Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Araçların Fiili Olarak Aranan Şartları Sağlayıp Sağlamadığı Hususunun İhale Aşamasında Değil, Sözleşme Aşamasında İncelenmesi Gereken Bir Husus Olduğu

Araçların Fiili Olarak Aranan Şartları Sağlayıp Sağlamadığı Hususunun İhale Aşamasında Değil, Sözleşme Aşamasında İncelenmesi Gereken Bir Husus Olduğu

Araçların Fiili Olarak Aranan Şartları Sağlayıp Sağlamadığı Hususunun İhale Aşamasında Değil, Sözleşme Aşamasında İncelenmesi Gereken Bir Husus Olduğu

Karar No              : 2020/UH.II-1443

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/320243 İhale Kayıt Numaralı “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri ile Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından 27.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2020-2021-2022 Yılları (28 Aylık) Personel Taşımasına Yönelik Servis Hizmetleri ile Hizmet Araçları Kiralanması ve Sürücü Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kaya Seyahat Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin 07.08.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.08.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.08.2020 tarih ve 36503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.08.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1266 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşağıda yer alan gerekçelerden dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

  1. a) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından kendi malı olarak beyan edilen araçların içerisinde otobüs tipi araçların yer aldığı, ancak otobüs tipi araçların ihale konusu iş kapsamında istenilmediği,
  2. b) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından harcama talimatının bulunduğu yılın ocak ayına ait motorlu kara taşıtları kasko değer listesi yerine ihalenin yapıldığı aya ait kasko değer listesinin sunulduğu, dolayısıyla sunulan söz konusu belgenin geçersiz olduğu,
  3. c) İhaleye ait Teknik Şartname’de “Taşıtların yerli muhteva oranı %50’nin altında olmayacaktır.” düzenlemesi bulunmasına karşın ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan araç listesinde belirtilen marka ve modeldeki araçların Teknik Şartname’de belirtilen oranı sağlamadığı,
  4. d) İhaleye ait Teknik Şartname’de binek araçları için “Taşıtlar üzerinde navigasyon olacaktır.” düzenlemesinin, ayrıca kamyonet arazi araçlar için “Harici veya araç üzerinde navigasyon olacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla kamyonet tipi araçlar için ya aracın orijinal üretiminde ya da sonradan temin edilebilecek şekilde navigasyon cihazının araç üzerinde yer alacağı ifade edilirken binek araçlar için böyle bir ayrıma gidilmeksizin taşıt üzerinde navigasyon cihazı istenildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan araçların resmi kataloglarından da görüleceği üzere araçların üretiminde navigasyon özelliği bulunmadığı, sonuç olarak bahse konu araçların Teknik Şartname düzenlemelerini karşılamadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

(c) ve (d) iddiasına yönelik olarak yapılan inceleme:

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Binek Hizmet Araçlarının Teknik Özellikleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “…Taşıtların yerli muhteva oranı % 50’nin altında olmayacaktır.

Taşıtlar üzerinde navigasyon olacaktır…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kiralanacak 78 Adet Kamyonet’e ait Genel Şartlar” başlıklı 8’inci maddesinde “…h- Harici veya araç üzerinde navigasyon olacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında araçlara ilişkin sunmaları gereken belgelere yer verildiği, yine aynı Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 94 adet servis aracının en az 22 adedinin isteklinin kendi malı olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin bulunduğu, İdari Şartname’de araçlara ilişkin başkaca bir özelliğe yer verilmediği, ihale kapsamındaki araçların taşıması gereken teknik özelliklere Teknik Şartname’de detaylı olarak yer verildiği, dolayısıyla araçların fiili olarak aranan şartları sağlayıp sağlamadığı hususunun ihale aşamasında değil, sözleşme aşamasında incelenmesi gereken bir husus olduğu, ihale aşamasında yeterlik kriterleri üzerinden değerlendirme yapılması gerektiği, binek araçların yerli muhteva oranının %50’nin üzerinde olup olmadığı veya taşıtların üzerinde navigasyon olup olmadığı hususlarında araştırma yapılmasına bu aşamada gerek bulunmadığı, İdari Şartname’de istenilen belgelerle tevsikin yeterli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bahse konu iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın