Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İdareler İşin Süresinin Uzatılması Yoluyla İş Artışı Gerçekleştirebilir Mi?

İdareler İşin Süresinin Uzatılması Yoluyla İş Artışı Gerçekleştirebilir Mi?

Karar No              : 2022/UH.II-308

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/838402 İhale Kayıt Numaralı “Kanal, Gölet Temizleme ve Arazi Yollarında Bakım, Onarım Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 14.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kanal, Gölet Temizleme Ve Arazi Yollarında Bakım, Onarım Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mamaklı Filo Araç Kiralama Kurumsal Hizmetler Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 28.01.2022 tarih ve 4200 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/125 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Teknik Şartname’nin 18’nci maddesinde “…Kiralanacak olan iş makinelerinde uygun görülmesi halinde işin süresinde artış veya azalış yapılabilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26’ncı maddesine aykırı olduğu, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılmasının mümkün olmadığı,  söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinde, hizmet alımı sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işin sözleşmeye esas proje içinde kalması ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması halinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği,

Sözleşme bedelinin % 80’inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorunda olduğu, bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80’i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5’i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesinde, birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde iş artışı gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmış olsa da anılan artışın ihale konusu işin miktarına yönelik olduğu, işin süresinin artırılması yoluyla iş artışı gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar Teknik Şartname’nin 18’nci maddesinde, kiralanacak olan iş makinalarının idarece uygun görülmesi halinde işin süresinde artış veya azalış yapabileceğine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olsa da, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi hükmü uyarınca idarelerin işin süresinin uzatımı yoluyla iş artışı gerçekleştirebilme imkanı bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın