Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Konusu İş Kapsamında Çalıştırılması İstenen Araçlara İlişkin Olarak Katalog veya Broşür Türü Belgelerin Sunulması İstenmesi İdarenin Takdir Yetkisi Dahilindedir

İhale Konusu İş Kapsamında Çalıştırılması İstenen Araçlara İlişkin Olarak Katalog veya Broşür Türü Belgelerin Sunulması İstenmesi İdarenin Takdir Yetkisi Dahilindedir

Karar No              : 2022/UH.II-313

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/18050 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü (Yakıt Hariç) Hizmet Aracı Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 07.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü (Yakıt Hariç) Hizmet Aracı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Hilal-Tur Seyahat Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 31.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.02.2022 tarih ve 6182 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/166 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İdari Şartname kapsamında çalışacak araçlara ilişkin katalog veya broşür talep edilmediği, bu durumun rekabetin oluşmasına engel olacağı, teklifler alındıktan sonra teklif edilen araçlara ilişkin resmi araştırma yapılmasının Kamu İhale Kurulu’nun güncel kararları gereğince mümkün bulunmadığı, bu sebeple teklif edilen aracın Teknik Şartname’deki şartları sağlayıp sağlamadığı araştırılmaksızın ihalenin sonuçlandırılacağı ve ihalenin en avantajlı teklif sahibine verilmesine engel olunabileceği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3.1.

Her bir Sürücü için her ay brüt asgari ücretin % 30 (yüzdeotuz) fazlası ödenecektir.

Her bir Sürücü için günlük brüt 15,00-TL (onbeşlira) yemek ücreti nakdi olarak 26 gün üzerinden ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Her bir Sürücü için Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 14,5 gün öngörülmüştür.

Her bir Sürücü için Fazla Çalışma 225 saat öngörülmüştür.

5 Adet binek aracın 10 aylık gideri.

1 Station Vagon aracın 10 aylık gideri.

3 Adet Mini Van Panelvan aracın 10 aylık gideri.

1 Adet Arazi Suv & Pıckup aracın 10 aylık gideri.

İhale konusu iş kapsamında çalışan Sürücü personelinin ücretli izin hallerinde, çalışılmayan günlere denk gelen yemek ücreti hakedişten kesilmeyecektir.

Yüklenici tarafından İstanbul da çalışacak 4 adet araç için otoyollarda ve köprülerde kullanılmak üzere OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve HGS (hızlı geçiş sistemi) takılacaktır.

Yüklenici bu sistemi kullanan her bir araç için OGS veya  HGS hareket izleme dökümünü her ay sonunda hakediş evrakları ile birlikte idareye sunacak ve faturada geçiş bedeli ayrı bir satırda gösterecektir. idare hakediş ile birlikte yükleniciye ödeme yapacaktır. (teklif fiyata dahil edilmeyecektir)

Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu 02.10.2014 tarih ve 2014/8184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için isteklilerin teklif ettikleri binek, station vagon ve pick-up araçlara ilişkin Türkiye Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan kasko değer listesinde bulunduğu şekilde aracın markası araç tipi model ve kasko bedeli  bilgilerini teklifleri ile birlikte sunulacaktır.Bakanlar Kurulunun 02.10.2014 tarih ve 2014/8184 sayılı kararı gereğince teklif kapsamında sunulan listede belirtilen her bir aracın aylık kiralama bedeli  (KDV hariç her türlü bakım onarım sigorta ve benzeri giderler dahil) Türkiye Sigorta ve Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan ve 2022 ocak ayı itibariyle belirlenmiş olan motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2 (yüzdeiki) sini aşmayacaktır. İstekliler teklif ettiği araçlara ilişkin araç listesini ve bunlara ait kasko değer listesini teklifi ile birlikte sunacaklardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi kapsamında teklif edilen araçlara ilişkin araç listesi ve bunlara ait kasko değer listesinin teklifle birlikte sunulması gerektiğinin düzenlendiği, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ise ihale konusu işte kullanılması öngörülen araçlara ilişkin katalog veya broşür türü belgelerin sunulmasının istenmediği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca numune, katalog veya fotoğraf gibi belgelerin idarenin talebi halinde yeterlilik değerlendirmesinde istenebileceği, başvuruya konu ihalede idare tarafından ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması istenen araçlara ilişkin olarak katalog veya broşür türü belgelerin sunulmasının istenmediği, söz konusu hususun idarenin takdir yetkisi dahilinde bulunduğu, ayrıca anılan araçların teknik özellik açısından uygunluğunun sözleşme aşamasında değerlendirilebileceği ve yüklenici tarafından Teknik Şartname’de yer alan özellikleri karşılayan araçların temin edilmesinin zorunlu olduğu hususu da dikkate alındığında rekabetin oluşmasına ve teklif verilmesine engel bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın