Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yapılacak Miktar Değişiklikleri Standart Forma Aykırılık Olarak Kabul Edilir

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yapılacak Miktar Değişiklikleri Standart Forma Aykırılık Olarak Kabul Edilir

Karar No              : 2022/UY.I-321

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/714907 İhale Kayıt Numaralı “Emet (Kütahya) İçmesuyu,  İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı İle Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 23.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Emet (Kütahya) İçmesuyu, İçmesuyu Konvansiyonel Tip Paket Arıtma Tesisi ve İsale Hattı ile Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Metehan Mak. İnş. Mad. Har. Taah. Tic. Ltd. Şti. – Meteor-1 Mad. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 31.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.02.2022 tarih ve 5762 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/157 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdarenin birim fiyat teklif cetvelinde verdiği miktarın değiştirilmediği, miktar hanesinin silinmediği, yazılım programından kaynaklanması nedeniyle olan herhangi bir hesaplama farklılığı ortaya çıkarmayan, teklifin esasını etkilemeyen bir yazım hatası gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin 149’uncu sırasında yer alan EMET-İÇM.İŞL-02 “İçmesuyu Arıtma Tesisinin 12 (Oniki) Ay Süre ile İşletilmesi ve Belediye Personelinin Eğitimi” iş kaleminin miktarının idare tarafından 2.207.520 m3 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından anılan iş kaleminin; miktar kısmının “###” şeklinde olduğu, birim fiyat kısmına 0,37 TL teklif verildiği, miktar ile birim fiyatının çarpımının ise 816.782,40 TL olarak bulunduğu görülmüştür. 

Yapılan incelemede, birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun eki ve ayrılmaz bir parçası olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yapılacak miktar değişikliklerinin de standart forma aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği ve söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden bu eksikliğin idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşıldığından, birinci iddia kapsamında başvuru sahibinin teklifinin standart forma aykırı olduğu gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın