Basın duyuruları
xxxx
Home / Genel / Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

  1. Ceza Dairesi 2016/8905 E. ,  2018/9730 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma

HÜKÜM               : Beraat

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 17 ve 18. maddelerine göre Hazine ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bu suçun zarar göreni oldukları, bu sıfatlarının gereği olarak CMK’nın 234/1-b maddesi gereğince kovuşturma evresinde sahip oldukları davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmeleri için … Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve … Genel Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının dava ve duruşmalardan haberdar edilmeleri gerektiği, diğer yandan aynı Kanunun 260/1. maddesine göre kamu davasından haberdar edilmemiş bulunup da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek hükmün bildirilmesinin gerektiği, ancak dosyada Hazinenin ve İçişleri Bakanlığının duruşmadan haberdar edildiklerine ve temyiz haklarını kullanabilmeleri için hükmün tebliğ edildiğine ilişkin bilgi ve belgelere rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün Hazine ile İçişleri Bakanlığına haber verildiğini ve hükmün tebliğ edildiğini gösteren bilgi ve belgeler var ise dosya içine konulmasından, aksi halde anılan tebligat noksanlıklarının giderilerek tebellüğ belgelerinin ve verildiği takdirde temyiz ve cevap dilekçelerinin eklenmesinden, hükmün temyiz edilmesi halinde ise bu konuda ek tebliğname düzenlenmesinden sonra iade edilmek üzere esası incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİNE, 20/12/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

araç kiralama aşırı düşük

İdarece Sınır Değerin Altında Teklif Veren İki İstekliye Gönderilen Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin Belirlenmediği, Dolayısıyla İdarece Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebinin Kamu İhale Mevzuatına Uygun Yapılmadığı

Karar No              : 2019/UH.I-1767 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/482599 İhale Kayıt Numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu …

Call Now ButtonBize ulaşın