xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İdarece İhalenin Sınır Değerin Altında Ve Geçerli Teklif Sahibi Üzerinde Bırakılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı

İdarece İhalenin Sınır Değerin Altında Ve Geçerli Teklif Sahibi Üzerinde Bırakılmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmadığı

İçerikte neler var?

KAMU İHALE KURULU KARARI

 • Sınır Değer

 • İhalenin Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yapılmadan Sonuçlandırılması

Karar No              : 2019/UH.I-273

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/414905 İhale Kayıt Numaralı “İdari Binaların Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümlerinin Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Adana 6. Bölge Malzeme Müdürlüğü tarafından 07.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İdari Binaların Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümlerinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Saygı Mühendislik -Hakan Saygı.nın 28.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2017 tarih ve 54260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 06.02.2019 tarih ve 2019/MK-43 sayılı kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2459-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin yaklaşık %75 altında olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca yaklaşık maliyetin %60’ı sınırının altındaki teklifin değerlendirmeye alınmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İncelemeye konu ihalenin 07.09.2017 tarihinde yapıldığı, ihalede 7 adet doküman alındığı/indirildiği, 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihalenin en düşük fiyatı teklif eden istekli üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı II. teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu ve Kurulca alınan 04.10.2017 tarih ve 2017/UH.IV-2659 sayılı karar ile “başvurunun reddine” karar verildiği, anılan Kurul kararının iptali istemiyle başvuru sahibi tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 19.01.2018 tarihli ve E:2017/3135, K:2018/78 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verildiği, karara karşı temyiz yoluna başvurulması üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 21.112018 tarihli E:2018/1264, K:2018/3279 sayılı kararında “Mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararı doğrultusunda 06.02.2019 tarihli ve 2019/MK-43 sayılı Kurul kararı ile başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine geçildiği görülmüştür. Bu kapsamda yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

 1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

 gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 1. b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
 2. c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

                (3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan, açık ihale, belli istekliler arasında ihale veya Kanunun 21 nci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.

(5) Aşağıdaki işlerin ihalelerinde ikinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

 1. a) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ve Kanunun 21 nci maddesinin (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri.
 2. b) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri.
 3. c) Kurum tarafından yayımlanan aşırı düşük teklif sorgulaması yapılamayacak alımlar listesinde yer alan işlerin ihaleleri.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

İhale ilan tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79.1’inci maddesinde “79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

 1. a) Adı: İdari Binaların Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümlerinin Yapılması İşi
 2. b) Miktarı ve türü: 290 Adet İdari Binanın Elektrik Tesisatı Kontrol ve Ölçümlerinin Yapılması İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. c) Yapılacağı yer: 6. Bölge Müdürlüğüne Ait Tüm Bölge

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin  “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan ihale dokümanı düzenlemelerinden, başvuruya konu ihalenin aşırı düşük teklif açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, teklif edilen fiyatların en düşük olanı şeklinde belirleneceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından “ihale üzerinde bırakılan isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca yaklaşık maliyetin %60’ı sınırının altındaki teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği”  iddia edilmekte ise de, anılan Tebliğ’in 79.1’inci maddesinde yer alan açıklamanın, sınır değer formülüne göre hesaplama yapılırken teklif tutarı, yaklaşık maliyetin %60’ından düşük olan isteklilerin teklif tutarının dikkate alınıp alınmayacağına yönelik olduğu, söz konusu maddede teklif bedelinin yaklaşık maliyetin %60’ndan düşük olması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağına ilişkin bir açıklama yer almadığı göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle uygun bulunmamıştır.

İncelemeye konu ihalede yaklaşık maliyetin 223.300,00 TL olduğu, idarece sınır değerin 161.555,35 TL olarak hesaplandığı, başvuru sahibinin teklifinin sınır değerin altında kaldığı, bununla birlikte ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan parasal limitlere göre yaklaşık maliyeti Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan açık ihale usulü ile yapılan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, ikinci fıkranın (a), (b) veya (c) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunlu olduğu ve kesinleşen ihale dokümanına göre de idarece (b) bendinde yer alan seçeneğe göre ihalenin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağının ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminatın 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınacağının belirtildiği anlaşıldığından, idarece ihalenin sınır değerin altında ve geçerli teklif sahibi Aytaç Çakır-Loft Taah.ün üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın