Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Temizlik İhalesinde Su Giderinin Tevsiki

Temizlik İhalesinde Su Giderinin Tevsiki

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • Temizlik İhalesi
  • Su Giderinin Tevsiki
  • Sarfiyat Giderleri

Karar No              : 2019/UH.I-272

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/366632 İhale Kayıt Numaralı “Süpürme Ve Temizlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 25.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Süpürme ve Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Boztepe Kimya Peyzaj Bilgisayar Temizlik Turizm İnşaat Taşımacılık Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.nin 24.11.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.11.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2017 tarih ve 66528 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 23.01.2019 tarihli ve 2019/MK-30 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3085-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, şöyle ki;

1) Teknik Şartname’nin 23 ve 32’nci maddelerinde yıkama araçları ve kombine araçlar için kullanılacak olan su ile temizlik malzemelerinin yükleniciye ait olacağı ve bu giderlerin sarf malzeme gideri kapsamında teklif fiyata dâhil edileceğinin belirtildiği, sarf malzeme giderinin ise açıklama istenilen 13’üncü kalemde tevsik edilmesinin istenildiği, ancak anılan istekliler tarafından bu giderlere ilişkin herhangi bir belgelendirmeye yer verilmediği,

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru konusu ihalenin kent temizliği hizmet alımı ihalesi olduğu, başvuru konusu ihaleye 10 istekli tarafından teklif sunulduğu, 21.09.2017 tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre 3 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif tutarı sınır değerin altında olan 4 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, bunlardan birinin açıklamasının yeterli bulunmadığı ve ihalenin açıklaması yeterli bulunan Önar Ar. Yön. Dan. Ins. Kayn. Tem. Gıda Inş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. Ith. İhr. Ltd. Şti İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, yine açıklaması uygun bulunan Ahter Tem. Pey. Inş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, Boztepe Kim. Peyz. Bilg. Tem. Tur. Inş. Taş. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. A Ş. ile Ahter Tem. Pey. Taş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin itirazen şikâyet başvuruları üzerine 18.10.2017 tarihinde alınan 2017/UH.I-2815 ve 2017/UH.I-2816 sayılı Kamu ihale Kurulu kararları ile “idare tarafından aşın düşük teklif sahibi isteklilere gönderilen açıklama isteme yazısında isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine idare tarafından Önar Ar. Yön. Dan. İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. İth. İhr. Ltd. Şti. İş Ortaklığına, Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda Tur. Tar, Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.ye ve Boztepe Kim. Peyz. Bilg. Tem. Tur. İnş. Taş. Özel Sağ. Hizm. San. ve Tic. AŞ.ye aşırı düşük teklif  sorgulaması yapıldığı, ancak teklif tutarı sınır değerin altında bulunan Asbey Tem. Peyz. Tek. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.den açıklama talep edilmediği, ihale komisyonu tarafından 14.11.2017 tarihinde alınan düzeltici ihale komisyonu kararına göre ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Önar Ar. Yön. Dan. Ins. Kayn. Tem. Gıda Inş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. Ith. İhr. Ltd. Şti İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, yine açıklamaları uygun bulunan Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci isteklilerin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı yönünde iddialarda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihaleye ilişkin olarak, başvuru sahibinin 04.12.2017 tarihli itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 27.12.2017 tarihli ve 2017/UH.I-3523 sayılı Kurul kararı ile “Başvuru konusu ihaleye yönelik itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi sürerken idarenin 27.12.2017 tarihli ve 2/1710 sayılı yazısında … “İlgi sayılı yazılarınızda Belediyemizce 25/08/2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017/366632 İKN’li Süpürme ve Temizlik Hizmet Alımı İşi ile ilgili olarak Kurumunuza Boztepe Kimya Peyzaj Bil. Tem. Tur. Tic. A.Ş. ve Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. A.Ş.lerinin itirazen başvuruda bulunmaları sebebiyle ihaleye ilişkin ihale işlem dosyasının onaylanarak gönderilmesi istendiğinden söz konusu ihaleye ilişkin ihale işlem dosyası tarafınıza gönderilmiştir.

Ancak söz konusu ihale 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK/696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin GEÇİCİ 23. ve 24. “birinci fıkra kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleler iptal edilir, ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler fesh edilmiş sayılır…” yönündeki hükümler gereğince iptal edilmiş olup; ihale iptal kararı yazımız ekinde gönderilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup, ihale yetkilisinin 27.12.2017 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

İhale yetkilisinin 27.12.2017 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşılmış olup, iptal edilen ve hukuken var olmayan ihale sürecinde gerçekleştirilen ihale işlemlerine karşı yapılan başvuru hakkında inceleme yapılmasına ve karar verilmesine yer olmadığından başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” değerlendirmelerine yer verilmek suretiyle başvurunun reddedildiği görülmüştür.

Anılan Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda, Ankara 10. İdare mahkemesinin 13.03.2018 tarihli ve E:2018/348, K:2018/549 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmesi üzerine temyiz yoluna gidilmesi neticesinde Danıştay 13. Dairesinin 05.11.2018 tarihli ve E:2018/2084, K:2018/3071 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ve ilk derece mahkemesinin kararının bozulmasına karar verilmiş, anılan mahkeme kararının uygulanması için alınan 23.01.2019  tarihli ve 2019/MK-30 sayılı Kurul kararı ile de “…

1- Kamu İhale Kurulunun 27.12.2017 tarihli ve 2017/UH.I-3523 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine”  karar verilmiştir.

İşbu karar 23.01.2019 tarihli ve 2019/MK-30 sayılı Kurul kararı doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda alınmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: Süpürme ve Temizlik
  2. b) Miktar ve türü:

240 personel, 20 araç ve 8 makine ile İzmir Konak Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle ve bu mahallelerdeki meydan, bulvar, cadde, sokaklar, alt geçitler, tretuvarlann üzeri ve pazar yerlerinin süpürme ve temizlik hizmet alımı işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.      25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farktan karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.      Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir.

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Kontrole brüt asgari ücretin % 175’i,

Denetmene brüt asgari ücretin % 105’i,

Operatöre brüt asgari ücretin % 105’i Şoföre brüt asgari ücretin % 105’i Engelli İşçiye brüt asgari ücretin % 90’ı,

İşçiye brüt asgari ücretin % 90’ı oranında ilave olarak iş güçlülüğü zammı verilecektir.

Tüm personelin ayda 26 (yirmi altı) gün çalışması öngörülmüştür.

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması:

Sözleşme süresi içinde;

1 Kontrolün toplam 10 ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma yapması öngörülmektedir.

6 Denetmenin toplam 200 ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma yapması öngörülmektedir.

12 Operatörün toplam 430 ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma yapması öngörülmektedir.

23 Şoförün toplam 700 ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma yapması öngörülmektedir.

7 Engelli işçinin toplam 110 ulusal bayram ve genel tatil çalışması yapması öngörülmektedir.

191 İşçinin toplam 5550 ulusal bayram ve genel tatil günü çalışma yapması öngörülmektedir.

Fazla Çalışma:

Sözleşme süresi içinde;

1 Kontrolün toplam 60 saat fazla çalışma yapması öngörülmektedir.

6 Denetmenin toplam 210 saat fazla çalışma yapması öngörülmektedir.

12 Operatörün toplam 250 saat fazla çalışma yapması öngörülmektedir.

23 Şoförün toplam 300 saat fazla çalışma yapması öngörülmektedir.

7 Engelli işçinin toplam 130 saat fazla çalışma yapması öngörülmektedir.

191 işçinin toplam 4000 saat fazla çalışma yapması öngörülmektedir.

25.3.2.  Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3.  Malzeme giderleri:

İhale konusu iş kapsamında kullanılacak her türlü sarf malzeme giderleri, araç giydirme bedelleri, temizlik malzemeleri giderleri sarf malzeme giderleri kapsamında teklif fiyata dâhil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Sözleşme süresi içinde kullanılacak sarf malzeme türleri ve miktarları aşağıda belirtilmiş olup; özellikleri Birim Fiyat Tariflerinde belirtilmiştir.

MALZEME ADI ve MİKTARI

Süpürge: 20.592 adet

Plastik Faraş: 1.188 adet

Kürek: 120 adet

Fırça: 192 adet

Çöp Poşeti: 123.948 adet

Büyük Çöp Poşeti: 6260 adet

Çöp Konteyneri: 300 adet

Araç Giydirme: 20 Araç ve 8 Makine

25.3.4.  Diğer giderler:

İhale konusu iş kapsamında, idare malı ve yüklenicinin temin edeceği araçların akaryakıt giderleri, idare malı araçların tamir-bakım, yedek parça, sigorta, araç takip sistemi vb. giderleri ile yüklenici tarafından temin edilecek araçların amortisman, tamir-bakım, yedek parça, sigorta, araç takip sistemi vb. giderleri teklif fiyata dahil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdare malı araç ve makineler için amortisman ödenmeyecektir.

25.4.      Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5.      Kısa vadeli sigorta prim oranlan belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2’dir.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2.      Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

  1. a) Verilen hizmetin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesine,

Süpürme ve Temizlik Hizmet Alımı işi özel Teknik Şartnamesi’nin 23’üncü maddesinde “Yüklenici konteyner yıkama aracı ile İdarenin günlük olarak vereceği iş programına göre iş programında yer alan her tür konteyneri yıkayacaktır. Konteyner yıkama işlemleri temizlik malzemesi ile detaylı bir şekilde yapılacak olup; kullanılacak temizlik malzemesi yağ ve kir sökücü özellikte olacaktır. Yıkama işlemi sırasında kullanılacak her türlü sarf ve temizlik malzemesi ile ekipman giderleri yükleniciye ait olup; sarf malzeme giderleri kapsamında teklif fiyata dahildir. İstekliler İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 12. Maddesi gereğince tekniğine uygun yıkama işlemi için kullanılacak su ve temizlik malzemesi miktarlarını hizmetin yapılacağı yerleri inceleyip, kullanacağı malzeme kalitesine göre belirleyip, tekliflerini buna göre vereceklerdir.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin 32’nci maddesinde “Yüklenici yıkama araçları ve kombine araç ile İdarenin günlük olarak vereceği iş programına göre pazaryerleri, sevgi yolları, meydan, cadde, bulvar, sokak, tretuar, alt geçit vb. yerleri yıkayacaktır. Yıkama işlemleri temizlik malzemesi İle detaylı bir şekilde yapılacak olup; kullanılacak temizlik malzemesi yağ ve kir sökücü, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen özellikte olacaktır. Yıkama işlemi sırasında kullanılacak her türlü sarf ve temizlik malzemesi giderleri yükleniciye ait olup; sarf malzeme giderleri kapsamında teklif fiyata dahildir. İstekliler İdari Şartnamenin “İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi” başlıklı 12. Maddesi gereğince tekniğine uygun yıkama işlemi için kullanılacak su ve temizlik malzemesi miktarlarını hizmetin yapılacağı yerleri inceleyip, kullanacağı malzeme kalitesine göre belirleyip, tekliflerini buna göre vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdare tarafından verilecek araç ve makinelerin özelliklerine Teknik Şartname’nin Ek- C bölümünde yer verilmiştir.

Birim Fiyat Tarifleri’nin “Sarf malzeme” başlıklı 3’üncü kısmında “3.1. Çalı Süpürge: İyi kalite, kuru, boyu 70-80 cm, ince telli, telleri esnek ve kırılmayan özellikte, 120-150 cm uzunluğunda tornalı ahşap (gürgen) saplı çalı süpürge olacaktır. Sözleşme süresi içinde süpürme işçileri ve engelli işçilere haftada 1 (bir) adet olmak üzere toplam 20592 adet ( 198 işçi x 104 hafta/24 ay= 20592 adet) çalı süpürge verilecektir.

3.2.        Alüminyum Saplı Plastik Faraş: 1. Kalite plastikten üretilmiş endüstriyel çöpçü faraşı olacaktır. Faraş sapı (110-130 cm) alüminyumdan olacaktır. Sözleşme süresi içinde süpürme işçileri ve engelli işçilere 4 ayda 1 (bir) adet olmak üzere toplam 1188 adet (198 işçi x 1 adet/4 ay x 24 ay =1188) faraş verilecektir.

3.3.        Kürek: 1.Kalite, eni 280-300 mm, boyu 320-350 mm, kalınlığı 1,7 mm, 120-150 cm uzunluğunda tornalı ahşap (gürgen) saplı metal kürek (fayrap küreği) olacaktır. Sözleşme süresi içinde 120 (yirmi) adet kürek verilecektir.

3.4.        Sert Fırça: Ahşap saplı (110-130 cm), sert plastik üzerine 40 cm boyutlarında sert çalı fırçası olacaktır. Sözleşme süresi içinde 2 adet yıkama aracına, 1 adet kombine araca ve 1 adet konteyner yıkama aracına ayda 2 (iki) adet fırça olmak üzere toplam 192 adet (4 araç*2 adet/ay*24 ay=192 adet fırça) fırça verilecektir.

3.5.        Çöp Poşeti: 80 cm x 110 cm ebadında, çevre dostu, bio-bozunur ( doğada % 100 yok olma niteliğine sahip), çöp poşeti olacaktır. Her süpürme işçisine ve engelli işçiye fiili günlük çalışma sırasında 1 (bir) adet poşet olmak üzere 123.948 adet (198 işçi x 626 gün-123.948 adet) çöp poşeti verilecektir. Çöp poşeti rengi İdarece belirlenecek ve yükleniciye bildirilecektir.

3.6.        Büyük Çöp Poşeti: 125 cm x 150 cm ebadında, çevre dostu, bio-bozunur ( doğada % 100 yok olma niteliğine sahip), çöp poşeti olacaktır. Günde 10 (on) adet olmak üzere sözleşme süresi içinde toplam 6260 adet büyük çöp poşeti verilecektir. Çöp poşeti rengi İdarece belirlenecek ve yükleniciye bildirilecektir.

3.7.        Çöp Konteyneri: 240 litre kapasiteli plastik, TS EN 840-1, (Ocak 2006) standardına uygun, turuncu renkte olacaktır. Gövdenin ön yüzünde ise “KONAK BELEDİYESİ” yazısı, yan yüzlerinde “ ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM” yazısı silinmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Sözleşme süresi içinde 2018 yılı için 150 (yüzelli) adet ve 2019 yılı için 150 adet olmak üzere toplam 300 adet çöp konteyneri verilecektir.

3.8.        Temizlik Malzemesi: Yıkama hizmetlerinde kullanılacak temizlik malzemesi yağ ve kir sökücü özellikte, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyen özellikte olacaktır. Yıkama işlemi sırasında kullanılacak her türlü sarf ve temizlik malzemesi giderleri yükleniciye ait olup; sarf malzeme giderleri kapsamında teklif fiyata dahildir. İstekliler tekniğine uygun yıkama işlemi için kullanılacak temizlik malzemesi miktarlarını hizmetin yapılacağı yerleri inceleyip kullanacağı malzeme kalitesine göre belirleyip, tekliflerini buna göre vereceklerdir.

3.9.        Araç Giydirme: Hem idarece verilecek hem de yüklenici tarafından temin edilecek 20 adet araç ve 8 adet makinenin üzerine İdarenin uygun göreceği giydirmeler, resim, yazı, logolar yerleştirilecek olup; bu İşlemler ile ilgili tüm giderler sarf malzeme giderleri kapsamında teklif fiyata dahil olup; yüklenici tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2018; işi bitirme tarihi 31.12.2019

9.2.        Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’nin 23 ve 32’nci maddelerinde kullanılacak olan su ve temizlik malzemesi giderlerinin sarf malzeme kapsamında teklif fiyata dâhil edileceğinin belirtildiği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ikinci en avantajlı teklif sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında bu giderlere ilişkin herhangi bir belgelendirmeye yer verilmediği iddia edilmektedir.

Birim fiyat teklif cetvelinin 2’nci bölümünün 13’üncü satırında “Sarf malzeme giderlerinin yer aldığı, aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısında ise söz konusu iş kalemine ilişkin açıklama sunulmasının istenildiği, Özel Teknik Şartname’nin 23 ve 32’nci maddelerinde yıkama işlemlerinde kullanılacak olan temizlik malzemesi giderlerine sarf malzeme giderleri kapsamında yer verilmesi gerektiğinin belirtildiği, kullanılacak olan su giderinin de teklif fiyata dâhil edileceği ancak su giderine sarf malzeme giderleri kapsamında yer verilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı, bununla birlikte ihale dokümanı kapsamında verilen Birim Fiyat Tarifleri’nin 3’üncü maddesinde de sarf malzemelerin neler olduğuna ayrıntılı bir şekilde yer verildiği, söz konusu maddede de temizlik malzemesinin sarf malzemesi olarak belirtildiği, suyun sarf malzemesi olarak belirtilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, iddia konusu özel Teknik Şartname maddeleri ile Birim Fiyat Tarifleri’nin 3’üncü maddesi bir arada değerlendirildiğinde, yıkama işlerinde kullanılacak olan temizlik malzemesi giderinin “Sarf malzeme gideri” iş kalemi kapsamında olduğu, ancak kullanılacak olan suyun bu kapsamda değerlendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Önar Ar. Yön. Dan. İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. İnş. Tem. Tek. El. Otom. İth. İhr. Ltd. Şti İş Ortaklığı tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “Sarf malzeme giderleri”ne ilişkin fiyat teklifi sunulduğu, söz konusu fiyat teklifinde “Çok amaçlı temizlik malzemesi”ne yer verildiği,

Ahter Tem. Pey. Inş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ise yıkama işlerinde kullanılacak temizlik maddesine ilişkin herhangi bir açıklama sunulmadığı görülmüştür.

Bu bağlamda, idare tarafından açıklama istenilen iş kalemi olarak belirlenmiş “Sarf malzeme giderleri” kapsamında temizlik malzemesine ilişkin açıklama sunan Önar Ar. Yön. Dan. İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Dikey Pet. Ür. Gıda Paz. Tur. Nak. Inş. Tem. Tek. El. Otom. İth. Ihr. Ltd. Şti İş Ortaklığının açıklamasının bu yönüyle uygun olduğu, Ahter Tem. Pey. İnş. Taah. Gıda Tur. Tar. Hay. Oto. Kir. San. ve Tic. A.Ş. ise temizlik malzemesine ilişkin açıklama sunmadığından aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın