xxxx
Home / DİĞER HİZMETLER / Müdürlük Görevi Sona Eren Müdürün Vekaletnameyle Şirket Adına İhaleye Katılabileceği

Müdürlük Görevi Sona Eren Müdürün Vekaletnameyle Şirket Adına İhaleye Katılabileceği

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Vekilin Görev Süresinin Dolmuş Olması
  • Vekalet İlişkisini Sona Erdiren Nedenler
  • Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu

Karar No              : 2010/UH.I-3009

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2010/81726 İhale Kayıt Numaralı “2011 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

27.09.2010 tarih ve I.H.27.63.0207/2010-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Yurtkur Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından 16.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2011 Yılı Özel Güvenlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Sedef Özel Güvenlik Koruma Eğt. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.08.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.09.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.09.2010 tarih ve 25345 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

KARAR:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkil şirket adına ihaleye katılan İsmail Arslan’a verilen vekaletnamenin şirket müdürünün imza sirkülerindeki 5 yıllık müdürlük süresinin dolması sebebiyle geçersiz olduğu, bu nedenle ihaleye katılma yetkisinin bulunmadığı gerekçesiyle müvekkil şirketin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            Limited şirketler Türk Ticaret Kanununun 503 ile 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi limited şirketlerde hak ve fiil ehliyetine sahip olup, fiil ehliyetini organları aracılığı ile kullanmaktadır. Limited şirketlerin organları ise müdürler ve şirket genel kuruludur. Müdürlerin ve genel kurulun yaptığı işlemleri şirket yapmış sayılmaktadır.

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla şirketin idare ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir (TTK.m.540).

Şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla şirketin idare ve temsili, ortak olmayan kimselere de bırakılabilir. Bu gibi kimselerin yetki ve sorumlulukları hakkında ortak olan müdürlere ait hükümler uygulanmaktadır (TTK.m.541).

Müdürler limited şirketi yönetir ve temsil ederler. Müdürlerin şirket adına yaptıkları işlemler şirket tüzel kişiliğini bağlamaktadır. Müdürler, şirket sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça, şirket adına ticari mümessil ve bütün işletmeyi yönetme yetkisine sahip ticari vekil atayamazlar. Şirket sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça ticari mümessiller ile bütün işletmeyi idare yetkisine sahip olan ticari vekiller, ancak genel kurul kararıyla atanabilirler. Bununla beraber her müdür, bunları azletmek yetkisine sahiptir (TTK.m.545).

Başvuru sahibi, şirket ortaklarından Süleyman Can’a 28.06.2005 tarihinden itibaren şirket yönetim kurulu kararıyla 5 yıl süreyle şirketi temsil yetki verildiği, 5 yıllık sürenin 28.06.2010 tarihinde sona erdiği, Süleyman Can tarafından İsmail Arslan’a 28.01.2010 tarihinde vekalet verildiği, şirket müdürü olan Süleyman Can’ın ihale tarihi olan 16.08.2010 tarihinden önce şirket müdürü olarak temsil yetkisi sona erdiği, bu nedenle tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Yapılan incelemede, şirket ortaklarından Süleyman Can’a şirket sözleşmesiyle 28.06.2005 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle şirketi temsil ve vekil tayin etme yetkisi verildiği, 5 yıllık sürenin 28.06.2010 tarihinde sona erdiği, Süleyman Can tarafından İsmail Arslan’a 28.01.2010 tarihinde kendisini ve ihalelerde şirketi temsil etmesi için süresiz vekalet verildiği, ihale tarihinin 16.08.2010 olduğu, 02.09.2010 tarihli ve 7641 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan 22.08.2010 tarihli ve 2010/1 nolu genel kurul kararıyla 26.08.2010 tarihinden itibaren Süleyman Can’ın süresiz olarak şirket müdürlüğüne atandığı, şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

İncelemeye konu ihalede çözülmesi gereken problem, şirket müdürü Süleymen Can ile İsmail Arslan arasında Sedef Özel Güvenlik Koruma Eğt. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalelerde temsil edilmesi için yapılan vekalet sözleşmesinin sona erip ermediğidir.

Borçlar Kanunu madde 386’ya göre, vekalet bir sözleşme olup, vekil sözleşme ile kendisine yüklenen işin idaresini ve kendisine yüklenen hizmetin ifasını üstlenmektedir. Vekalet sözleşmesi kanunda düzenlenen sona erme hallerinden birisinin varlığı halinde sona ermektedir. Borçlar Hukukunda borcu ve borç ilişkisini, sözleşmeyi sona erdiren sebepler genel sebepler ve aradaki sözleşme ilişkine özgü sona erme halleri olarak düzenlenmiştir. Genel sebepler bütün borç ilişkilerine ve sözleşmelere uygulanan sebepler olup, özel sebepler ise sadece o sözleşmeyi sona erdiren sebeplerdir. Sözleşmeyi sona erdiren genel sebepler, ifa, ibra, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, ifa imkansızlığı, takas, zamanaşımı, yenileme ve sürenin sona ermesidir. Vekalet sözleşmesine özgü sona erme sebepleri ise Borçlar Kanunu’nun 396 ve 397 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan maddelerde düzenlenen vekalet sözleşmesine özgü sona erme halleri ise istifa, azil, vekilin veya müvekkilin ölümü, ehliyetsizlik ve vekilin veya müvekkilin iflasıdır.

Şirket müdürü Süleymen Can ile İsmail Arslan arasında Sedef Özel Güvenlik Koruma Eğt. Tic. Ltd. Şti.’nin ihalelerde temsil edilmesi için vekalet sözleşmesi yapılarak, Süleyman Can İsmail Arslan’a süresiz vekalet vermiştir. Şirket sözleşmesiyle Şirket müdürü olan Süleyman Can’a vekil tayin etme yetkisi verildiği, müdürün yaptığı işlemler sonuç itibariyle şirket tarafından yapılmış sayıldığı için aslında vekalet sözleşmesi İsmail Arslan ile şirket arasında yapılmaktadır. Dolayısıyla şirket müdürü olan Süleymen Can’ın ihale tarihi itibariyle şirketi tek başına idare ve temsil yetkisi sona ermiş olsa bile İsmail Arslan ile yapılan vekalet sözleşmesinin, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bu sözleşmeyi sona erdiren genel ve özel haller yoksa devam edeceği açıktır. Vekalet sözleşmesinin hangi hallerde sona ereceği ise anılan sözleşmeye özgü olarak Borçlar Kanunu’nun 396 ve 397 nci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan maddelerde düzenlenen vekalet sözleşmesinin sona erme halleri ise istifa, azil, vekilin veya müvekkilin ölümü, ehliyetsizlik ve vekilin veya müvekkilin iflasıdır. İncelemeye konu ihalede ise başvuru sahibi olan Sedef Özel Güvenlik Koruma Eğt. Tic. Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi sözleşmelerin genel sona erme halleri ile vekalet sözleşmesine özgü sona erme halleri arasında sayılmamıştır. Sonuç olarak vekalet sözleşmesi devam etmektedir.

Vekalet sözleşmesi şirket ile İsmail Arslan arasında yapılmış sayıldığı, vekaletin süresiz verildiği, vekalet sözleşmesini sona erdiren genel ve özel hallerinden hiçbirisi incelemeye konu ihalede bulunmadığı, vekalet sözleşmesi devam ettiği için idarenin Sedef Özel Güvenlik Koruma Eğt. Tic. Ltd. Şti.’ni değerlendirme dışı bırakmasının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sedef Özel Güvenlik Koruma Eğt. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi değerlendirmeye alınarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın