Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İptal Edilen İhalede Düzeltici İşlem Tesis Edilmesine Gerek Bulunmadığı

İptal Edilen İhalede Düzeltici İşlem Tesis Edilmesine Gerek Bulunmadığı

Karar No              : 2021/UH.II-1375

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/237915 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 21/06/2021-17/06/2022 Personel Taşıma / Ring Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 26.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 21/06/2021-17/06/2022 Personel Taşıma / Ring Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Asos Müt. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 10.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.06.2021 tarih ve 28679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1074 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan Yakoss Turizm A.Ş.nin teklifinin yaklaşık maliyetin % 45 altında bir teklif olduğu ve söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, vergi, resim ve harca ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun yapılmadığı, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği gereği alınması gereken belgelere ilişkin maliyetlerin ve servis araçları taşıt kartı giderlerinin hesaplamalara yansıtılmadığı, geçiş ücretlerinin eklenmediği, zorunlu trafik sigortası, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ve zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, MTV, periyodik tamir bakım, antifiriz, madeni yağ, akü, yazlık kışlık lastik, egzoz emisyon ölçüm giderleri, araç fenni muayene gideri, araç yakıt gideri, şoför gideri, amortisman ve kira giderlerine ilişkin açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının da Kanun’a ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun gerçekleştirilmediği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,     

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,          

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklamaları

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 21/06/2021-17/06/2022 Personel Taşıma / Ring Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: 58 adet minibüs 16 kişilik ve 28 adet midibüs 27 kişilik toplam 86 araçla 249 gün personel taşıma / 362 gün ring hizmet alımı işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Avcılar Yerleşkesi (Avcılar), Cerrahpaşa Yerleşkesi (Fatih), Bahçeköy Yerleşkesi (Sarıyer), Büyükçekmece Yerleşkesi (Büyükçekmece), Sultangazi Yerleşkesi (Sultangazi), Şişli Yerleşkelerinden (Şişli) Teknik Şartname eki yol güzergahları doğrultusunda Personel Taşıma Hizmeti ile Avcılar Yerleşkesi-Büyükçekmece Yerleşkesi ve Avcılar Yerleşkesi-Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliği Ring Hizmeti yapılacaktır

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç, (kik payı, sözleşme giderleri, sözleşme ve karar damga vergisi) Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği gereği alınması zorunlu olan belgelerin bedelleri, servis araçları taşıt kartı giderleri, Araçların (Sabah/Akşam)  (Tüm Ücretli Geçiş) Ücretleri, Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Motorlu Taşıtlar Vergisi (Taşıt Pulu) Gideri, Periyodik Tamir-Bakım Onarım, Antifiriz, Madeni Yağ, Akü, Yaz/Kış Lastik, vb. Gideri, Egzoz Emisyon Ölçümü Gideri, Araç Fenni Muayene Gideri, Araçlarının  Yakıt Giderleri, Servis Araçları Şoför Giderleri, Tüm Araçların Amortisman Giderleri idari ve teknik şartnamedeki tüm giderler yükleniciye aittir. İstekli teklifini buna göre hazırlayacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır. ” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu ihalenin 16 kişilik 58 adet minibüs ve 27 kişilik 28 adet midibüs olmak üzere toplam 86 araçla 249 gün personel taşıma ve 362 gün ring hizmet alımı işi olduğu, 26.05.2021 tarihinde yapılan ihaleye 18 istekli tarafından teklif verildiği, teklifi 6.383.822,13 TL’lik sınır değerin altında olan 2 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, bir isteklinin açıklama vermediği ve 08.06.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin sunulan açıklamaları uygun bulunan Yakoss Turizm A.Ş.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

İdarece  aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilere gönderilen 31.05.2021 tarihli aşırı düşük teklif sorgulama yazsında “ ..4734 sayılı sayılı Kamu İhale Kanununun 38 maddesi ve idari şartnamenin sınır değer başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca aşırı düşük teklifinizle ilgili ayrıntılı açıklamalarınıza ihtiyaç duyulmakta olup; 3 iş günü süre verilmiştir. Söz konusu teklifinizle ilgili ayrıntılı açıklamalarınızın ihale komisyonuna sunulmak üzere 04.06.2021 tarihine kadar idari ve mali işler daire başkanlığına teslim edilmesi …” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdarelerce düzenlenen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında, önemli teklif bileşenlerinin içeriğinin belirlenmesi idarenin takdir yetkisi kapsamında olmakla birlikte, işlemin tesisinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’nci maddesinde yer alan hükümler ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalar uyarınca, teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerine net şekilde yer verilmesi ve isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olan bahse konu önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İdare tarafından, teklifi sınır değerin altında olan 2 istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazıları incelendiğinde, bahse konu yazılarda hangi maliyet bileşeni veya bileşenlerinin önemli teklif bileşeni olduğunun belirtilmediği görülmüş olup, söz konusu durumun ihale konusu işin niteliği ve ihale dokümanı kapsamında yapılan düzenlemeler dikkate alındığında, başvuruya konu ihalede isteklilerce aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasına ve sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımadığı belirlenmiştir.

Bu nedenle, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasının kamu ihale mevzuatına uygun yapılmadığı anlaşıldığından, idare tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen maliyet bileşenlerinin açık ve tereddütte mahal vermeyecek şekilde belirlenerek, aşırı düşük teklif sorgulamasının yeniden yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan başvuruya konu ihale, Kamu İhale Kurulunun 08.07.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1374 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu çerçevede, başvuruya ilişkin olarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, 08.07.2021 tarihli ve 2021/UH.II-1374 sayılı kararı ile iptal edildiğinden düzeltici işlem tesis edilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın