Basın duyuruları
xxxx
Home / BENZER İŞ / PERSONEL TAŞIMA İHALESİNDE BENZER İŞ

PERSONEL TAŞIMA İHALESİNDE BENZER İŞ

Karar No: 2010/UH.I-1941
Şikayetçi:
 Balıkesir Mes Turz. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd.Şti. , Dumlupınar Mah. Yazıcı Sk. Emin İş Hanı K:3 D:9 BALIKESİR
İhaleyi yapan idare:
 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı, Çayırhisar/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.05.2010 / 11820
Başvuruya konu ihale:
 2010/28585 İhale Kayıt Numaralı “8 Adet Otobüs ve 1 Adet Midübüs ile 252 Tam Sefer Personel Servis Araç Kiralama” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
28.06.2010 tarih ve I.H.13.99.0063/2010-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;             Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı tarafından 26.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “8 Adet Otobüs ve 1 Adet Midübüs İle 252 Tam Sefer Personel Servis Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Balıkesir Mes Turz. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd.Şti. ’nin 05.05.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.05.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.05.2010 tarih ve 11820 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir. 
Karar:
 Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 26.04.2010 tarihinde yapılan 2010/28585 İKN’li “Personel Servis Araç Kiralaması” ihalesine teklif verdikleri, 26.04.2010 tarih ve 10 sayılı kesinleşen ihale kararının 30.04.2010 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu kararda ihalenin Umset İnş. Taah. Gıd. Oto. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığı, firmalarının ise, ikinci en avantajlı teklif sahibi olduğunun bildirildiği, Kesinleşen ihale kararına karşı 05.05.2010 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uymadığı gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne söz konusu işin içeriğinin sorularak personel taşıma işini kapsadığı cevabının alınması nedeniyle başvurunun reddine karar verildiği, söz konusu kararın 14.05.2010 tarihinde firmalarına tebliğ edildiği, Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.6 ncı maddesinde benzer işin; “Personel servis taşımacılığı, turizm –seyahat taşımacılığı veya toplu taşımacılık işleri, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir” tanımlamasının yapıldığı, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir İl Müdürlüğünce yapılan 2007/128591 İKN’li iş deneyim belgesine konu işin “1. Sınıf Grup Şoförü İle Araç Kiralama Hizmet Alımı” olduğu, adından da anlaşılacağı üzere işin personel taşımacılığı işi olmayıp, araç kiralama işi olduğu, her türlü araç kiralama ve personel taşımacılığına (personel servisi) yönelik hazırlanmış TEDAŞ Araç Çalıştırma Hizmet Alımı Tip Teknik Şartnamesinin Umset firmasının uhdesinde kalan (6 adet binek otomobil, 3 adet kamyonet pick-up 4×2, 1 adet kamyonet pick-up 4×4) ile ilgili maddelerine bakıldığında bu araçların personel taşımacılığı değil UEDAŞ’ın sorumluluk alanı içerisindeki tamir ve bakımlara müdahale edilmesi sırasında müdahale edilecek yere tamir-bakım ekibinin ve bu ekibin araçlarının nakledilmesi amacıyla kullanılacağının açık olduğu, bu araçların yevmiye+TL/km üzerinden ücretlendirildiği, Tip Şartnamede personel taşımacılığına (personel servisi) yönelik sefer usulünün çalıştırılacak araçlarla ilgili ve bunların çalışma esaslarını düzenleyen maddelerin ayrıca belirtilmiş olmasına rağmen idari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (d) fıkrasında görüleceği üzere ihale edilen işin kapsamında personel taşımacılığına yönelik araçların bulunmadığı, bu nedenle UEDAŞ tarafından ihale edilen bu işin personel taşımacılığı işi olmayıp tamir ve bakımlara müdahale edecek ekiplerin emrinde çalıştırılacak araç kiralama işi olduğu, yine aynı ihalenin idari şartnamesinin 7.4 üncü maddesinde benzer işin UEDAŞ tarafından personel ve yolcu taşıma hizmetleri ile araç kiralama hizmetlerinin ayrı iş olarak tanımlandığı ve bu işlere ait iş deneyim belgelerinin ayrı ayrı verilmesini kabul ederek benzer iş tanımına konulduğu, dolayısıyla bu işe ait verilen iş deneyim belgesinin itiraza konu ihalenin benzer iş tanımına uygun olmadığından Umset İnş. Taah. Gıd. Oto. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, İddialarına yer verilmiştir. A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Bahse konu ihale “8 Otobüs (en az 45 kişilik) ve 1 Midibüs (en az 18 kişilik) ile 9 güzergahta 252 tam sefer personel servisi aracı kiralanması” hizmeti alımı ihalesi olup, idari şartnamesinin 7.6 maddesinde benzer iş; “Personel servis taşımacılığı, turizm-seyahat taşımacılığı veya toplu taşımacılık işleri, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir” olarak düzenlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler başlıklı” 39 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince iş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin sunulması gerekmektedir. Bahse konu ihalede de idari şartnamenin 7.5.2 inci maddesinde teklif bedelinin %25’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi yeterlik kriteri olarak istenilmiştir. İhale üzerinde bırakılan Umset İnş. Taah. Gıda Ltd. Şti. teklif dosyası içerisinde Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından düzenlenmiş 01.01.2010 tarih ve 656 sayılı “1. Grup Şoförü İle Birlikte Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ne ilişkin iş bitirme belgesinin (yüklenici) sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde işin tanımının “1. Grup Şoförü İle Birlikte Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi ” ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi’nden 08.06.2010 tarih ve 1208 sayılı yazı ile iş deneyim belgesine konu işin ihale dokümanları ile başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde yer alan İdari Şartnamenin 2.d maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünde; “9 adet binek otomobil, 1 adet binek otomobil (1600 cc), 4 adet kamyonet (pick-up 4×2), 2 adet minibüs, 1 adet kamyonet (pick-up 4×4) olmak üzere 17 adet” aracın istenildiği, idarelerince Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına yazılan 07.05.2010 tarih ve 5331 sayılı yazıda ise söz konusu işte merkez işletmelerinizde kullanılmak üzere 6 adet binek, 1 adet 4×4 kamyonet ve 3 adet 4×2 kamyonet ile personel taşıma işinin yapıldığının belirtildiğinin görüldüğü, başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ekinde yer alan Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılacak Araçlara Ait Tip Şartnamenin 3 üncü maddesinde “çalıştırma esaslarının”; 3.1-Günlük yevmiye+YTL/km ücreti üzerinden çalıştırılacak araçlar,3.2-Günlük yevmiye+YTL/motor çalışma saati ücreti üzerinden çalıştırılacak araçlar,3.3-Sefer usulü ile çalışan 4857 sayılı İş Kanuna tabi personel servis araçları olarak tasnif edildiği iş deneyimine konu işin hangi çalıştırma esasları kapsamında yapılan bir iş olduğu hususlarında bilgi istenilmiştir . Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketinin 10.06.2010 tarih ve 6592 sayılı yazısında bahse konu yazı ekinde istenilen belgelerin gönderildiği belirtilerek;  “…İdari Şartnamenin 2.d maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünde; “9 adet binek otomobil, 1 adet binek otomobil (1600 cc), 4 adet kamyonet (pick-up ç4×2), 2 adet minibüs, 1 adet kamyonet (pick-up4x4) olmak üzere 17 adet” yazılmaktadır. Ancak İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan ihalenin idari şartnamesinin 22.1 maddesinde belirtilen hükümlerce kısmı teklife açık olduğu ve bu bağlamda yüklenici firma uhdesine  6 adet binek, 1 adet 4×4 kamyonet ve 3 adet 4×2 kamyonet ve şoförü ile araç kiralama hizmet alımı işi olduğu anlaşılmaktadır.İş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden araçların İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan kaçak taraması işlemlerinde, abone kontrolünde, tesis yapılması ve kontrolü bünyesinde, endeks okumada, ihbar dağıtmada, açma-kesme işlemlerinde ve benzeri işlerde kullanılması amacı ile çalıştırılmış olup söz konusu araçların ise birim fiyat teklif cetvelinde hangi çalışma usul ve esaslarında çalıştığı açıkça görülmektedir” denilmiştir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile kısmi teklife açık olarak birim fiyat teklif almak suretiyle 25.09.2007 tarihinde yapılan 2007/128591 İKN’li ihalenin İdari Şartnamesinde ihale konusu hizmet 1. Grup Şoförü İle Birlikte Araç Kiralama Hizmeti alımı olup, Şartnamenin 2.d maddesinde ihale konusu hizmetin türü ve miktarı; “9 adet binek otomobil, 1 adet binek otomobil (1600 cc), 4 adet Kamyonet (pick-up 4×2), 2 adet Minibüs, 1 adet Kamyonet (pick-up 4×4) olmak üzere toplam 17 adet” olarak belirtilmiştir. 25.09.2007 tarihinde yapılan bahse konu ihalede; 6 adet binek otomobil, 3 adet Kamyonet (pick-up 4×2), 1 adet Kamyonet (pick-up 4×4) olmak üzere toplam 10 adet şoförü ile birlikte araç kiralama işi Umset İnş. Taah. Otomotiv Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış ve anılan firma ile 294.045,12 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yapılan iş karşılığı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 01.01.2010 tarih ve 656 sayılı Umset İnş. Taah. Otomotiv Tur. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen sözleşme tarihinin 17.10.2007, sözleşme bedelinin 294.045,12 TL, toplam sözleşme bedelinin 367.556,40 TL, belge tutarının 330.934,42 TL olduğu belirtilen iş bitirme belgesinin (yüklenici) düzenlendiği görülmüştür. İş deneyim belgesine konu işin TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılacak Araçlara Ait Tip Teknik Şartnamesinin 3 üncü maddesinde “çalışma esasları” 3 grup halinde sıralanmış, söz konusu grupların altında da bu grupta çalışacak araçların ve bu araçların çalışma esaslarının neler olduğu belirtilmiş, söz konusu Teknik Şartnamede personel servis hizmetleri ile araç kiralama hizmetlerinin ayrı iş olarak tanımlanmıştır. Bahse konu Teknik Şartnamenin “Çalışma esasları” başlıklı 3 üncü maddesinde; “3.1 Günlük Yevmiye+YTL/km Ücreti Üzerinden Çalıştırılacak AraçlarBu grupta çalıştırılacak hizmet araçları:-Binek otomobil (sedan, station wagon),-Arazi binek (en az 4, en çok 8 kişilik),-Kapalı kasa kamyonet (4×2, şoför dahil 5 veya 6 kişilik, ruhsatlarında kapalı kasa kamyonet yazan doblo-kango-partner-caddy-connect vb),-Kamyonet (pick-up) (4×2 şoför dahil 3 veya 6 kişilik),-Kamyonet (pick-up) (4×4 şoför dahil 3 veya 6 kişilik),-Panel-panelvan,-Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 15 kişilik),-Kamyon (şasi-kabin yüklü ağırlığı en az 3.501kg/12.000/kg/17.000/kg),….3.1.4 Kamyonet (pick-up), minibüs, panelvan cinsi araçlarda; görevli ekiplerin çalışma şartlarına göre, idarenin talep etmesi halinde; merdiven taşıma tertibatı, kompresör ve benzeri iş makineleri için çeki kancası (demiri) ile malzeme sandığı yapılması, açık kasanın tente-branda ile kapatılması yüklenici tarafından yapılacaktır.3.1.5 Minibüs cinsi araçlarda gerekli görüldüğü hallerde; aracın en arkasındaki koltuğunu malzeme-takım-avadanlık taşınabilmesi için sökecektir.25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve T.C. Ulaştırma Bakanlığınca 4925 sayılı Taşıma Kanununa göre hazırlananKarayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen ticari faaliyetlerde eşya/yük taşıttırılmasında kullanılacak araçlar uygun yetki belgesine sahip olacakve sözleşme aşamasında istekliler bu belgeleri idareye ibraz edecektir. Ayrıca yüklenici işini ifa edebilmesi için, ihale dokümanında dile getirilmeyen, ancak cari kanun ve resmi düzenlemelerle zorunlu kılınacak olan belgeleri de almakla yükümlüdür.3.2 Günlük Yevmiye+YTL/Motor Çalışma Saati Ücreti Üzerinden Çalıştırılacak AraçlarBu grupta çalıştırılacak hizmet araçları:-Hidrolik platformlu (Sepetli) Araç-Vinçli Kamyon3.2.3 Motor çalışma saati: Yükleniciye ait araç motorunun; idarenin hizmetinde olduğu süredeki araç motorunun çalıştığı bir saatlik süredir….3.3 Sefer usulü ile 4857 sayılı Kanuna Tabi Personel Servis AraçlarıBu grupta çalıştırılacak hizmet araçları:-Minibüs (sürücüsü dahil en fazla 15 kişilik)-Midibüs (sürücüsü dahil en fazla 26 kişilik)-Otobüs (sürücüsü dahil en fazla 27 kişilik)şeklinde sınıflandırılmıştır.Çalıştırılacak servis araçları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olan araçlar olacaktır.3.3.2 -25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve T.C Ulaştırma Bakanlığınca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre hazırlanan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde tanımlanan ticari faaliyetlerde yolcu/personel taşıttırılmasında kullanılacak servis tipi araçlar, uygun yetki belgesine sahip olacaktır. Bu belgeler sözleşme aşamasında ibraz edecektir.3.3.4 Sefer tanımı: Yükleniciye ait aracın idarenin belirleyeceği güzergahın ilk noktasından varacağı son noktaya kadar, personeli getirip götürme si bir tam seferdir….”düzenlemesi yer almaktadır. Anılan teknik şartnamede 13.09.2007 tarihli zeyilname ile yapılan değişiklikte; “Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir Müdürlüğünce 25.09.2007 tarih ve 26.09.2009 tarihinde yapılacak olan 1. Grup ve 2. Grup Şoförü İle Araç Kiralama İhalelerindeki “Birim Fiyat Teklif Cetvelleri” ve “Tip Teknik Şartnamelerde” çift kabin kamyonet (pick-up 4×2) ve çift kabin kamyonet (pick-up 4×4)’lerin minimum koltuk sayıları şoför dahil 6 kişi olarak belirtilmektedir. Ancak 6 kişilik kamyonetlerin piyasada çok az bulundukları anlaşıldığından ve bu durumun ihaledeki rekabet ontamının olumsuz yönde etkileyeceği görüldüğünden söz konusu araçların minimum koltuk sayıları “şoför dahil 5 kişi olarak değiştirilmiştir” denilmiştir. İş deneyim belgesinin düzenlenmesine konu işin TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Alımı Yoluyla Çalıştırılacak Araçlara Ait Tip Teknik Şartnamenin 3.1 üncü maddesinde düzenlenen hizmet alımına ilişkin olduğu, yine anılan idarenin 10.06.2010 tarih ve 6592 sayılı yazısında da söz konusu işin İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan kaçak taraması işlemlerinde, abone kontrolünde, tesis yapılması ve kontrolü bünyesinde, endeks okumada, ihbar dağıtmada, açma-kesme işlemlerinde ve benzeri işlerde kullanılması amacı ile araç kiralanması işi olduğu, incelemeye konu ihalenin ise “8 Otobüs (en az 45 kişilik) ve 1 Midibüs (en az 18 kişilik) ile 9 güzergahta 252 tam sefer personel servisi aracı kiralanmasına ilişkin olduğu ve söz konusu işin İdari Şartnamesi’nin 7.6 ncı maddesinde benzer işin; “Personel servis taşımacılığı, turizm seyahat taşımacılığı veya toplu taşımacılık işleri olarak belirlendiği, İhale üzerinde bırakılan Umset İnş. Taah. Gıda Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu işe ve İdari Şartnamenin 7.6 ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: 26.04.2010 tarihli komisyon kararı ile ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak başvuru sahibi Balıkesir Mes. Tur. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. belirlenmiş ve aynı tarihte komisyon kararı ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır. Anılan firma iş deneyim belgesi olarak Astsubay Meslek Yüksekokul Komutanlığı tarafından 22.06.2009 tarihinde düzenlenmiş, “250 tam sefer personel servis araç kiralaması hizmet alımına” ilişkin, işin tanımının “8 Otobüste (en az 43 kişilik) ve 1 Midibüs (en az 23 kişilik) olmak üzere 9 araç ile 9 güzergahta 250 tam sefer personel servis aracı kiralanması” olarak belirtilen sözleşme tarihinin 01.07.2008, belge tutarının 270.750,00 TL olduğu belirtilen Reşat Iksakal adına düzenlenmiş İş Bitirme Belgesi (yüklenici) sunulmuştur. Anılan firmanın teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerin incelenmesinde; Reşat Iksakal’ın 25.06.2008 tarih ve 898 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden anılan şirketin 800 hissesinden 796 payına sahip olduğu, aynı zamanda şirketin müdürü olduğu görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasının ( a) bendinde; “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur” hükmü yer almakta olup söz konusu düzenleme bahse konu ihalenin ihale ilanının 4.1.6 ıncı ve idari Şartnamenin 7.1.ğ maddesinde yer almaktadır. Anılan düzenleme uyarınca bahse konu firma tarafından Balıkesir Ticaret Odası bünyesinde bulunan Balıkesir Ticaret Sicili Memurluğu’nca 08.02.2010 tarihinde düzenlenen Ortaklık Durum Belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede Reşat Sıksakal’ın anılan şirketin %99,5 hissesine sahip olduğu ve belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca Balıkesir Mes. Tur. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir. Bahse konu ihale ilanı 01.04.2010 tarihinde Kamu İhale Bülteninde, 02.04.2010 tarihinde ise yerel gazetede yayımlanmıştır. Anılan firma tarafından sunulan Ortaklık Durum Belgesinin ilan tarihinden önce 08.02.2010 tarihinde düzenlendiği, Ortaklık Durum Belgesinin ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak Reşat Sıksakal’ın Balıkesir Mes. Tur. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunu göstermesi gerekirken bu durumu göstermediği, belgenin düzenlendiği 08.02.2010 tarihinden önceki bir yıl boyunca Balıkesir Mes. Tur. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı olduğunu gösterdiği bu nedenle söz konusu belgenin anılan Yönetmelik hükmü ile İdari Şartnamenin 7.1.ğ maddesine uygun olmadığı anlaşıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan anılan firmaların teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda kalan diğer firmaların tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3 üncü maddesinde; “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Umset İnş. Taah. Otomotiv Tur. Tic. Ltd. Şti. ile Balıkesir Mes. Tur. Özel Güv. Sis. Gıda Tem. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3 üncü maddesi de göz önününde bulundurularak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oyçokluğu ile karar verildi.  
Karşı Oy:
KARŞI OYİncelemeye konu ihalede; İhale konusu işin adı, “8 Adet Otobüs ve 1 Adet Midübüs İle 252 Tam Sefer Personel Servis Araç Kiralama” işi olarak belirtilmiştir. İdari şartnamesinin 7.6 maddesinde benzer iş; “Personel servis taşımacılığı, turizm-seyahat taşımacılığı veya toplu taşımacılık işleri, birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir” olarak düzenlenmiştir. Anılan şartnamenin 7.5.2 maddesinde ise; teklif bedelinin %25’inden az olmamak üzere iş deneyim belgesi yeterlik kriteri olarak istenilmiştir. İhale üzerinde bırakılan Umset İnş. Taah. Gıda Ltd. Şti. tarafından teklif ekinde Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından düzenlenmiş 01.01.2010 tarih ve 656 sayılı “1. Grup Şoförü İle Birlikte Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” ne ilişkin iş bitirme belgesinin (yüklenici) sunulduğu, söz konusu iş bitirme belgesinde işin tanımının “1. Grup Şoförü İle Birlikte Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi ” ifadesinin yer aldığı görülmüştür. Bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketinden 08.06.2010 tarih ve 1208 sayılı yazı ile iş deneyim belgesine konu işin ihale dokümanlarının istenildiği, Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketinin 10.06.2010 tarih ve 6592 sayılı yazısında bahse konu yazı ekinde istenilen belgelerin gönderildiği belirtilerek;  “…İdari Şartnamenin 2.d maddesinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünde; “9 adet binek otomobil, 1 adet binek otomobil (1600 cc), 4 adet kamyonet (pick-up ç4×2), 2 adet minibüs, 1 adet kamyonet (pick-up4x4) olmak üzere 17 adet” yazılmaktadır. Ancak İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan ihalenin idari şartnamesinin 22.1 maddesinde belirtilen hükümlerce kısmı teklife açık olduğu ve bu bağlamda yüklenici firma uhdesine  6 adet binek, 1 adet 4×4 kamyonet ve 3 adet 4×2 kamyonet ve şoförü ile araç kiralama hizmet alımı işi olduğu anlaşılmaktadır.İş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden araçların İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan kaçak taraması işlemlerinde, abone kontrolünde, tesis yapılması ve kontrolü bünyesinde, endeks okumada, ihbar dağıtmada, açma-kesme işlemlerinde ve benzeri işlerde kullanılması amacı ile çalıştırılmış olup söz konusu araçların ise birim fiyat teklif cetvelinde hangi çalışma usul ve esaslarında çalıştığı açıkça görülmektedir” ifade edilmiştir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile kısmi teklife açık olarak birim fiyat teklif almak suretiyle 25.09.2007 tarihinde yapılan 2007/128591 İKN’li ihalenin İdari Şartnamesinde ihale konusu hizmet 1. Grup Şoförü İle Birlikte Araç Kiralama Hizmeti alımı olup Şartnamenin 2.d maddesinde ihale konusu hizmetin türü ve miktarı; “9 adet binek otomobil, 1 adet binek otomobil (1600 cc), 4 adet Kamyonet (pick-up 4×2), 2 adet Minibüs, 1 adet Kamyonet (pick-up 4×4) olmak üzere toplam 17 adet” olarak belirtilmiştir. Yapılan iş karşılığı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 01.01.2010 tarih ve 656 sayılı Umset İnş. Taah. Otomotiv Tur. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen sözleşme tarihinin 17.10.2007, sözleşme bedelinin 294.045,12 TL, toplam sözleşme bedelinin 367.556,40 TL, belge tutarının 330.934,42 TL olduğu belirtilen iş bitirme belgesinin (yüklenici) düzenlendiği görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4. maddesinin (a) bendinde; Benzer işin: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu iş incelendiğinde, ihale konusu işle uzmanlık, personel ve organizasyon gerekleri ile büyüklük bakımından ve gerek sözleşme bedelinin (294.045,12 TL) gerekse de yapılan iş karşılığında oluşan belge tutarındaki (330.934,42 TL) parasal rakamların ihale konusu işin yaklaşık maliyetinde hesaplanan (368.172,00 TL)parasal tutarla mali güç açısındanbenzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Umset İnş. Taah. Gıda Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin anılan Yönetmelik hükmü ve İdari Şartnamenin 7.6 maddesinde belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu ve belge tutarının idarece istenilen yeterlik kriterini sağladığı anlaşıldığından, idarece anılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasının, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmesigerektiği yönündeki düşüncemizle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyoruz.  Ali KAYA                    Kazım ÖZKAN                 Erkan DEMİRTAŞ                      Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi   

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

araç kiralama hizmet aşırı düşük

Aşırı Düşük Açıklamasında Araçların Amortisman Giderlerinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Karar No              : 2019/UH.I-405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/631902 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın