak 07.02.2022 tarihli oturum tutanağında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi dışındaki diğer isteklilerin ikinci yazılı teklifleri vermeye davet edildiği tespit edilmiştir.

İdare tarafından yaklaşık maliyetin KİK İşçilik Hesaplama Modülü ve Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan kasko 2022 yılı ocak ayı kasko değer listesi kullanılarak toplam 3.815.941,25 TL olarak hesaplandığı görülmüştür.

İdare tarafından yaklaşık maliyetin hazırlandığı, dolayısıyla sınır değerin hesabının yapılabileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat miktarının belirli olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın