Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir İmza Sirkülerinin Sunulması

Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir İmza Sirkülerinin Sunulması

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Taşıma hizmet ihalesi
  • Temsil yetkisi
  • İmza sirküleri

Karar No              : 2019/UH.I-275

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/561685 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 29.01.2019 tarih ve 4447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/133 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

            1-İdare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında önemli teklif bileşenlerinin belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.1’inci maddesine aykırı olduğu, ihalenin 4’üncü kısmına teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan istekliden önemli teklif bileşenleri belirlenerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği,

           2-İhalenin 4’üncü kısmında ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu, şöyle ki,

           – İhale üzerine bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde sayılmayan kiralama sözleşmesi sunulduğu, dolayısıyla kiralanması öngörülen araçlara ilişkin maliyet unsurlarının mevzuata uygun şekilde açıklanmadığı, diğer taraftan mevzuat çerçevesinde aşırı düşük teklif açıklamasında kendi malı olan araçlar için ruhsat sunulmak sureti ile araçların mevcudiyeti ve herhangi bir giderine ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, bu bağlamda, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında YMM ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından düzenlenen amortisman tutanağının, kaşe ve imzalı olarak sunulması gerekirken bu işlemin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, araçlar için 333 seri nolu T’ebliğ’de faydalı ömür süresinin beş yıl ve amortisman süresinin %20 olduğu açık bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen bu oran dahilinde işlem tesis edilmediği, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç marka, model ve adetlerin tamamının sağlanmadığı,

          – Sürücü giderlerinin KİK işçilik modülüne göre hesaplanmadığı, ayrıca genel gider ve sözleşme giderleri eklenerek hesaplama yapıldığı,

          – Sigorta giderlerine ilişkin sunulan açıklamaların araç bazında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine göre gerçekleştirilmediği, sigorta fiyat tekliflerinin yetkili kişilerce imzalanmadığı, imzalayanların yetki belgeleri ve imza sirkülerinin teklife eklenmediği gibi fiyat teklifinin teyidinin de yapılmadığı, fiyat teklifinde belirtilmiş olan sigorta süresinin ihale süresini tam olarak kapsamadığı,

          – İdarece istenen araçların model, cins, markaları ve işin süresi dikkate alınarak MTV giderininin hesaplanmadığı,

          – Teknik şartname’de teknik özelikleri belirtilen araç jant ebatlarına göre ve işin süresince yapılacak kilometreler dikkate alınarak yaz ve kış lastiği öngörülmediği, lastik ile ilgili fiyat alınmadığı, alınan fiyatın mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından tevsik edilmediği,

           – Teknik şartname’de teknik özelikleri belirtilen araçların katalog veya yetkili servislerdeki periyodik bakım aralığına göre bakım giderlerinin açıklanmadığı, işin süresi göz önünde bulundurularak özel veya yetkili servislerden fiyat alınmadığı, alınsa bile alınan fiyatın Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı, mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından kaşelenip imzalanmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan ibarelerin aynısının bulunmadığı,

           – Fiyat teklifi alınarak gerçekleştirilen açıklamalara bakıldığında, sunulan fiyat tekliflerinde, meslek mensubuna ait olması gereken beyanların yanı sıra meslek mensubunun kaşe ve imzasının bulunmadığı, fiyat tekliflerinde fiyat teklifini veren mükellefe ait imza ve kaşelerin de yer almadığı,  fiyat tekliflerinde açıklama istenilen iş kalemine ait bileşenlerin ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmadığı, fiyat teklifi üzerinde yer alan birim fiyatlarla hesap cetvelinde belirtilen birim fiyatların birbiri ile uyumlu olmadığı, fiyat tekliflerinin maliyet veya satış tutarı tespit tutanaklarına dayalı olarak hazırlanmadığı, tutanaklarının talep edilmesi halinde bu tutanakların bir kısmının hiç düzenlenmediği, bir kısmının son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı gibi mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı ve fiyat teklifi ile uyumlu olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci, yedinci ve onuncu fıkralarında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

          …

         İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedeli ve teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.

         …

        Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir.” hükmüne,

           Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

           İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur.” hükmüne,

           Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

          …

          ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

         …

        yönlerinden sırasıyla incelenir.

         …

         (2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

         (3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

         (4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

          Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

           Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından 29.01.2019 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvuru dilekçesinin incelenmesi sonucunda 30.01.2019 tarihinde “www.ihale.gov.tr” internet adresi üzerinden “…İtirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer alan imza sirkülerinde temsile yetkili olduğu görülen Ali Gökyer’in ihaleye teklif veren Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.ni değil Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. Ankara Şubesini temsile yetkili olduğu görülmüş olup, söz konusu itirazen şikayet dilekçesi ekinde ihaleye teklif veren Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.ni temsile yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin sunulması gerekmektedir…” ifadelerine yer verilerek eksiklik yayınlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 31.01.2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar söz konusu eksikliğin giderilmediği, akabinde ön inceleme dairesi başkanlığı tarafından başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif mektubunun incelenmesi sonucunda, ihaleye katılan isteklinin de Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. Ankara Şubesi olduğu ve temsil belgelerindeki uyumsuzluğun kalktığı sonucuna ulaşılarak itirazen şikayet başvurusunun esastan incelemesine geçildiği görülmüştür.

             Ancak Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, her ne kadar başvuru sahibi isteklinin birim fiyat teklif mektubunun Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. Ankara Şubesi kaşesi ile imzalandığı görülse de birim fiyat teklif mektubunun “Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” kısmına Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.nin yazıldığı, ihale dokümanının Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından indirildiği ve başvuru sahibi isteklinin teklif zarfı içinde yer alan iş deneyim belgesi, geçici teminat mektubu, banka referans mektubu, A1, D2 ve K1 yetki belgelerinin de Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. Ankara Şubesi adına düzenlenmediği, dolayısıyla ihaleye katılan isteklinin Gök-Er Taş. Sın. Tic. İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, ancak temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin sunulmadığı, bu durumda temsile yetkili kişiden bağımsız olarak tüzel kişiliğin temsiline yetkili olunduğuna dair belgelerin itirazen şikayet başvuru aşamasında ayrıca sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın