xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Birim Fiyat Teklif Cetvelini İmzalayan Kişiye Ait Vekaletnamenin Süresinin Dolmuş Olması

Birim Fiyat Teklif Cetvelini İmzalayan Kişiye Ait Vekaletnamenin Süresinin Dolmuş Olması

Kamu İhale Kurulu Kararı

  • İhale Hukukunda Yetkisiz Temsil
  • Vekaletnamenin Süresinin Dolmuş Olması
  • Malzemeli Yemek Alım İhalesi

Karar No              : 2017/UH.II-3083

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/264228 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 07.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yemekçim Gıda A.Ş.nin 11.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2017 tarih ve 57845 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2641 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye 13 isteklinin teklif verdiği ve idarenin 8 isteklinin teklifini yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.1.2’inci maddesinde yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin sınır değerin hesabında dikkate alınmaması gerektiği yönünde açıklamanın bulunduğu, bu doğrultuda geçerli 5 teklif ve yaklaşık maliyet ortalaması üzerinden sınır değerin 12.501.630,32 TL olarak hesaplanması ve bu değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istemesi gerektiği,  kesinleşen ihale kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğu, bu kararın uygulanması neticesinde şirketlerinin hak kaybına uğrayacağı, değerlendirmenin eşit muamele ilkesine uygun olarak yapılması ve ihalenin birinci ve ikinci kısımlarında düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

  1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Verilen hizmetin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

  gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

  1. b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırır.
  1. c) Aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilir.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, ikinci fıkranın (a) bendinin kullanılması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Anılan Şartnamede ayrıca ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve ihalenin iki kısımdan oluştuğu belirtilmiş ve söz konusu kısımların yukarıda yer verilen tablodaki gibi olduğu ifade edilmiştir.

Başvuru sahibinin ihalenin iki kısmına teklif verdiği, itirazen şikâyet dilekçesinde de her iki kısım için de düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği yönünde itirazda bulunduğu görülmüştür. Bu nedenle itirazen şikâyet dilekçesinin ekinde sadece ikinci kısma ilişkin sınır değer hesaplamalarına yer verilmiş olması ve geçerli 5 teklif ve yaklaşık maliyet ortalaması üzerinden sınır değerin hesaplanması gerektiğine yönelik itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen iddianın ihalenin iki kısmına da yönelik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yapılan incelemede ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan malzemeli yemek hizmeti alımı olduğu, söz konusu ihalenin 07.07.2017 tarihinde gerçekleştirildiği, ihalenin birinci kısmına 13 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Yeni Vizyon Pro. İn. Kay. Sos. Hiz. İnş. Araç kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığından, Ramsu Tem. Gıda Tek. Özel Sağ. Nak. ve Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi EKAP’a kayıtlı olmadığından, Üç Öğün Catering Hiz. A.Ş.nin birim fiyat teklif mektubunda teklif tutarının sadece yazı ile yazıldığından rakam ile yazılmadığından, Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bilanço değerleri İdari Şartname’de istenen kriterleri karşılamadığından ve sunulan 31.03.2017 tarihli 3 aylık bilançonun İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen yılları karşılamadığından, Seç-San Yemek Hiz. Otom. İletişim Oto. Gıda Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti., Avrupa Hazır Yem. Ltd. Şti.-Zeynel Yem. Orm. Tar. Pet. Pls. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Özen Yemek San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Parıltım End. Toplu Yemek Hiz. Tur. San. ve Tic. A.Ş., Palmiye Yemek Ürt. Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda Tur. ve Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiğinden anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme bırakıldığı, ihalenin birinci kısmının 8.568.480,00 TL teklif veren Berdem Gıda Yem. Tem. İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 9.081.834,00 TL teklif veren başvuru sahibi Yemekçim Gıda A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği,

İhalenin ikinci kısmına da 13 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Halitsan Müt. Gıda Bes. Tem. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelini imzalayan kişiye ait vekaletnamenin süresi 02.06.2017 tarihinde sona erdiğinden, Yeni Vizyon Pro. İn. Kay. Sos. Hiz. İnş. Araç kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığından, Ramsu Tem. Gıda Tek. Özel Sağ. Nak. ve Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesi istenen asgari tutarı karşılamadığından ve EKAP’a kayıtlı olmadığından, Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bilanço değerleri İdari Şartnamede istenen kriterleri karşılamadığından ve 31.03.2017 tarihli 3 aylık bilançonun İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen yılları karşılamadığından, Avrupa Hazır Yem. Ltd. Şti.-Zeynel Yem. Orm. Tar. Pet. Pls. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Özen Yemek San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Palmiye Yemek Ürt. Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Parıltım End. Toplu Yemek Hiz. Tur. San. ve Tic. A.Ş., Trakya Tabldot Toplu Yemek Ür. Gıda Tur. ve Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yaklaşık maliyetin üzerinde teklif verdiğinden anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme bırakıldığı, ihalenin ikinci kısmının 12.485.260,00 TL teklif veren On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elek. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kay. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, 13.213.888,00 TL teklif veren Berdem Gıda Yem. Tem. İnş. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği, başvuru sahibi Yemekçim Gıda A.Ş.nin ise ikinci kısma 13.935.070,00 TL teklif verdiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuata düzenlemelerinden personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sınır değer hesaplanırken yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ile yaklaşık maliyetin %60’ından düşük tekliflerin hesaplamaya dahil edilmemesi gerektiğine ilişkin kuralın 29.06.2017 tarihli ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yürürlüğe girdiği, aynı Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne geçici 10’uncu maddenin eklendiği ve söz konusu maddede ihale veya son teklif verme tarihi maddenin yürürlüğe girdiği (29.06.2017) tarihten önce olan ihalelerin, ihale ya da son teklif verme tarihinde yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacağı yönünde açıklamanın bulunduğu, başka bir ifadeyle ihale veya son teklif verme tarihi yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 29.06.2017 tarihinden sonra olan ihalelerde, sınır değer hesaplamasının yeni düzenleme doğrultusunda yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuruya konu ihalenin 07.07.2017 tarihinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında sınır değerin 29.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları esas alınarak hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihalenin birinci kısmında sınır değerin 7.977.782,89 TL olarak hesaplandığı, anılan tutarın hesaplanmasında geçerli teklif sahibi istekliler olarak ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu değerlendirilen ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin %60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki 7 isteklinin teklifinin esas alındığı, bu itibarla birinci kısımda sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplandığı, birinci kısımda sınır değerin altında teklif veren sadece Yeni Vizyon Pro. İn. Kay. Sos. Hiz. İnş. Araç kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bulunduğu, anılan isteklinin teklifinin sunulan iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme bırakıldığı, bu nedenle bahse konu istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine gerek bulunmadığı, nitekim idare tarafından da anılan istekliden açıklama istenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin ihalenin birinci kısmına yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan ihalenin ikinci kısmında sınır değerin 11.907.165,29 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın hesaplanmasında 9 isteklinin teklifinin dikkate alındığı, anılan tutarın hesaplanmasında geçerli teklif sahibi istekliler olarak ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu değerlendirilen ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin %60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki 9 isteklinin teklifinin esas alındığı, bu nedenle ihalenin ikinci kısmında da sınır değerin mevzuata uygun olarak hesaplandığı, ikinci kısımda sınır değerin altında teklif veren Yeni Vizyon Pro. İn. Kay. Sos. Hiz. İnş. Araç kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Halitsan Müt. Gıda Bes. Tem. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin bulunduğu, anılan isteklilerden Yeni Vizyon Pro. İn. Kay. Sos. Hiz. İnş. Araç kir. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin iş deneyim belgesi benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle, Halitsan Müt. Gıda Bes. Tem. Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif cetvelini imzalayan kişiye ait vekaletnamenin süresi 02.06.2017 tarihinde sona erdiği gerekçesiyle değerlendirme bırakıldığı, bu nedenle bahse konu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine gerek bulunmadığı, nitekim idare tarafından da anılan isteklilerden açıklama istenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin ihalenin ikinci kısmına yönelik iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Check Also

AŞIRI DÜŞÜK

Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Menünün İçeriklerinin Ve Malzeme Miktarlarının İdare Tarafından Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Yemek Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Menünün İçeriklerinin Ve Malzeme Miktarlarının İdare Tarafından Verilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Call Now ButtonBize ulaşın