xxxx
Home / İdare Mahkemesi / Benzer Olmayan İş Deneyim – İdare Mahkemesi Kararı

Benzer Olmayan İş Deneyim – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2021/MK-276

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/18981 İhale Kayıt Numaralı “Eğitim, Atölye Çalışmaları Ve Organizasyon Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Fatih Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/18981 ihale kayıt numaralı “Eğitim, Atölye Çalışmaları ve  Organizasyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Ajans Tur. Org. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.05.2021 tarih ve 2021/UH.I-935 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, İstanbul Ajans Turizm Organizasyon Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 24.06.2021 tarih ve E:2021/1054, K:2021/1252 sayılı kararı ile “İhale konusu işin İdari Şartnamesinin 2’nci maddesinde işin adının eğitim, atölye çalışmaları ve organizasyon hizmeti olarak tanımlandığı ve işin miktarı ve türünün 103 kişi, 19.968 saat eğitim, bilgi evleri kitap ve 27 kalem organizasyon hizmet alımı olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Anılan Şartnamede bilgi evleri işletilmesi, kütüphane işletilmesi ile üniversite hazırlık kurs hizmetlerinin ayrı ayrı ve birlikte benzer iş olarak tanımlandığı anlaşılmıştır. İhale konusu işin Teknik Şartnamesinin yukarıda yer alan maddeleri incelendiğinde, ihale konusu işin yüklenici tarafından 103 personelle yürütüleceği, benzer iş kapsamında sayılan bilgi evleri işletilmesi hizmeti kapsamında bilgisayar, etüt sınıfları ile satranç folklor kulübü müzik kulüplerine ve anneler günü, yerli malı haftası gibi çeşitli organizasyonların yapılmasında personel sağlanacağı görülmüştür.

Uyuşmazlıkta dava dışı iş ortaklığının özel ortağı olan şirket tarafından, iş deneyimini tevsiken, Balçova Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen iş bitirme belgesinin sunulduğu ve söz konusu iş bitirme belgesinde işin tanımının “ 2017 yılı spor eğitimi ve spor hizmetlerinin organizasyonu ile ilgili alımı işinin 2. Kısım ile meslek edindirme kurs hizmeti alım işi” olarak tanımlandığı ve anılan şirket tarafından ihalenin ikinci kısmı olan “Hobi ve Meslek Edindirme Kurs Hizmeti Alımı” işinin gerçekleştirildiği, söz konusu işin 17 personelle semt evlerinde Türk Sanat ile Türk Halk Müziği, mefruşat, takı tasarım ve kurdela nakış işleme gibi hobi ve meslek edindirme kurslarının organizasyonundan oluştuğu anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan benzer iş tanımı dikkate alındığında; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer nitelikte olan işlerden edinilen iş deneyim belgelerinin kabul edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm ile uyuşmazlık konusu olay birlikte değerlendirildiğinde, uyuşmazlığa konu ihalenin konusu ve kapsamı ve idarece tanımlanan benzer işler ile başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan iş deneyim belgesinin konusu ve kapsamının karşılaştırılması gerekmektedir.

Bu gereklilik kapsamında, 103 kişi ile eğitim, atölye çalışması ve organizasyon hizmeti işi ile 17 personelle hobi ve meslek edindirme kurslarının organizasyonu işinin, nitelik ve büyüklük bakımından benzer olmadığı gibi, başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesine ait işin, dava konusu ihaleye ait şartnamede benzer iş olarak sayılan işler içerisinde de yer almadığı, kanaatine varılmış olup, aynı kanaat ile dava dışı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına dair ihaleyi gerçekleştiren idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, dolayısı ile bu iş ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması sonucunu doğuracak şekilde tesis edilen kurul kararında hukuki isabet olmadığı anlaşılmıştır” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 07.05.2021 tarih ve 2021/UH.I-935 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin Şartnameye Uygun Olmadığı İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın