xxxx
Home / İhale Danışmanı / İhale Konusu İşte Akaryakıt Giderinin Yükleniciye Ait Olduğu Dolayısıyla Akaryakıta İlişkin Gelecek Zam Farklarının Fiyat Farkı Olarak Verilmesi Gerektiği İddiası

İhale Konusu İşte Akaryakıt Giderinin Yükleniciye Ait Olduğu Dolayısıyla Akaryakıta İlişkin Gelecek Zam Farklarının Fiyat Farkı Olarak Verilmesi Gerektiği İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-307

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/849645 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 2022 Yılı Sınır Dışı Sevklerine Yönelik 1.250.000 Km Üzerinden Şöförlü Otobüs Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Valiliği Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 2022 Yılı Sınır Dışı Sevklerine Yönelik 1.250.000 Km Üzerinden Şöförlü Otobüs Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İsa Araç Kir. Hizm. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.01.2022 tarih ve 4154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/122 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale konusu işte akaryakıt giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı dikkate alındığında İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde akaryakıta ilişkin gelecek zam farklarının fiyat farkı olarak verilmesinin esas olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü 2022 Yılı Sınır Dışı Sevklerine Yönelik 1.250.000 Km Üzerinden Şöförlü Otobüs Kiralama Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

14+1 Araç ile 20.000 Km,

27+1+1 Araç ile 30.000 Km,

46+1+1 Araç ile 1.200.000 Km,

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü hizmet birimleri ve idare tarafından belirtilen İstanbul içi kolluk kuvvet birimleri tarafından kullanılacaktır.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek (KDV Hariç) vergi, resim, harç, ulaşım, her türlü sigorta giderleri ile Teknik Şartnamede belirtilen giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 İdari Şartname’de ihale konusu işin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Teknik Şartname’nin “İşin Kapsamı” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İstanbul il sınırları içerisinde İdarenin belirttiği noktalardan teslim alınacak yabancıların kolluk kuvveti refakatinde İdarenin belirttiği il dışındaki bir noktaya ( Türkiye’nin her noktasına ) sürücüsü ve akaryakıtı dâhil olacak şekilde, otobüs ile (İşbu bu teknik şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen nitelikteki araçlar) taşınması” düzenlemesi,

“İşin Süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. İhale konusu iş, sözleşme 01.02.2022 tarihi itibarıyla başlayıp 31.07.2022 tarihinde sona erecektir.

3.2 Sözleşmenin imzalanması her hangi bir nedenle 01.02.2022 tarihinden sonra olursa Hizmet alımına başlanması sözleşmenin imzalanmasına müteakip bir gün içerisinde başlayacak olup sözleşme bitim tarihi 31.07.2022 tarihinde sona erecektir.” düzenlemesi,

“İşin Miktarı” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. İhale konusu iş, sözleşme tarihi itibarıyla 1.250.000 km üzerinden Otobüs ve Minibüs kiralama hizmet alımı işidir. Yüklenici, ilgili araç tiplerine istinaden km başına birim fiyat üzerinden teklif verecektir.

4.2. 14+1 Araç ile 20.000 Km, 4.3. 27+1+1 Araç ile 30.000 Km, 4.4. 46+1+1 Araç ile 1.200.000 Km” düzenlemesi,

“Teklif Fiyata Dâhil Unsurlar” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. Araçların yakıt ve her türlü giderleri ile birlikte sevk dâhilinde ücretli geçişler (köprü, arabalı feribot, çevreyolu ve otoban vb. ) otopark, sürücü ve sürücünün iaşe giderleri ve Gittiği ilde en fazla 1 gün bekleme süresi için gerekli maliyetler Yükleniciye ait olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanı incelendiğinde, ihale konusu işin kapsamının İstanbul il sınırları içerisinde idare tarafından belirlenen noktalardan teslim alınacak yabancıların kolluk kuvveti refakatinde idarece belirtilen il dışındaki bir noktaya (Türkiye’nin her noktasına) sürücüsü ve akaryakıtı dâhil olacak şekilde, otobüs ve minibüs ile Teknik Şartname’nin 6.1’inci maddesinde belirtilen nitelikteki araçlar ile taşınması olduğu, ihale konusu işin süresinin 01.02.2022-31.07.2022 tarihleri arasını kapsadığı, ihalede ilgili araç tiplerine istinaden 14+1 otobüs ile 20.000 km, 27+1+1 otobüs ile 30.000 km ve 46+1+1 otobüs ile 1.200.000 km olmak üzere ayrı ayrı toplam 1.250.000 km üzerinden birim fiyat üzerinden teklif verileceği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 46.1’inci maddesinde; ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacağı, ancak mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacağının düzenlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde, hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanında akaryakıt giderine fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenleme yapılmasının kamu ihale mevzuatı açısından zorunlu olmadığı ve söz konusu hususa ilişkin ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair düzenleme yapılmasının idarenin takdirinde olduğu, bahse konu hususun tekliflerin verilmesine engel teşkil etmeyeceği, bu itibarla isteklilerin tekliflerini mevcut düzenlemeye göre oluşturmaları gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın