Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / İlk İlan İle İhale Tarihi Arasında Kabul İşlemleri Tamamlanan Hizmet İşlerine İlişkin İş Bitirme Belgelerinin Teklif Kapsamında Sunulmasının Mümkün Olduğu

İlk İlan İle İhale Tarihi Arasında Kabul İşlemleri Tamamlanan Hizmet İşlerine İlişkin İş Bitirme Belgelerinin Teklif Kapsamında Sunulmasının Mümkün Olduğu

KAMU İHALE KURULU KARARI

  • İlk İlan Tarihi İle İhale Tarihi Arasında Kabul İşlemleri Tamamlanan Hizmet İşlerine İlişkin İş Bitirme Belgelerinin Teklif Kapsamında Sunulmasının Mümkün Olduğu

Karar No              : 2019/UH.II-312

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/611952 İhale Kayıt Numaralı “Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Helkeme Deposu İstif İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 26.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Helkeme Deposu İstif İşi” ihalesine ilişkin olarak Erdoğan Ulusoy’un 03.01.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2019 tarih ve 2637 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/91 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Rafet Keskin tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, işin kabulü yapılmadan düzenlendiği, söz konusu belgenin kamu ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenmediği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 39’uncu ve 45’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.2’nci maddesine uygun olmadığı, başvuru konusu ihalenin ilan tarihinden sonra düzenlenen belgenin anılan ihale kapsamında kullanılamayacağı, bu sebeplerle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

  1. b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde “72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.” açıklaması,

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Rafet Keskin tarafından teklifi kapsamında Ulus Orman İşletme Müdürlüğünce Rafet Keskin adına düzenlenen “Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Helkeme Deposu İstif İşi”ne ilişkin iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Anılan iş deneyim belgesine ilişkin işe ait ihale dokümanı incelendiğinde işin süresinin 210 gün olduğu tespit edilmiştir.

18.12.2018 tarihli söz konusu iş bitirme belgesi incelendiğinde, sözleşme tarihinin 07.06.2018 olduğu, işin kabul tarihinin 18.12.2018 olduğu, ilk sözleşme bedelinin 94.000 TL olduğu, gerçekleştirilen iş tutarının 79.743,52 TL olduğu, dolayısıyla işe ilişkin iş bitirme belgesinin sözleşmede öngörülen süresinden önce ve iş eksilişi yapılmak suretiyle düzenlendiği görülmüştür.

Söz konusu iş bitirme belgesini düzenleyen Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilen 07.02.2019 tarihli ve E.2019/3029 tarihli yazı ile Rafet Keskin adına düzenlenen 18.12.2018 tarihli ve 2018/221663-2833497-1-1 sayılı iş deneyim belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden belgeler (sözleşme, kabul tutanağı, ilgili diğer tutanaklar vb.) talep edilmiştir.

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen 08.02.2019 tarihli ve 288022 sayılı cevabi yazı ekinde şikayet edilen iş bitirme belgesine konu sözleşme, işe başlama tutanağı, işin bitirildiğine dair Rafet Keskin tarafından idareye yazılan dilekçe, söz konusu işe ilişkin kabul tutanağı ve iş bitirme belgesinin birer örneği gönderilmiştir.

İlgili idare tarafından gönderilen hizmet işleri kabul tutanağı’nda “Ulus Orman İşletme Müdürlüğü İle yüklenici Rafet Keskin arasında imzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenen Kabul Teklif Belgesinden ön incelemenin yapıldığı anlaşılmış olup Başkan: Ramazan Onur (Müdür Yardımcısı), Üye: İlhan Necati Kuru (Teknisyen), Üye: Selin Çevik (İşletme Şefi) olmak üzere teşkil edilen Muayene Kabul Komisyonumuz, yüklenici Rafet Keskin’in de hazır olduğu halde 18.12.2018 tarihlerinde işyerine giderek yüklenici tarafından yapılmış işleri kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir.

Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı görülmüştür.

Sonuç: Muayene kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması görevi Komisyonumuza verilmiş bulunan söz konusu işin yukarıda belirtilen (varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla ve bitim tarihi de 18.12.2018 olarak itibar edilmek üzere kabulünün yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 18.12.2018 tarihinde Makamın onayına sunulmak üzere iş bu Kabul Tutanağı 4 nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarih: 18.12.2018” ifadelerine yer verildiği, söz konusu tutanağın kabul komisyonu başkanı Ramazan Onur, Üye Selin Çevik, Üye Necati Kuru, Yüklenici Rafet Keskin tarafından imza altına alındığı, Kabul Tutanağının İşletme Müdürü Mustafa Dağdeviren tarafından 18.12.2018 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

Ulus Orman İşletme Müdürlüğüne gönderilen 21.02.2019 tarihli ve E.2019/3995 tarihli yazı ile Rafet Keskin adına düzenlenen 18.12.2018 tarihli ve 2018/221663-2833497-1-1 sayılı iş deneyim belgesine konu işin sözleşme bedelinden daha düşük bedelle bitirildiği görüldüğünden, iş eksilişi yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi ve belgeler (ilgili tutanaklar, iş eksilişi yapılma gerekçesini belirten belgeler vb.) talep edilmiştir.

Ulus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen 22.02.2019 tarihli ve 381495 sayılı cevabi yazıda “… iş eksilişi ile ilgili; ihale hazırlama aşamasında yaklaşık maliyet hesabı yapılırken ilgili yıla ait üretilmesi öngörülen orman emvali(global) ve birim fiyat esas alınmıştır.

Ancak ilgili dönemde üretilmesi öngörülen orman emvali gerçekleşmesinde eksilme olduğundan İşletme Müdürlüğümüz, Söke Orman İşletme Şefliği Helkeme Son Deposuna beklenenden az emvali girişi olmuş ve 2018/221663 İKN no’lu istif işi ihalesi yüklenicisi olan Rafet Keskin işi sözleşme bedeli olan 94.000,00 TL yerine 79.743,52 TL ile %84 oranında işi bitirmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Ayrıca anılan yazı ekinde 1 no’lu hakediş raporu, 1 no’lu hakedişe ait yapılan işler listesi, 2 no’lu hakediş raporu, 2 no’lu hakedişe ait yapılan işler listesi ile “İş Artışı-Eksilişi Komisyon Kararı” gönderilmiştir.

İş Artışı- Eksilişi Komisyon Kararı incelendiğinde “Söz konusu Helkeme Depo İstif işinin tamamlanmasında önceden kestirilemeyen kalemlerde iş eksilişi meydana gelmiştir.” ifadelerine yer verilmiş olup, ayrıca yer alan tabloda “yapılması öngörülen iş miktarlarına” ve “yapılan iş miktarlarına” yer verilerek iş eksilişine ilişkin hesaplama yapılmıştır. İş eksilişine ilişkin hesaplamanın bulunduğu tablonun altında “Söz konusu istif işinin tamamlanmasında yapılan incelemeden dolayı bir iş eksilişi olduğu görülmüştür.” ifadelerine yer verilmiştir. İş eksilişine ilişkin söz konusu karar muayene ve kabul komisyonu üyeleri tarafından imzalanmış olup, İşletme Müdürü tarafından 18.12.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan inceleme sonucunda elde edilen tespitler çerçevesinde, Rafet Keskin tarafından teklifi kapsamında sunulan iş bitirme belgesine konu işin iş eksilişi yapılmak suretiyle tamamlandığı, bu bağlamda idarece iş eksilişine ilişkin belge düzenlendiği, söz konusu iş bitirme belgesinin işin kabulü tarihinde düzenlendiği, işe ilişkin kabul tutanağında işin sözleşme ve eklerine uygun olduğunun belirtildiği,  kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığının belirtildiği, anılan tutanağın kabul komisyon üyeleri, yüklenici ve işletme müdürü tarafından imzalandığı, dolayısıyla başvuru sahibinin Rafet Keskin tarafından sunulan iş deneyim belgesinin işin kabulü yapılmadan düzenlendiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca, başvuru konusu ihalenin ilan tarihinin 29.11.2018 olduğu, ihale tarihinin 26.12.2018 olduğu, Rafet Keskin tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kabul tarihinin 18.12.2018 olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereği ilk ilan tarihi ile ihale tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş bitirme belgelerinin teklif kapsamında sunulmasının mümkün olduğunun anlaşıldığı,  dolayısıyla başvuru sahibinin ilan tarihinden sonra düzenlenen belgenin anılan ihale kapsamında kullanılamayacağı iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

 

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Yemek Aşırı Düşük Açıklama – Tam Yağlı Yarım Yağlı Beyaz Peynir Tevsiki – Ticaret Borsasında Beyaz Peynirin Yarım Yağlı Tam Yağlı Olduğunun Açıkça Belirtilmemiş Olması

Karar No              : 2017/UH.I-1290 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/38179 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Erzak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HEMEN ARA