xxxx
Home / KİK KARARLARI / Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

Kamu İhale Kurumu

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                      : 2019/009

Gündem No                                      : 4

Karar Tarihi                                    : 20/2/2019

Karar No                                          : 2019/DK.D-48

Toplantıya Katılan Üye Sayısı        : 9

Gündem Konusu                             : 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel

Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

  1. 25/12/2018 tarihli ve 2018/DK.D-405 sayılı Kurul Kararının tesis edildiği tarih itibarıyla iptaline,
  2. Hizmet alımı ile yapım işi sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının bu Kurul Kararında belirtilen kurallara göre yapılmasına ve Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak kesilmesine; hesaplama neticesinde artı değer bulunması halinde herhangi bir işlem tesis edilmemesine,
  3. Bu Kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına, bu dönemde ÖTV’de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararının uygulanmamasına, anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate alınmasına,
  4. Bu Kararın yayımı tarihinden sonra 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de değişim meydana gelmesi halinde; yapılacak hesaplamalara esas olarak, anılan Bakanlar Kurulu Kararının yeniden uygulanmaya başladığı tarihten önce ihale edilen işlerde bu uygulamanın başladığı tarihe, söz konusu tarihten sonra ihale edilen işlerde ise ihale tarihine ait ilgili TÜİK endekslerinin ve akaryakıt bayi satış fiyatlarının dikkate alınmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar Tarihi                                    : 20/2/2019

Karar No                                          : 2019/DK.D-48

2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE BAĞLI FİYAT FARKI UYGULAMASI

Fiyat farkına ilişkin düzenlemelerin temel amacı sözleşmelerin taraflarını enflasyonist risklerden koruyarak, yüklenicilerin ihale tarihinde teklif ettiği bedele göre sözleşme süresi içerisindeki maliyetlerini uyumlaştırmak olduğundan, 2018/118118 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönemde ÖTV’ye ilişkin değişikliklerden kaynaklanan fiyat değişimlerinin hakediş tutarlarına yansıması da sağlıklı biçimde uyumlaştırılmalıdır. Ayrıca, anılan Bakanlar Kurulu Kararının belirli sayıda akaryakıt ürünü ile sınırlı tutulduğu ve akaryakıt dışında kalan bitüm, LNG vb. katı ve sıvı yakıtlardaki fiyat değişimlerini düzenleme amacı taşımadığı dikkate alındığında, Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre sözleşmelerde belirlenen b1 veya b3 katsayıları içerisinde akaryakıt dışında girdiler bulunması halinde bu girdilerin etkilerinin hesaplamalara yansıtılmaması gerekmektedir.

Bu çerçevede, sözleşmesinde fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen ve akaryakıt girdisine ilişkin olarak b1 veya b3 katsayısı belirlenen hizmet alımları ile yapım işleri sözleşmelerinde, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı, Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak aşağıdaki esaslara göre hesaplanacaktır:

1. Fö = Fb – F

Fb =AnxBxbxkxD

S

F = An x B x b x k x ( Pn – 1 )

Yn

Pn = [—— I

Yo

Formülde geçen;

Fö: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin bayi satış fiyatlarında meydana getirdiği değişiklik nedeniyle, Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddelerine göre hesaplanan fiyat farkından bağımsız olarak hesaplanan fiyat farkını,

Fb: Akaryakıt ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olan ilk sekiz akaryakıt şirketince ilgili akaryakıt ürünü için EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatları esas alınarak hesaplanan ilgisine göre 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih veya ihale tarihi ile uygulama tarihi arasındaki fiyat farkını,

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar Tarihi                                    : 20/2/2019

Karar No                                          : 2019/DK.D-48

F: Fiyat Farkina tlişkin Esaslar dikkate alinarak b1 veya b3 katsayilarina bağli hesaplanan fiyat farkini,

An: ÖTV’de meydana gelen değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasinda Fiyat Farkina tlişkin Esaslarin 5 inci maddelerine göre yapilan fiyat farki hesabinda esas alinan hakediş tutarini,

B: 0,90 sabit katsayisini,

b: Akaryakitin ağirlik oranini temsil etmek üzere, ilgili yapim işi veya hizmet alimi sözleşmesinde belirtilen sabit katsayiyi (tşin sözleşmesinde akaryakitin ağirlik oranini temsil eden birden fazla b katsayisi belirlenmiş olmasi durumunda ÖTV kaynakli fiyat farki ödenmesinde ilgili kisma ait b katsayisi kullanilacaktir.),

k: Akaryakit girdisinin nispi ağirliğini gösteren düzeltme katsayisini (Yapim işi veya hizmet alimi sözleşmesi kapsaminda, 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararina ekli listede yer alan akaryakit ürünleri haricinde petrol ürünleri bulunmasina rağmen ihale dokümaninda herhangi bir ayrima gidilmeksizin tek bir b katsayisinin belirlendiği durumlarda idarece tespit edilecek olup, aksi halde 1,00 olarak dikkate alinacaktir. tdarece sözleşme bazinda ayri ayri düzeltme katsayisi belirlenebileceği gibi, benzer nitelikteki işlerde kullanilmak üzere genel bir katsayi da belirlenebilir.),

D: Akaryakit bayi satiş fiyatlarinda meydana gelen artiş veya azaliş tutarini (thale tarihi 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan sözleşmelerde, uygulama ayindaki akaryakit bayi satiş fiyatindan 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlüğe girdiği tarihte ilan edilen bayi satiş fiyati çikarilarak bulunacaktir. thale tarihi 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olan sözleşmelerde ise, uygulama ayindaki akaryakit bayi satiş fiyatindan ihale tarihinde ilan edilen bayi satiş fiyati çikarilarak bulunacaktir.),

S: thale tarihinde ilan edilen bayi satiş fiyatini,

Pn: Kati ve sivi yakitlara ilişkin fiyat farki katsayisini,

Yo: thale dokümaninda kati ve sivi yakitlar için belirlenen ve Türkiye tstatistik Kurumu tarafindan aylik yayimlanan 19, 19.1 ve 19.2 numarali endekslerden; ihale tarihi 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan sözleşmelerde, 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlüğe girdiği 2018 yili Mayis ayina ait endeksi, ihale tarihi 2018/11818 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra olan sözleşmelerde ise ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi,

Yn: thale dokümaninda kati ve sivi yakitlar için belirlenen ve Türkiye tstatistik Kurumu tarafindan aylik yayimlanan 19, 19.1 ve 19.2 numarali endekslerden; uygulama ayina ait endeksi,

ifade eder.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar Tarihi                                    : 20/2/2019

Karar No                                          : 2019/DK.D-48

  • Akaryakıt bayi satış fiyatında uygulama ayı içerisinde birden fazla değişiklik meydana gelmesi durumunda, bu ay için esas alınacak hakediş tutarı (An), ayın kalan günleri dikkate alınarak orantı yoluyla belirlenir.
  • Bayi satış fiyatları olarak, akaryakıt ürünlerinde bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olan ilk sekiz akaryakıt şirketince ilgili akaryakıt ürünü için EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatları esas alınacaktır.
  • Bu esaslar 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönemde ÖTV’de meydana değişikliklere bağlı olarak uygulanacak olup, Bakanlar Kurulu Kararının herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esaslar dikkate alınacaktır.

Bu bağlamda, anılan Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabının idarelerce yapılmasına yönelik olarak örnek hesaplamalara aşağıda yer verilmiştir.

ÖRNEK 1: 2.1.2018 tarihinde ihalesi yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi öngörülen bir yapım işinde, akaryakıt ağırlık oranını temsil eden sabit katsayının (b3) 0,3 olarak belirlendiği, ancak (b3) katsayısı hesabına esas olmak üzere akaryakıt dışında % 60 oranında bitüm girdisi bulunduğu, anılan iş kapsamındaki aylık hakediş ödemelerinin 100.000,00 TL olduğu, ayrıca motorin için EPDK tarafından ihale tarihinde ilan edilen bayi satış fiyatının 5,00 TL olduğu dikkate alındığında, her bir ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, 2018 yılı Temmuz ayı için fiyat farkı hesabı aşağıdaki gibi olacaktır:

Bayi satış fiyatlarına göre Temmuz ayı için hesaplanan fiyat farkı:

ÖTV’de meydana gelen değişimler sonrası Temmuz ayı için motorin bayi satış fiyatı = 5,66 TL/Litre,

İhale tarihi, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğundan anılan Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 17/5/2018 tarihinde ilan edilen bayi satış fiyatı (5,66 TL) esas alınır.

k = 1 – 0,6 = 0,4

Fb=AnxBxbxkxD = 100.000,00 x 0,9 x 0,3 x 0,4 x (5,66-5,66) = 0,00 TL

S                                           5,00

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar dikkate alınarak Temmuz ayı için hesaplanan fiyat farkıF = An x B x b x k x ( Pn – 1 )

İhale tarihi, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğundan temel endekse esas olarak (Yo) 2018 yılı Mayıs ayına ait endeks dikkate alınır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar Tarihi                                    : 20/2/2019

Karar No                                          : 2019/DK.D-48

Yn            817,87

Pn = [—— ] = [________ ] = 1,079

Yo            758,00

k = 1 – 0,6 = 0,4

F = 100.000,00 x 0,9 x 0,3 x 0,4 x (1,079-1 )

F = 853,20 TL

Bu durumda, Temmuz ayı için hesaplanacak fiyat farkı;

Fö = Fb – F = 0,00 – 853,00 = – 853,20 TL olup, bu tutar yüklenici hesabından kesilecektir.

ÖRNEK 2: 2.7.2018 tarihinde ihalesi yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi öngörülen bir hizmet alımı sözleşmesinde, akaryakıt ağırlık oranını temsil eden sabit katsayının (b1) 0,2 olarak belirlendiği ve (b1) katsayısının hesabında akaryakıt dışında bir petrol ürünün bulunmadığı, aylık hakediş ödemelerinin 100.000,00 TL olduğu, ayrıca motorin için EPDK tarafından ihale tarihinde ilan edilen bayi satış fiyatının 5,66 TL olduğu dikkate alındığında, her bir ay için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, 2018 yılı Ağustos ayı için fiyat farkı hesabı aşağıdaki gibi olacaktır:

Bayi satış fiyatlarına göre Ağustos ayı için hesaplanan fiyat farkı:

1-15 Ağustos 2018 tarihlerinde motorin bayi satış fiyatı = 5,66 TL/Litre

ÖTV’de meydana gelen değişim sonrası 16-31 Ağustos 2018 tarihlerinde motorin bayi satış fiyatı = 6,22 TL/Litre

İhale tarihi, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra olduğundan ihale tarihinde (2.7.2018) ilan edilen bayi satış fiyatı (5,66 TL) esas alınır. Ayrıca b1 katsayısının hesabında akaryakıt dışında bir petrol ürünü bulunmadığından düzeltme katsayısı (k) 1,00 olacaktır.

Fb=AnxBxbxkxD = ((15/31) x 100.000,00) x 0,9 x 0,2 x (1) x (5,66-5,66)

S                                                     5,66

+ ((16/31) x 100.000,00) x 0,9 x 0,2 x (1) x (6,22-5,66)

5,66

= 919,18 TL

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar dikkate alınarak Ağustos ayı için hesaplanan fiyat farkıF = An x B x b x k x ( Pn – 1 )

İhale tarihi, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra olduğundan temel endekse esas olarak (Yo) 2018 yılı Temmuz ayına ait endeks dikkate alınır.

KAMU İHALE KURULU KARARI

Karar Tarihi                                    : 20/2/2019

Karar No                                          : 2019/DK.D-48

Yn             1023,55

Pn = [—— ] = [________ ] = 1,25

Yo               817,87

F = 100.000,00 x 0,9 x 0,2 x (1) x (1,25-1 ) F = 4.500,00 TL

Bu durumda, Ağustos ayı için hesaplanacak fiyat farkı;

Fö = Fb – F = 919,18 – 4.500,00 = – 3.580,82 TL olup, bu tutar yüklenici hesabından kesilecektir.

Check Also

Yemek İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi – Şartnamedeki İbarenin İhaleye Katılımdan Ziyade Sözleşmenin Yürütülmesine İlişkin Olması

Karar No              : 2020/UH.I-667 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14.02.2020 tarihinde …

Call Now ButtonBize ulaşın